A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Samuel 18

1
Saul anggeus mariksana ka Daud. Ari putra Saul anu jenengan Yonatan ti harita manahna katarik ku Daud, kacida asiheunana, lir ka beubeulahan nyawa ku anjeun.
2
Saterusna Daud ditahan ku Saul, henteu diwidian mulih.
3
Yonatan ngajak sosobatan ka Daud, ku asih-asihna, hoyong misobat saumur-umur.
4
Yonatan morosotkeun jubahna tuluy dianggokeun ka Daud, kitu deui baju kerena, pedangna, gondewana, beulitanana, kabeh dilelerkeun ka Daud.
5
Satuluyna saban-saban Daud manggul piwarangan Saul, damelna hasil-hasil bae. Ku sabab eta ku Saul diangkat sina nyepeng prajurit, heug teh ku sakabeh prajurit kitu deui ku para gegeden dipikaresep.
6
Basa Daud mulang jeung wadya balad tas ngarubuhkeun Goliat, awewe-awewe daratang ti mana-mana marapag Raja Saul, ngarawih, ngarigel, narabeuh terebang jeung gambus,
7
bari patempas-tempas, pokna, ”Saul maehan mangrebu-rebu, Daud maehan manglaksa-laksa.”
8
Saul manahna panas kasebit, panggalihna, ”Ka Daud mujina maehan manglaksa-laksa, ari ka aing ngan nyebutkeun maehan mangrebu-rebu. Boa-boa lila-lila mah manehna diangkat raja!”
9
Ti semet harita anjeunna neuteuli ka Daud.
10
Poe isukna Saul kasurupan deui ku roh jahat ti Allah, di karaton teh sasauranana ngacaprak kumaha nu owah. Gancang ku Daud dipangacapikeun kawas sasari. Harita Saul keur nyenyepeng tumbak.
11
”Si Daud ku aing rek dipanggang kana tembok!” galih Saul. Terus tumbakna dilempagkeun ka Daud nepi ka dua kali, tapi teu keuna, dicingcetkeun.
12
Kacida sieuneunana Saul ku Daud teh, da uningaeun Daud disarengan ku PANGERAN, ari anjeunna mah ditilarkeun.
13
Ku sabab eta Daud ku anjeunna dijauhkeun, diangkat jadi kapala prajurit sarebu. Tapi Daud saban-saban mingpin prajurit ngapalaan perang
14
ngan unggul-unggul bae, kawantu disarengan ku PANGERAN.
15
Ningali Daud jaya, Saul beuki sieuneun bae.
16
Tapi bangsa Israil jeung Yuda kacida nyaraaheunana ka Daud sabab anjeunna sakitu digjayana.
17
Saul ngalahir ka Daud, ”Merab, putra kami anu cikal pek tikah ku hidep. Tapi saratna hidep enggoning ngawula ka kami kudu jadi prajurit sajati, gagah jeung satia kana perang PANGERAN.” Tapi ari panggalihna mah ngarah Daud tiwas ku urang Pelisti ku jalan eta, jadi teu kudu ku anjeunna nyalira.
18
Piunjuk Daud, ”Naon pangaji abdi kitu deui pun bapa sakulawargi, dugi ka abdi jadi mantu raja?”
19
Tapi buktina Saul teh kalahka saur, da jadina mah Merab teh ditikahkeun ka nu sejen, ka Adriel urang Mehola.
20
Tapi Mikal, putra Saul anu hiji deui mikacinta ka Daud. Sanggeus Saul uningaeun, anjeunna satuju.
21
Panggalihna, ”Bener, Mikal sina kawin jeung Daud, rek dipake jalan supaya Daud tiwas ku urang Pelisti.” Seug Saul nimbalan kadua kalina ka Daud, ”Ayeuna mah tulus hidep jadi mantu Ama.”
22
Ti dinya anjeunna miwarang ponggawa-ponggawana sina pura-pura ngaromong kieu ka Daud, ”Raja mikaheman ka saderek, para gegeden pon kitu keneh. Ayeuna parantos nitih kana mustari saderek bade ditikahkeun ka putrana.”
23
Seug ditepikeun kitu. Ari waler Daud, ”Jadi mantu raja teh darajat teu aya tandingna. Jalma taya pangaji sapertos sim kuring mah moal kaduga nyangga.”
24
Walonna Daud ditepikeun ka Saul.
25
Waler Saul, ”Bejakeun ka Daud, raja moal mundut mas kawin, ngan mundut kokocop kulup urang Pelisti saratus siki, pamales ka musuh anjeunna.” Maksad Saul kitu saenyana ngarah Daud tiwas ku urang Pelisti.
26
Satimbalan Saul ku ponggawa-ponggawana ditepikeun ka Daud. Daud satuju sarta ceuk panggalihna tulus jadi mantu raja. Sapoe memeh direndengankeun,
27
Daud nyandak prajuritna, tuluy ngarubuhkeun dua ratus urang Pelisti. Kulup-kulupna dikeureutan tuluy dihaturkeun ka raja, diitung hiji-hiji di payuneunana, dijieun sarat geusan jadi mantu raja. Saul kapaksa maparinkeun Mikal putrana ditikah ku Daud.
28
Saul uningaeun pisan yen PANGERAN nyarengan ka Daud, uningaeun deuih yen Mikal putrana enya-enya mikacintana ka Daud.
29
Anjeunna beuki sieuneun bae ku Daud teh, sarta sapanjang jumenengna teu weleh neuteuli ka Daud.
30
Urang Pelisti sok rajeun merangan. Tapi saban-saban perang kaunggulan Daud salawasna leuwih ti batan perwira-perwira Saul anu loba, datang ka Daud jadi kamashur.
1 Samuel 18:1
1 Samuel 18:2
1 Samuel 18:3
1 Samuel 18:4
1 Samuel 18:5
1 Samuel 18:6
1 Samuel 18:7
1 Samuel 18:8
1 Samuel 18:9
1 Samuel 18:10
1 Samuel 18:11
1 Samuel 18:12
1 Samuel 18:13
1 Samuel 18:14
1 Samuel 18:15
1 Samuel 18:16
1 Samuel 18:17
1 Samuel 18:18
1 Samuel 18:19
1 Samuel 18:20
1 Samuel 18:21
1 Samuel 18:22
1 Samuel 18:23
1 Samuel 18:24
1 Samuel 18:25
1 Samuel 18:26
1 Samuel 18:27
1 Samuel 18:28
1 Samuel 18:29
1 Samuel 18:30
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31