A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Samuel 15

1
Hiji mangsa Samuel ngalahir ka Saul, ”Bapa bareto ku PANGERAN dipiwarang ngangkat hidep jadi raja nyangking umat-Na, bangsa Israil. Ayeuna dangukeun ieu timbalan PANGERAN Nu Maha Kawasa.
2
Mantenna seja merangan bangsa Amalek. Karuhun eta bangsa bareto megatan urang Israil basa nembe budal ti Mesir.
3
Ayeuna tumpes eta urang Amalek teh, harta bandana tumpurkeun ulah aya anu kari. Jelemana, lalaki, awewe, barudak, orok, sapina, dombana, ontana, kaldena, paehan sadayana.”
4
Saul mepek balad, tuluy diloris di Telem. Ti Israil aya 200.000 perjurit, ti Yuda aya 10.000 perjurit.
5
Bral Saul sabaladna angkat ngabujeng ka kota Amalek, megat ngabongohan di hiji walungan saat.
6
Ti lebah dinya anjeunna ngintun heula warta ka urang Keni, hiji bangsa anu karuhunna baheula nyieun kahadean ka urang Israil basa kakara budal ti Mesir. Saurna, ”Maraneh kudu nyalingkir ti Amalek, supaya henteu milu kabasmi.” Seug urang Keni nyalingkir.
7
Urang Amalek ku Saul beunang dielehkeun, digempur sapanjang jalan ti Hawila nepi ka Sur wetaneun Mesir.
8
Raja Agag ti Amalek ditangkep hirup-hirup. Rahayatna kabeh ditumpurkeun,
9
ari rajana mah dihirupan. Ingon-ingon anu aralus, domba, anakna, sapi, anakna, jeung barang-barang anu aralus henteu ditumpes. Anu dibeakkeun teh anu bangsa kokodenna, anu taya pihargaeunana.
10
PANGERAN nimbalan ka Samuel,
11
”Hanjakal Saul dijieun raja. Henteu nurut, geus ngalanggar timbalan Kami.” Samuel ngentab manahna ka Saul, sarta sapeupeuting anjeunna sasambat ka PANGERAN.
12
Isukna isuk-isuk keneh bral angkat seja ka Saul. Aya anu nguningaan yen Saul geus angkat ka kota Karmel ngadegkeun tugu keur salirana, ti Karmel kebat ka Gilgal.
13
Ku Samuel dibujeng ka ditu. Saul mapagkeun, sarta saurna, ”Mugi Bapa mendak berkah ti PANGERAN. Sagala timbalan PANGERAN ku putra parantos dilampahkeun.”
14
Saur Samuel, ”Ari eta naon atuh anu beberelean sareng emoh-emohan?”
15
Waler Saul, ”Euh leres, sapi sareng domba kenging balad ngabantun ti urang Amalek. Sararae pisan, bade dikurbankeun ka PANGERAN, Allah panutan Bapa. Anu sanes-sanesna sadayana ge dipaehan.”
16
Saur Samuel, ”Ke heula! Bapa arek mopoyankeun timbalan PANGERAN anu katarima ku Bapa tadi peuting.” ”Mangga saurkeun,” waler Saul.
17
Saur Samuel, ”Hidep teh disanes-sanes oge pamingpin sadaya kaom Israil, ku PANGERAN parantos diangkat jadi raja Israil.
18
Timbalana-Na hidep kedah ngabasmi bangsa Amalek, bangsa anu doraka, kedah ditumpes sama sakali.
19
Ku naon teu ditumutkeun? Ku naon dijarah, sanes diparaehan? Eta lampah hidep teh ngajaheutan manah PANGERAN.”
20
Saur Saul, ”Timbalan PANGERAN ku putra parantos ditumutkeun. Dipiwarang mios, mios. Raja Agag dibantun ka dieu, anu sanes-sanesna sadayana dipaehan.
21
Domba sareng sapi anu sarae ku balad-balad henteu dibasmi, dibantun ka dieu bade dikurbankeun ka PANGERAN, Allah panutan Bapa.”
22
Waler Samuel, ”Na PANGERAN teh langkung gegel kana kurban sareng sasajen ti batan kana kagumatian? Tumut kana timbalana-Na langkung utami ti batan ngahaturkeun domba anu sae.
23
Baha ka Mantenna sami sareng nyieun sihir. Ngalawan ka Mantenna sami awonna sareng nyembah ka brahala. Ku sabab hidep baha kana timbalana-Na, hidep ku Mantenna digulingkeun tina jadi raja.”
24
Saur Saul, ”Putra rumaos dosa, parantos ngarempak timbalan PANGERAN sareng mungpang kana parentah Bapa. Putra teh sieun ku balad, nu mawi kalakuan maranehna ku putra dikajeunkeun.
25
Mugi kalepatan putra dihapunten, lajeng urang sareng ka Gilgal, putra di ditu sumeja ngabakti ka PANGERAN.”
26
Samuel ngawaler, ”Hamo, Bapa hamo bareng. Hidep parantos ngalanggar timbalan PANGERAN. Ku Mantenna parantos dipiceun, digulingkeun tina jadi raja Israil.”
27
Geus kitu Samuel mungkur rek terus jengkar. Ku Saul dipuntangan jubahna datang ka soeh.
28
Samuel ngalahir, ”Poe ieu karajaan Israil ku PANGERAN parantos disoehkeun ti hidep, diserenkeun ka hiji jelema anu langkung utama ti batan hidep.
29
Anu mulya Allah Israil tara sumingkir, tara barobah. Sabab Mantenna lain manusa, tara gumingsir.”
30
Waler Saul, ”Abdi rumaos dosa. Mung nyuhunkeun piwelas Bapa, ulah dugi ka abdi ilang kahormatan dina pandangan para pamingpin rahayat sareng bangsa Israil. Mugi abdi dicandak sareng ka Gilgal, sumeja ngabakti ka PANGERAN Allah panutan Bapa.”
31
Pamundutna ku Samuel dikabul. Saul dicandak bareng ka Gilgal, sarta di ditu Saul ngabakti ka PANGERAN.
32
Ti dinya Samuel marentah, saurna, ”Raja Agag bawa ka dieu!” Agag datang ka Samuel bari ngadegdeg sieun, ceuk pamikirna, ”Tada teuing nyerina aing paeh!”
33
Samuel ngalahir, ”Pedang maneh geus ngalantarankeun para indung kaleungitan anak. Ayeuna indung maneh anu bakal kaleungitan anak.” Agag ku anjeunna dipaehan deukeut altar, awakna tuluy dicacag.
34
Geus kitu Samuel mulih ka Ramah, ari Raja Saul mulih ka bumina di Gibea.
35
Ti harita nepi ka pupusna Samuel henteu tepang-tepang deui jeung raja, manahna teu petot nalangsa ku lampah Saul. PANGERAN oge ngaraos kaduhung parantos ngangkat Saul jadi raja Israil.
1 Samuel 15:1
1 Samuel 15:2
1 Samuel 15:3
1 Samuel 15:4
1 Samuel 15:5
1 Samuel 15:6
1 Samuel 15:7
1 Samuel 15:8
1 Samuel 15:9
1 Samuel 15:10
1 Samuel 15:11
1 Samuel 15:12
1 Samuel 15:13
1 Samuel 15:14
1 Samuel 15:15
1 Samuel 15:16
1 Samuel 15:17
1 Samuel 15:18
1 Samuel 15:19
1 Samuel 15:20
1 Samuel 15:21
1 Samuel 15:22
1 Samuel 15:23
1 Samuel 15:24
1 Samuel 15:25
1 Samuel 15:26
1 Samuel 15:27
1 Samuel 15:28
1 Samuel 15:29
1 Samuel 15:30
1 Samuel 15:31
1 Samuel 15:32
1 Samuel 15:33
1 Samuel 15:34
1 Samuel 15:35
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31