A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Samuel 22

1
Daud terus kabur ti Gat, jol sumping ka hiji guha teu jauh ti Adulam. Saderek-saderekna jeung wargi-wargina ngadarenge beja yen anjeunna aya di dinya, tuluy nyarusul ngariring.
2
Kitu deui jelema-jelema anu ngarasa digencet, anu baroga hutang atawa anu henteu sugema ku rajana, karumpul ka Daud. Kabehna kira-kira aya opat ratus urang. Daud diangkat jadi pamingpinna.
3
Ti dinya Daud angkat ka Mispa di Moab, nepangan raja Moab. Saurna, ”Neda widi, pun bapa sareng pun biang seja ngumbara di dieu, dongkap ka sim kuring mendak pituduh ti Allah kedah kumaha.”
4
Seug ibu ramana ku Daud dititipkeun ka raja Moab, sabot anjeunna nyumput di guha.
5
Tapi aya hiji nabi jenenganana Gad, sumping ka Daud sarta ngawawadian, saurna, ”Ulah kajongjonan nyumput di dieu, kedah enggal-enggal ngalih ka wewengkon tanah Yuda.” Bral Daud angkat ti dinya, tuluy nyumput di leuweung Keret.
6
Dina hiji poe Saul aya di Gibea, keur calik di handapeun hiji tangkal di hiji pasir, pananganana nyepeng tumbak, diriung ku para gegedenna. Anjeunna geus meunang warta yen panyumputan Daud sabaladna geus aya anu mendakan.
7
Seug nimbalan ka para gegedenna, ”Darengekeun, eh urang Binyamin! Dikira Daud rek mere lahan jeung kebon-kebon anggur ka maraneh? Dikira maraneh rek dijieun kapala baladna?
8
Moal teu kitu pikiran maraneh mana sakait ngalawan ka kami oge, lain? Mani euweuh anu bebeja yen anak kami pisan geus biluk ka Daud. Mani euweuh anu watir ka kami, euweuh anu ngomong yen salah sahiji abdi kami anu ngaran Daud keur neangan tarekah arek maehan kami, malah diasur-asur ku anak kami!”
9
Pok jelema anu ngaran Doeg tea, anu harita aya di dinya, unjukan, ”Abdi kantos ningal Daud dongkap ka Ahimelek bin Ahitub di Nob.
10
Ku Ahimelek dipangnaroskeun ka PANGERAN, dipangnaroskeun Daud kedah kumaha. Malah dipaparin bekel sareng pedang Goliat urang Pelisti.”
11
Saul nimbalan, supaya Imam Ahimelek di Nob dideuheuskeun sakulawargana. Ahimelek geus sumping.
12
Timbalan Saul ka anjeunna, ”Dengekeun Ahimelek!” ”Sumuhun timbalan,” saur Ahimelek.
13
Timbalan Saul, ”Ku naon maneh sakait jeung Daud ngalawan ka kami? Ku naon Daud dibekelan kahakanan jeung pedang, jeung dipangnaroskeun ka Allah? Ayeuna eta teh ngancam arek maehan kami!”
14
Saur Ahimelek, ”Di antawis para abdi Raja, Daud teh pangsatiana! Turug-turug mantu Raja, kapala pangawal Gusti, tur kalintang dipikaajrihna ku saeusi karaton.
15
Leres ku abdi dipangnedakeun tea mah, tur sanes mung harita bae. Nanging tina hal anjeunna ngalawan, mugi Sang Raja ulah ngalepatkeun ka abdi atanapi ka saha bae ti antawis kulawargi abdi. Perkawis eta mah abdi henteu terang-terang!”
16
Timbalan raja, ”Maneh sakulawarga kudu paeh, Ahimelek.”
17
Geus kitu raja nimbalan ka para pangawal, ”Paehan eta imam-imam PANGERAN teh! Geus sakongkol jeung Daud, teu daek bebeja yen Daud kabur, sakitu nyaho!” Tapi para pangawal taya anu ngusikkeun leungeun-leungeun acan, taya nu wani ngabinasa ka imam-imam PANGERAN.
18
Saul nimbalan ka Doeg, ”Paehan ku maneh!” Der Doeg maehan. Imam anu dipaehan ku Doeg poe eta aya dalapan puluh lima urang, kabeh anu manjing sarat ngagem epod.
19
Ti dinya Saul marentah ngagempur Nob, kota para imam, ngabasmi urang dinya awewe, lalaki, barudak, orok, sapi, kalde, domba, kabeh ditumpes dipaehan.
20
Aya anu luput saurang, nya eta Abyatar putra Ahimelek, kabur ngahiji ka Daud.
21
Katelengesan Saul ngabasmi para imam PANGERAN diwartakeun ka anjeunna.
22
Saur Daud, ”Barang beh ge ningal Doeg harita, parantos karasa yen tangtos manehna bebeja ka Saul. Sakulawargi saderek dugi ka tumpes, eta sadayana gara-gara sim kuring.
23
Mangga urang sasarengan, teu kedah alit manah. Anu diarah-arah ku Saul teh sanes mung saderek bae, sim kuring oge. Nanging salami aya sim kuring, saderek tangtos rahayu.”
1 Samuel 22:1
1 Samuel 22:2
1 Samuel 22:3
1 Samuel 22:4
1 Samuel 22:5
1 Samuel 22:6
1 Samuel 22:7
1 Samuel 22:8
1 Samuel 22:9
1 Samuel 22:10
1 Samuel 22:11
1 Samuel 22:12
1 Samuel 22:13
1 Samuel 22:14
1 Samuel 22:15
1 Samuel 22:16
1 Samuel 22:17
1 Samuel 22:18
1 Samuel 22:19
1 Samuel 22:20
1 Samuel 22:21
1 Samuel 22:22
1 Samuel 22:23
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31