A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Samuel 26

1
Aya sawatara urang Sip bebeja ka Saul di Gibea yen Daud keur nyumput di Gunung Hakila, di sisi tanah gurun wewengkon Yuda.
2
Harita keneh Saul nyandak tilu rebu perjurit Israil anu petingan, tuluy angkat ka tanah gurun Sip rek ngudag Daud.
3
Geus kitu masanggrahan di Gunung Hakila sisi jalan. Ari Daud aya di eta tanah gurun, geus kawartosan yen keur diudag ku Saul.
4
Anjeunna ngintunkeun jelema sina ngayakinkeun. Enya Saul geus aya di lebah dinya.
5
Gancang Daud angkat ka pangrereban Saul jeung Abner bin Ner panglima perang. Saul geus kulem di tengah-tengah pasanggrahan, dikurilingan ku pakemahan baladna.
6
Daud ngalahir ka Ahimelek urang Het, jeung ka Abisai saderek Yoab anu ibuna Seruya, ”Saha nu wani milu jeung kami?” ”Abdi!” ceuk Abisai.
7
Peuting eta Daud jeung Abisai nyulumun ka pasanggrahan Saul. Saul kasampak geus ebog kulem di satengahing pasanggrahan, tumbakna nanceb dina taneuh gigireun mastakana. Abner sapasukanana oge kabeh sarare ngurilingan anjeunna.
8
Ceuk Abisai, ”Ieu musuh wengi ieu ku Allah parantos diselehkeun ka urang. Keun ku abdi urang panggang kana taneuh ku tumbakna sorangan. Sakali ge cekap, moal ngadua kalian!”
9
Saur Daud, ”Ulah digunasika! PANGERAN bakal nyiksa ka anu nyilakakeun raja kenging-Na ngangkat.
10
Demi PANGERAN anu jumeneng, kami yakin PANGERAN ku manten anu bakal nyabut nyawa Saul, boh pupus sabiasa, boh kasambut di medan perang.
11
Kami dilarang ku PANGERAN, teu meunang maehan jelema anu ku Mantenna geus diangkat jadi raja! Urang bawa tumbakna jeung wadah caina, tuluy urang nyingkah.”
12
Seug tumbak Saul jeung wadah cai anu di gigireun mastakana ku Daud dicandak, geus kitu anjeunna nyingkah ti dinya. Taya saurang anu nangenan, kabeh keur sarare tibra teu aya anu usik-usik acan, sabab disirep ku PANGERAN.
13
Daud kebat angkat ka lebak peuntas ditu, tuluy ngadeg di poponclot pasir, anggangna cukup geusan dipake ngejat.
14
Anjeunna ngageroan ka Abner jeung pasukanana, ”Abner! Kadenge ka dinya?” Walon Abner, ”Saha, gera-gero di dinya, ngabaribinan sang raja?”
15
Waler Daud, ”Abner! Cenah andika teh jelema pangdigjayana di Israil! Lamun enya, ku naon jungjunan andika, sang raja, ku andika henteu dijaga? Bieu aya jelema nyulumun ka dinya rek nelasan jungjunan andika.
16
Andika talobeh kana kawajiban, he Abner! Kaula sumpah demi PANGERAN anu jumeneng, lamun kaula niat, tadi andika kabeh geus jemprah tariwas, gara-gara andika talobeh ngajaga raja anu diangkat ku PANGERAN! Coba ilikan, di mana tumbak sang raja? Di mana wadah caina anu di gigireun mastakana?”
17
Saul wawuheun kana sora Daud, tuluy ngagero, ”Daud! Maneh eta teh, anaking?” Waler Daud, ”Leres Gusti Sang Raja!
18
Ku naon margina Ama ngudag-ngudag bae ka abdi? Naon kalepatan abdi? Naon kajahatan abdi?
19
Kangjeng Raja, dangukeun pihatur abdi. Upami Gusti ngarah-ngarah ka abdi teh leres kersaning PANGERAN, ku abdi bade dihaturanan kurban, manawi kersaeun ngarobah pangersa-Na. Sawangsulna upami lantaran diangsonan ku manusa, mugi eta manusa anu ngangsonan teh sing disapa ku PANGERAN. Margi upami leres kitu, nya maranehna anu ngalantarankeun abdi dibuburak ti tanah kagungan PANGERAN ka nagara batur, sasat dipaksa kedah ngabakti ka aallahan bangsa batur.
20
Mugi Gusti ulah ngersakeun abdi tiwas di nagara batur anu tebih ti PANGERAN. Ku naon raja Israil ngarah pati abdi anu mung saibarat tuma? Ku naon Gusti ngudag-ngudag abdi lir moro kasintu?”
21
Waler Saul, ”Ama salah, Ama salah! Baeu mulang, Daud anaking! Ama kapok moal ngarah-ngarah deui, sabab peuting ieu hidep geus ngaraksa nyawa Ama. Ama rumasa sasar, ngaco liwat saking!”
22
Waler Daud, ”Ieu nyanggakeun tumbak kagungan Sang Raja. Parentahkeun sina dibantun.
23
PANGERAN bakal ngaganjar ka anu satia sareng bener. Dinten ieu Mantenna parantos nyelehkeun Sang Raja kana genggeman abdi, nanging ku abdi henteu dikieu-kieu, margi Sang Raja diangkat ku PANGERAN.
24
Sakumaha abdi dinten ieu parantos ngaraksa nyawa Sang Raja, mugia PANGERAN ngaraksa ka abdi, ngaluputkeun tina sugri bancang pakewuh!”
25
Lahiran Saul ka Daud, ”Muga hidep dirahmat ku Allah, anaking! Sagala lampah hidep tinangtu bakal lulus!” Geus kitu Daud angkat ti dinya. Saul oge tuluy mulih.
1 Samuel 26:1
1 Samuel 26:2
1 Samuel 26:3
1 Samuel 26:4
1 Samuel 26:5
1 Samuel 26:6
1 Samuel 26:7
1 Samuel 26:8
1 Samuel 26:9
1 Samuel 26:10
1 Samuel 26:11
1 Samuel 26:12
1 Samuel 26:13
1 Samuel 26:14
1 Samuel 26:15
1 Samuel 26:16
1 Samuel 26:17
1 Samuel 26:18
1 Samuel 26:19
1 Samuel 26:20
1 Samuel 26:21
1 Samuel 26:22
1 Samuel 26:23
1 Samuel 26:24
1 Samuel 26:25
1 Samuel 1 / 1Са 1
1 Samuel 2 / 1Са 2
1 Samuel 3 / 1Са 3
1 Samuel 4 / 1Са 4
1 Samuel 5 / 1Са 5
1 Samuel 6 / 1Са 6
1 Samuel 7 / 1Са 7
1 Samuel 8 / 1Са 8
1 Samuel 9 / 1Са 9
1 Samuel 10 / 1Са 10
1 Samuel 11 / 1Са 11
1 Samuel 12 / 1Са 12
1 Samuel 13 / 1Са 13
1 Samuel 14 / 1Са 14
1 Samuel 15 / 1Са 15
1 Samuel 16 / 1Са 16
1 Samuel 17 / 1Са 17
1 Samuel 18 / 1Са 18
1 Samuel 19 / 1Са 19
1 Samuel 20 / 1Са 20
1 Samuel 21 / 1Са 21
1 Samuel 22 / 1Са 22
1 Samuel 23 / 1Са 23
1 Samuel 24 / 1Са 24
1 Samuel 25 / 1Са 25
1 Samuel 26 / 1Са 26
1 Samuel 27 / 1Са 27
1 Samuel 28 / 1Са 28
1 Samuel 29 / 1Са 29
1 Samuel 30 / 1Са 30
1 Samuel 31 / 1Са 31