A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Samuel 25

1
Geus nepi kana pastina, Samuel pupus. Bangsa Israil daratang ngaralayad, nembongkeun kaprihatinan. Geus kitu Samuel dikurebkeun di tempat panglinggihanana di Ramah. Ari Daud nyumputna ngalih ka tanah gurun Paran.
2
Aya hiji jelema kaom Kaleb, ngaranna Nabal urang Maon, kacida beungharna, lahanna kacida legana, deukeut Karmel, dombana tilu rebu siki, embena sarebu siki. Bojona, Abigail, nya geulis nya pinter. Hanjakal Nabal teh goreng adat, barangasan. Dina hiji poe Nabal nyukuran dombana di Karmel.
3
***
4
Aya anu ngabejakeun ka Daud di tanah gurun.
5
Seug anjeunna ngutus sapuluh nonoman ngintunan salam ka Nabal,
6
amanatna, ”Salam sungkem ti Daud mitra Bapa, mugi Bapa sakulawargi sareng sadayana bae aya dina kawilujengan.
7
Sarehing nampi wartos Bapa nuju nyukuran domba di dieu, anjeunna hatur uninga, yen pangangon-pangangon Bapa nalika ngarangon di lebah abdi sadaya istuning aman henteu diganggu. Unggal ngarangon di Karmel tacan kantos kaicalan.
8
Mangga pariksakeun ka maranehna, tangtos dihaminan. Sarehing abdi-abdi dongkap teh dina dinten pesta, Daud mundut kasaean Bapa, mugi kersa nampi abdi-abdi. Mugi Bapa kersa masihan naon bae sakumaha karidoan Bapa ka abdi-abdi, gandek-gandek Bapa, sareng ka Daud, mitra Bapa.”
9
Eta pamenta diucapkeunana kalawan asma Daud. Anggeus mihatur, para nonoman ngadarago jawaban.
10
Sanggeus lila Nabal kakara ngajawab, pokna, ”Daud? Saha Daud teh? Asa kakara ngadenge! Puguh ge ayeuna teh loba pisan gandek anu kalabur!
11
Enya dahareun aya inumeun aya, peupeuncitan aya, tapi jang jelema-jelema anu keur nyalukuran domba, lain jang jelema-jelema anu teu puguh asal-usulna!”
12
Para nonoman baralik ka Daud, pokpokan Nabal diunjukkeun.
13
Harita keneh Daud marentah, ”Sadia pedang!” Prak balad nyarikep pedangna masing-masing. Daud oge nyikep pedangna, bral angkat jeung balad opat ratus urang, anu dua ratus urang deui ditinggal ngajaga barang-barang.
14
Aya hiji gandek Nabal bebeja ka Abigail bojona Nabal, pokna, ”Tadi aya utusan Daud ti tanah gurun, ngintun salam ka juragan pameget, nanging ditampina kasar pisan.
15
Juragan Daud kacida saena ka abdi sadaya, tara ngarampas naon-naon. Salami abdi-abdi ngarangon di tanah gurun teu acan kaicalan naon-naon.
16
Malahan ditangtayungan siang wengi.
17
Ku margi kitu Juragan kedah ihtiar supados ulah aya kitu kieu. Moal lepat bakal aya bahla ka Juragan sakulawargi. Tuda juragan pameget mah kitu teu kenging diunjukanan.”
18
Ti dinya Abigail pakepuk nyadiakeun roti dua ratus siki, cianggur dua wadah pinuh, panggang domba lima, sanggray gandum tujuh belas kilo, buah anggur kering saratus ranggeuy, sale buah kondang dua ratus guruntul, tuluy dimuatkeun kana kalde.
19
Geus kitu saurna ka eta gandek, ”Jung maneh ka ditu ti heula, kami nuturkeun pandeuri.” Ka salakina mah henteu bebeja.
20
Tuluy Abigail indit tumpak kalde. Barang nepi ka hiji pengkolan lamping pasir, paamprok jeung rombongan Daud.
21
Daud tadi geus ngamanah kieu, ”Naon gawena kami di tanah gurun ngajaga kaboga eta manusa? Cumah! Sasiki ge dombana ku kami euweuh anu dipaling, tapi kieu pamulangna. Boga pamenta sakitu ge teu ditedunan!
22
Kami sing nandang siksa PANGERAN, lamun samemeh bray beurang tacan ngabasmi sakabeh jalma lalaki nu aya di ditu nepi ka anu panganggeusan!”
23
Barang prok jeung Daud, Abigail tuturubun tuluy nyuuh, meubeutkeun maneh
24
kana sampean Daud, tuluy unjukan, ”Duh Juragan, dangukeun heula! Anu lepat teh abdi, mangga abdi geura siksa.
25
Sawios Nabal mah tong dimanahan, teu aya damelna. Namina surup sareng hartosna: Jalmi teu gaduh pikiran. Nalika utusan Juragan darongkap, abdi nuju teu aya.
26
PANGERAN parantos ngatur sangkan Juragan teu cios numpes musuh. Demi PANGERAN anu jumeneng, mugia sadaya musuh Juragan sareng sugri anu ngarah ka Juragan, kalebet Nabal, sing kenging babales.
27
Mugi Juragan kersa nampi ieu rejeki, hatur lumayan kangge balad.
28
Samudaya kalepatan nyuhunkeun sih hapuntenna. Juragan tangtos ku PANGERAN dijenengkeun raja turun-tumurun, reh parantos ngalakonan perang Mantenna. Sareng mugia salami Juragan jumeneng ulah kantos midamel kaawonan.
29
Upami Juragan aya anu ngudag atanapi ngarah pati, tan wande PANGERAN Allah Juragan ngaping lir ngajagi pupunden. Sadaya musuh Juragan ku Mantenna bakal dipeclengkeun sapertos batu dipeclengkeun tina bandring.
30
Saparantos engke Juragan nampi bukti tina jangji pitulung PANGERAN, sarta ku Mantenna parantos dijadikeun raja nyangking Israil,
31
tangtos bakal karaos bagja nugrahana teu kantos maehan tanpa lantaran, teu kantos ngajalankeun babales nyalira. Saupami Juragan nampi rahmat PANGERAN, mugi sing emut ka abdi.”
32
Waler Daud, ”Maha Agung PANGERAN Allah Israil. Poe ieu Nyai dipanggihkeun jeung kami.
33
Puji ka Allah, Nyai geus nembongkeun kaweningan hate, mepelingan sangkan kami ulah nepi ka maehan, ulah nepi ka ngajalankeun babales.
34
Estu ku kersaning PANGERAN kami teu kungsi nyilakakeun ka Nyai. Sabab tadi kami geus sumpah demi Allah Israil anu jumeneng, yen sakabeh jelema nu aya di Nabal tangtu dibasmi samemeh bray isuk. Hadena Nyai kaburu datang!”
35
Sagala pangbakti Abigail ku Daud ditampi, geus kitu saurna, ”Nyai geura balik. Tong salempang, pamenta Nyai tangtu dicumponan.”
36
Abigail tuluy balik. Nabal kasampak keur pesta rosa kacida, mani kawas pesta raja bae. Abigail teu kaburu popoyan harita, sabab Nabal keur jigrah mabok.
37
Bebeja-bebeja isukna, sanggeus Nabal eling tina mabokna. Sanggeus dibejaan, Nabal ngadadak kaserang jajantung sarta sakujur badanna jadi lumpuh.
38
Heuleut sapuluh poe ti harita Nabal ngan kari ngaran, lastari digebug ku PANGERAN.
39
Wartana kadangu ku Daud. Anjeunna muji sukur, ”Puji sukur ka PANGERAN, anu geus nyegah aing tina ngajalankeun babales. Nabal anu sakitu ngahinana geus dibales ku PANGERAN ku manten, kagorenganana ku Mantenna geus dihukum.” Ti dinya Daud ngintun panglamar ka Abigail seja kapigarwa.
40
Bral utusan laleumpang ka Karmel nepungan Abigail, pok halaturan, ”Abdi-abdi ngemban piwarangan Daud ngala Ibu, kersana bade ditikah.”
41
Brek Abigail sideku tuluy sasauran, ”Sumangga katampi sumeja jadi abdina, purah ngumbah suku gandek-gandek anjeunna.”
42
Neut cengkat, clak kana kalde diiring ku lima emban, bral angkat ngiring ka utusan Daud. Satuluyna jadi geureuha Daud.
43
Daud harita enggeus garwaan ka Ahinoam urang Yisrel. Jadi geureuhana dua jeung Abigail.
44
Ari Mikal putra Saul, geureuhana anu hiji deui mah ku Saul geus ditikahkeun ka nu sejen, ka Palti bin Lais urang Galim.
1 Samuel 25:1
1 Samuel 25:2
1 Samuel 25:3
1 Samuel 25:4
1 Samuel 25:5
1 Samuel 25:6
1 Samuel 25:7
1 Samuel 25:8
1 Samuel 25:9
1 Samuel 25:10
1 Samuel 25:11
1 Samuel 25:12
1 Samuel 25:13
1 Samuel 25:14
1 Samuel 25:15
1 Samuel 25:16
1 Samuel 25:17
1 Samuel 25:18
1 Samuel 25:19
1 Samuel 25:20
1 Samuel 25:21
1 Samuel 25:22
1 Samuel 25:23
1 Samuel 25:24
1 Samuel 25:25
1 Samuel 25:26
1 Samuel 25:27
1 Samuel 25:28
1 Samuel 25:29
1 Samuel 25:30
1 Samuel 25:31
1 Samuel 25:32
1 Samuel 25:33
1 Samuel 25:34
1 Samuel 25:35
1 Samuel 25:36
1 Samuel 25:37
1 Samuel 25:38
1 Samuel 25:39
1 Samuel 25:40
1 Samuel 25:41
1 Samuel 25:42
1 Samuel 25:43
1 Samuel 25:44
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31