A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Samuel 21

1
Daud angkatna ngabujeng ka Imam Ahimelek di Nob. Ahimelek hariweusweus kageteun, tuluy mapag jeung mariksa, ”Geuning nyalira bae?”
2
Diwaler ku Daud, ”Nuju ngemban timbalan raja. Timbalanana ieu perkawis anu diemban teh ulah aya anu terangeun. Rerencangan mah dipiwarang ngarantosan di Anu.
3
Manawi Bapa kagungan keur bekel? Roti lima siki atanapi naon bae anu aya.”
4
Ceuk imam, ”Roti biasa mah teu gaduh, aya oge roti suci. Eta bae candak, kitu soteh upami hidep sareng rencang-rencang parantos nyegah anjeun ti istri.”
5
Saur Daud, ”Kantenan! Sarengna deui sadayana oge pimanaeun ka istri! Bujeng-bujeng keur ngemban timbalan anu sakieu pentingna, keur ngemban perkawis anu biasa ge rerencangan sok susuci heula.”
6
Tuluy roti suci teh ku imam diserenkeun ka Daud, da ngan eta anu aya, nya eta roti anu dipake ngahaturanan ka Allah. Ngan rotina geus diangkat tina meja suci, geus diganti ku nu anyar. (
7
Poe eta di dinya kabeneran aya kapala tukang ngangon ingon-ingon Saul, ngaranna Doeg urang Edom, keur nedunan ibadahna.)
8
Daud misaur deui ka Ahimelek, ”Manawi kagungan tumbak atanapi pedang keur cekeleun putra? Putra teu kabujeng ngabantun heula pakarang ka rorompok, margi ku raja ditimbalan rurusuhan.”
9
Saur Ahimelek, ”Aya oge pedang Goliat urang Pelisti tea, anu ku hidep ditiwaskeun di Lebak Ela. Mung eta-etana. Ari diperyogikeun mah mangga bae, itu pungkureun epod dibungkus ku lawon.” Saur Daud, ”Leres eta bae. Pedang pangsae-saena eta teh di mana-mana oge.”
10
Ti dinya Daud kebat angkatna nyingkahan Saul, ngabujeng ka Gat, ka Raja Akis.
11
Ponggawa-ponggawa Raja Akis unjukan ka rajana, pokna, ”Eta teh sanes Daud tea, raja di nagarana? Kapan eta anu ku awewe-awewe dipapag ku igel sareng kawih anu pokna, ’Saul maehan mangrebu-rebu, Daud maehan manglaksa-laksa.’ ”
12
Eta omongan kacida matak salempangna ka Daud, sarta anjeunna kacida sieuneunana ku Raja Akis.
13
Barang dilingkung arek ditangkep, anjeunna api-api jadi jelema owah, kuat-koet kana panto lawang kota bari ludahna sina ngacay kana rumbah.
14
Saur Akis, ”Geuning nu gelo! Rek naon dibawa ka kami?
15
Na kami teh kakurangan nu gelo make ditambahan ku ieu, kudu ngalalajoan eta si burung ngamuk di imah kami?”
1 Samuel 21:1
1 Samuel 21:2
1 Samuel 21:3
1 Samuel 21:4
1 Samuel 21:5
1 Samuel 21:6
1 Samuel 21:7
1 Samuel 21:8
1 Samuel 21:9
1 Samuel 21:10
1 Samuel 21:11
1 Samuel 21:12
1 Samuel 21:13
1 Samuel 21:14
1 Samuel 21:15
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31