A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Samuel 11

1
Heuleut sabulan ti harita, kota Yabes di wewengkon Gilad diperangan, geus dikepung ku Raja Nahas sabaladna ti nagara Amon. Urang Yabes seja taluk tuluy haturan ka Nahas, pokna, ”Kaula sumeja taluk, mung nyuhunkeun jangji.”
2
Tembal Nahas, ”Heug kami jangji, tapi aya saratna: Mata katuhu maraneh kudu dicokel sangkan kaciri hinana urang Israil.”
3
Tembal pamingpin urang Yabes, ”Menta tempo tujuh poe rek ngutusan heula ka sakuliah tanah Israil. Lamun geus teu aya anu sanggup ngabantuan, kaula sumeja pasrah.”
4
Beja ti utusan urang Yabes geus nepi ka Gibea pangcalikan Saul. Urang dinya jadi ear tingjarerit.
5
Harita Saul kakara sumping ti tegal ngagiringkeun sapi. Pok mariksakeun, ”Aya naon jelema-jelema tingjarerit?” Tuluy diunjukkeun beja anu katarima ti urang Yabes.
6
Barang ngadangu warta kitu, ku kersaning Allah manahna ngentab asa kasebit.
7
Kek kana sapi dua, sapi teh dipeuncit tuluy dipotong-potong. Potongan-potonganana dipiwarang diider-ider ka sakuliah tanah Israil, sarta timbalanana, ”Sing saha anu henteu indit perang ngiring ka Saul jeung Samuel, sapina rek dikieukeun!” Bring urang Israil arindit, geus samiuk lir jalma saurang, sabab sieuneun dibenduan ku PANGERAN.
8
Ku Saul dikumpulkeun di Besek. Aya 300.000 jelema ti Israil jeung 30.000 ti Yuda.
9
Utusan ti Yabes ditalatahan kieu, ”Bejakeun ka dulur-dulur di ditu, isukan ge samemeh burit geus bebas.” Meunang beja kitu urang Yabes teu kira-kira barungaheunana.
10
Tuluy haturan ka Nahas, ”Isukan kaula rek pasrah, mangga kumaha sakersa.”
11
Poe isukna balad teh ku Saul dibagi tilu. Wanci balebat tuluy muru pasanggrahan musuh. Der balad Amon ditarajang, sarta memeh tengah poe geus gempar patulayah, anu harirup keneh paburisat, masing-masing nyalametkeun dirina sorangan-sorangan.
12
Bangsa Israil arunjukan ka Samuel, ”Mana jalmi-jalmi anu kamari ieu nyebatkeun Saul teu pantes jadi raja teh? Mugi diselehkeun bade diperenan!”
13
Tapi saur Saul, ”Poe ieu ulah aya jelema anu dipaehan. Sabab poe ieu urang Israil geus disalametkeun ku PANGERAN.”
14
Ari pilahir Samuel, ”Hayu urang ka Gilgal deui. Urang embarkeun sakali deui yen Saul raja.”
15
Brul kabeh ka Gilgal. Di dinya di tempat suci Saul diumumkeun jadi raja. Tuluy jalma-jalma nyaranggakeun kurban karapihan. Eta kajadian ku Saul jeung ku sarerea dipestakeun.
1 Samuel 11:1
1 Samuel 11:2
1 Samuel 11:3
1 Samuel 11:4
1 Samuel 11:5
1 Samuel 11:6
1 Samuel 11:7
1 Samuel 11:8
1 Samuel 11:9
1 Samuel 11:10
1 Samuel 11:11
1 Samuel 11:12
1 Samuel 11:13
1 Samuel 11:14
1 Samuel 11:15
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31