A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Samuel 1

1
Di desa Ramah di pagunungan Epraim, aya hiji jelema kaom Epraim, ngaranna Elkana bin Yeroham, incu Elihu, warga Tohu ti kaom Sup.
2
Boga bojo dua, Hana jeung Penina. Penina boga anak, Hana henteu hiji-hiji acan.
3
Saban-saban taun Elkana sok indit ngabakti jeung ngurban ka PANGERAN Nu Maha Kawasa di Silo. Harita anu jadi imam PANGERAN teh duaan, putra Eli, jenenganana Hopni jeung Pinehas.
4
Unggal-unggal tas ngurban Elkana sok ngirim daging ka Penina saanak-anak.
5
Ka Hana oge ngirim, ngan ari ka Hana mah sakumaha nyaaheunana oge ngirimanana teu sabaraha, da ieu mah ku PANGERAN teu dikersakeun boga anak.
6
Turug-turug ku maruna ngan dipapanas bae, dihaja sina nyerieun hatena pedah teu boga anak.
7
Kituna teh saban taun, unggal ka gedong PANGERAN tara teu dipeupeurih, nepi ka Hana ceurik jeung teu daekeun dahar-dahar acan.
8
Ku Elkana dibeberah, ”Nyai, ku naon ceurik? Ku naon teu daek dahar? Nguluwut ku naon? Lain Akang teh leuwih nyaah ka Nyai ti batan ka barudak sapuluh?”
9
Dina hiji poe tas dalahar di gedong PANGERAN di Silo, Hana ngejat tuluy sasambat ka PANGERAN bari ceurik sesegruk. Kabeneran Imam Eli harita keur calik hareupeun lawang.
10
***
11
Hana ikrar kieu, ”Nun PANGERAN Nu Maha Kawasa, tingali ieu abdi nuju kasesahan. Mugi mikaemut. Upami abdi ku Gusti dikersakeun gaduh anak tur lalaki, bade diiklaskeun sumeja kasanggakeun, saumurna sina kumawula ka Gusti sareng moal dicukur-cukur.”
12
Sabot Hana manteng neneda ka PANGERAN lila pisan, biwirna ku Eli diawas-awas.
13
Ku sabab nenedana henteu kedal, ngan semet kuwas-kuwes henteu soraan, disangkana teh mabok.
14
Eli ngalahir, ”Meugeus mabok teh! Nanaonan, geura eling!”
15
Wangsul Hana, ”Bapa, abdi sanes keur mabok, teu nginum naon-naon. Nuju neneda, ngucutkeun kanalangsaan ka PANGERAN.
16
Bapa ulah lepat panggalih nyangka abdi awewe teu puguh. Neneda dugi ka kieu teh ku margi parantos teu kiat ku nalangsa.”
17
Waler Eli, ”Euh, sing gede hate atuh, mugia paneda Nyai diijabah ku Allah Israil.”
18
Wangsul Hana, ”Nyuhunkeun pidu’ana ti kersa Bapa.” Geus kitu tuluy kaluar, seug barang dahar. Hatena geus janglar.
19
Isukna Elkana sakulawarga harudang, tuluy sembahyang ka kersa PANGERAN, ti dinya marulang ka Ramah. Hana ku Elkana ditemahan, sarta PANGERAN ngabulkeun panuhunna.
20
Hana ngandeg, tuluy ngalahirkeun hiji anak lalaki, seug dingaranan Samuel, da carekna, ”Beunang nyuhunkeun ti PANGERAN.”
21
Geus meujeuhna Elkana sakulawarga ka Silo deui nyanggakeun kurban taunan, jeung mayar kaulna ka PANGERAN.
22
Tapi Hana henteu milu, carekna ka salakina, ”Abdi mah engke bae ari si ujang parantos eureun nyusu. Si ujang bade dibantun ka gedong PANGERAN, sina terus di ditu bae saumur hirupna.”
23
Ceuk Elkana, ”Heug kumaha Nyai bae, dagoan di dieu nepi ka si ujang disapih. Mugia PANGERAN ngalaksanakeun pangandika-Na ka Nyai.” Hana tetep di lembur bari ngasuh orok.
24
Sanggeus disapih, Samuel ku Hana dibawa ka Silo, bari mawa sapi hiji umur tilu taun, tipung sapuluh kilo jeung anggur sawadah. Basa dibawa ka Kemah PANGERAN di Silo teh Samuel alit keneh pisan.
25
Sanggeus sapina dipeuncit, eta murangkalih teh dibawa ka Eli.
26
Piunjuk Hana ka Eli, ”Punten Bapa, emut keneh manawi ka abdi, anu kapungkur katingali ku Bapa neneda di dieu, ka PANGERAN?
27
Harita abdi teh nyuhunkeun dipaparin anak, ayeuna parantos dimakbul. Ieu pun anak teh.
28
Ayeuna seja dibaktikeun ka PANGERAN, saumur hirupna sina ngawula ka Mantenna.” Geus kitu aranjeunna sembahyang di dinya ka PANGERAN.
1 Samuel 1:1
1 Samuel 1:2
1 Samuel 1:3
1 Samuel 1:4
1 Samuel 1:5
1 Samuel 1:6
1 Samuel 1:7
1 Samuel 1:8
1 Samuel 1:9
1 Samuel 1:10
1 Samuel 1:11
1 Samuel 1:12
1 Samuel 1:13
1 Samuel 1:14
1 Samuel 1:15
1 Samuel 1:16
1 Samuel 1:17
1 Samuel 1:18
1 Samuel 1:19
1 Samuel 1:20
1 Samuel 1:21
1 Samuel 1:22
1 Samuel 1:23
1 Samuel 1:24
1 Samuel 1:25
1 Samuel 1:26
1 Samuel 1:27
1 Samuel 1:28
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31