A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Samuel 10

1
Ti dinya Samuel ngaluarkeun buli-buli minyak jetun, minyakna dikucurkeun kana sirah Saul. Geus kitu anjeunna nyium ka Saul sarta ngalahir, ”Hidep ku PANGERAN dilisahan, dijenengkeun pikeun ngatur umat-Na urang Israil. Atur ku hidep, jaga ti musuh-musuhna. Tandana yen hidep dianggo ku PANGERAN jadi raja umat-Na teh kieu:
2
Sanggeus hidep poe ieu pisah ti Bapa, engke di Selsah wewengkon Binyamin, deukeut makam Rahel, hidep bakal amprok jeung dua jelema anu rek pupulih ka hidep yen kalde nu keur diteangan teh geus kapanggih. Bapa hidep geus teteg manahna, kari melangna ka hidep mani pok deui, pok deui nataroskeun, ’Ka mana kudu diteangna atuh si ujang teh?’
3
Ti dinya hidep kudu terus leumpang nepi ka tangkal karamat di Tabor. Di dinya bakal papanggih jeung tilu jelema anu rek ka Betel rek babakti ka Allah. Nu saurang nungtun tilu anak embe, nu saurang mawa roti tilu siki, nu saurang deui mawa cai anggur sawadah pinuh.
4
Bakal nyalaman ka hidep jeung nawaran roti dua siki. Tarima!
5
Ti dinya kudu terus ka Pasir Allah di Gibea, anu keur dipake masanggrahan ku urang Pelisti. Di lawang kota bakal pasanggrog jeung rombongan nabi anu keur marudun tas ngurban di luhur pasir, narabeuh kacapi, terebang, suling, jeung gambus, bari ngarigel jeung tinghaleuang.
6
Sabot kitu hidep bakal katungtun ku Roh PANGERAN, jadi beda ti biasa, tuluy milu ngigel jeung ngahaleuang.
7
Upama eta ciri-ciri enggeus bukti, turutkeun sagala tungtunan Allah.
8
Hidep kudu miheulaan Bapa ka Gilgal, engke ku Bapa ditepungan di ditu, urang nyanggakeun kurban beuleuman jeung kurban karapihan. Dago bae di dinya tujuh poe nepi ka Bapa datang nuduhan pilakueun hidep.”
9
Barang Saul malik ti Samuel neruskeun laku, ku kersaning Allah jadi asa salin jinis. Jeung ciri-ciri anu dilahirkeun ku Samuel tea poe eta kajadian.
10
Jol ka Gibea, Saul jeung gandekna pasanggrog jeung rombongan nabi. Ku kersaning Roh Allah Saul ujug-ujug milu ngigel jeung ngahaleuang marengan eta nabi-nabi.
11
Urang dinya anu geus warawuheun ka Saul, narenjo Saul ngigel teh jadi tingtaranya, pokna, ”Keur naon eta anak Bapa Kis teh? Geus jadi nabi, kitu?”
12
Ceuk nu saurang, ”Ari eta nabi-nabi anu loba, coba saha bapana?” Ti semet harita di dinya jadi aya kacapangan kieu, ”Kutan Saul oge jadi nabi?”
13
Eureun ngigel jeung hahaleuangan Saul terus ka tempat babakti di luhur pasir.
14
Pamanna nenjoeun ka Saul jeung gandekna, tuluy nanya, ”Tas ti marana?” Ceuk Saul, ”Tas milarian kalde leungit. Mung ku margi henteu kapendak, lajeng ka Bapa Samuel.”
15
”Kumaha saurna?” ceuk pamanna.
16
Jawab Saul, ”Saurna kalde parantos kapendak.” Ari pilahir Samuel perkara anjeunna bakal jadi raja mah disidem bae.
17
Jalma-jalma ku Samuel dipiwarang kumpul di Mispa pikeun kumpulan ngabakti.
18
Pilahirna, ”Kieu timbalan PANGERAN Allah Israil, ’Maraneh ku Kami dicandak ti Mesir, disalametkeun ti urang Mesir jeung ti bangsa-bangsa lianna anu ngagencet ka maraneh.
19
Kami teh Allah maraneh, anu nyalametkeun maraneh tina sagala kacilakaan jeung kasukeran. Tapi ayeuna maraneh ka Kami marenta raja, jadi Kami teh ditoker. Tapi kajeun. Geura karumpul payuneun PANGERAN, nurutkeun kaom jeung golongan masing-masing.’ ”
20
Geus kitu unggal kaom ku Samuel dipiwarang ngasrog ka hareup. Seug ku PANGERAN katujul kaom Binyamin.
21
Tuluy kulawarga-kulawarga ti kaom Binyamin sina maju ka hareup, tuluy katujul kulawarga Matri. Sanggeus kulawarga Matri ka hareup, anu katujul teh Saul bin Kis. Tapi barang ditareangan teh Saul teu aya di dinya.
22
Tuluy ditaroskeun ka PANGERAN, ”Dupi jalmina aya di dieu?” Waler PANGERAN, ”Saul keur nyumput di tukangeun barang-barang.”
23
Tuluy sawareh lalumpat neang, Saul tuluy dibawa ka hareupeun jalma rea. Ari beh kaciri jangkungna nyongcolang ti batur, nu sejen mah ngan semet taktakna.
24
Samuel ngalahir, ”Ieu anu ditujul ku PANGERAN teh! Di urang mah teu aya deui anu kawas anjeunna.” Ger jalma-jalma surak, pokna, ”Wilujeng raja!”
25
Ti dinya Samuel ngalahir ka jalma rea, ngadadar perkara hak jeung kawajiban raja, malah tuluy diseratkeun jadi kitab, anu saterusna disimpen di tempat suci. Geus kitu jelema-jelema dipiwarang marulang.
26
Saul oge mulih ka Gibea, disarengan ku sawatara urang jelema anu garagah, anu hatena digerakkeun ku Allah.
27
Tapi aya jelema-jelema anu bangkawarah ngaromong kieu, ”Mana bisa jelema kitu aya pigunaeunana keur urang?” Maranehna nganggap enteng ka Saul jeung teu mere hadiah naon-naon.
1 Samuel 10:1
1 Samuel 10:2
1 Samuel 10:3
1 Samuel 10:4
1 Samuel 10:5
1 Samuel 10:6
1 Samuel 10:7
1 Samuel 10:8
1 Samuel 10:9
1 Samuel 10:10
1 Samuel 10:11
1 Samuel 10:12
1 Samuel 10:13
1 Samuel 10:14
1 Samuel 10:15
1 Samuel 10:16
1 Samuel 10:17
1 Samuel 10:18
1 Samuel 10:19
1 Samuel 10:20
1 Samuel 10:21
1 Samuel 10:22
1 Samuel 10:23
1 Samuel 10:24
1 Samuel 10:25
1 Samuel 10:26
1 Samuel 10:27
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31