A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Samuel 16

1
PANGERAN nimbalan ka Samuel, ”Arek sabaraha lila deui maneh kanyenyerian ku Saul teh? Eta ku Kami geus dipiceun, geus lain raja Israil deui. Maneh ayeuna kudu ka Betlehem, minyak jetun bawa. Tepungan jelema anu ngaran Isai. Anakna aya anu rek dijieun raja ku Kami.”
2
Piunjuk Samuel, ”Kumaha tiasana? Upami kadangueun ku Saul tangtos abdi dipaehan.” Waler PANGERAN, ”Kudu mawa anak sapi hiji, sebutkeun ka ditu teh arek ngurban ka PANGERAN.
3
Ondang Isai kana eta kurban, engke maneh ku Kami dibejaan kudu kumaha. Mana-mana anu ku Kami dituduhkeun engke, ku maneh minyakan.”
4
Prak Samuel ngalampahkeun sapangandika PANGERAN, sarta geus sumping ka Betlehem. Para pamingpin di dinya kacida rareuwaseunana, tuluy daratang marunjungan, ”Dupi sumping teh nyandak salamet, Bapa juru tingal?”
5
Walerna, ”Leres, Bapa ka dieu teh seja ngurban. Geura susuci, tuluy daratang kana kurban, urang ngariung jeung Bapa.” Kitu deui Isai jeung anak-anakna dipiwarang susuci sarta diondang ngariung.
6
Sanggeus daratang, ret Samuel ningali ka anak Isai anu ngaran Eliab; panggalihna, ”Tangtu ieu, anu geus aya di payuneun PANGERAN anu ku Mantenna bakal dipilih teh.”
7
Tapi dawuhan PANGERAN, ”Ulah nenjo kana dedegna, ulah ngareret kana kasepna. Eta mah teu kapake. Pamilih Kami teu sarua jeung pamilih jelema. Jalma mah nenjo luarna, Kami mah nilik eusina.”
8
Isai nyalukan deui anakna anu ngaran Aminadab. Jol eta datang ka Samuel. Saur Samuel, ”Ieu oge teu kaanggo ku PANGERAN.”
9
Isai ngadeuheuskeun Syama. Tapi saur Samuel, ”Ieu oge teu kamanah ku PANGERAN.”
10
Geus tujuh anak Isai anu dideuheuskeun ka Samuel, tapi saur Samuel, ”Teu aya anu kamanah ku PANGERAN.”
11
Geus kitu Samuel mariksa, ”Aya deui anu sejen?” Jawab Isai, ”Aya, bungsuna, nuju ngangon domba.” Saur Samuel, ”Sina ka dieu. Samemeh eta datang moal waka prak ngariung.”
12
Ku Isai dititah diteang, tuluy dideuheuskeun. Breh teh budak ngora nya kasep nya cangker, panonna cekas cureuleuk. PANGERAN nimbalan ka Samuel, ”Eta! Pek minyakan!”
13
Samuel ngaluarkeun minyak jetun, Daud dilisahan kasaksian ku raka-rakana. Harita keneh Daud kasumpingan ku Roh PANGERAN, anu saterusna nyarengan salalawasna. Ti dinya Samuel mulih ka Ramah.
14
Roh PANGERAN ti Saul geus undur, sarta Saul kaasupan hiji roh jahat ti PANGERAN anu sok nyiksa ka anjeunna.
15
Mantri-mantrina arunjukan, ”Sang raja teh kasiksa ku roh jahat ti Allah.
16
Mugi nimbalan milarian jalmi anu tiasa ngacapi. Sawaktos-waktos Gusti kasurupan ku eta roh jahat, kedah dipapalerkeun ku sora kacapi, tangtos damang deui.”
17
Timbalan Saul, ”Heug kami pangneangankeun anu pinter ngacapi, bawa ka dieu.”
18
Aya anu unjukan, ”Hatur uninga, di Betlehem aya anu pinter ngacapi, pecilna Isai. Kawuwuh gede wawanen sareng kasep, perjurit sajati, perceka, sareng disarengan ku PANGERAN.”
19
Saul ngirim utusan diala ka Isai, pesenna, ”Anak maneh anu ngaran Daud purah ngangon domba kirimkeun ka kami.”
20
Daud ku Isai dijurungkeun, dibahanan anak embe hiji, kalde hiji, dipuatan roti jeung anggur sawadah keur kikintun ka Saul.
21
Daud datang ka Saul sarta terus kumawula. Ku Saul kacida diasihna, diangkat jadi tukang mawa pakarangna.
22
Saul ngawartosan ka Isai, timbalanana, ”Kami resep ka Daud. Idinan cicing di dieu sina ngawulaan kami.”
23
Ti harita, unggal roh jahat tea nyiksa ka Saul, ku Daud dipangacapikeun, eta roh jahat sok terus nyingkah sarta Saul jadi ngaraos tengtrem jeung cenghar deui.
1 Samuel 16:1
1 Samuel 16:2
1 Samuel 16:3
1 Samuel 16:4
1 Samuel 16:5
1 Samuel 16:6
1 Samuel 16:7
1 Samuel 16:8
1 Samuel 16:9
1 Samuel 16:10
1 Samuel 16:11
1 Samuel 16:12
1 Samuel 16:13
1 Samuel 16:14
1 Samuel 16:15
1 Samuel 16:16
1 Samuel 16:17
1 Samuel 16:18
1 Samuel 16:19
1 Samuel 16:20
1 Samuel 16:21
1 Samuel 16:22
1 Samuel 16:23
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31