A A A A A
×

Alkitab Suci

Wahyu 9

1
Malaikat kalima niup tarompetna. Hiji bentang ragrag ninggang bumi. Eta bentang diserenan sosi hiji guha.
2
Barang eta guha dibuka, peledug bijil haseup ti dinya kawas haseup tina pameuleuman gede terus mumbul. Reup langit reueuk, panonpoe teu tembong deui.
3
Tina eta haseup merul simeut turun ka bumi, mararatih kawas kala.
4
Eta abrulan simeut geus ditimbalan teu meunang ngaruksak jujukutan atawa tatangkalan atawa pepelakan. Ngamukna kudu ka jelema bae, sakur anu tarangna teu make cap Allah,
5
tapi teu meunang nepi ka paeh, semet dinyenyeri bae ku kanyeri saperti diseureud kala, lima bulan lilana.
6
Di jero lima bulan tea jalma-jalma bakal nareangan jalan paeh tapi teu bisa paeh, harayangeun paeh ge paeh kalah ka ngejat.
7
Ari simeutna siga kuda anu dirarahaban ku rarahab perang. Huluna siga make makuta emas, beungeutna siga beungeut jelema.
8
Baruukan kawas buuk awewe, huntuna siga huntu singa,
9
dadana siga make baju beusi. Sora jangjangna ngaguruh sada kareta muru tarung ditarik ku kuda loba.
10
Buntutna siga buntut kala jeung aya panyeureudna, paragi nyeureudan jalma-jalma lima bulan lilana.
11
Aya rajana anu ngatur, ngaranna dina basa Ibrani Abadon, dina basa Yunani Apolion (hartina ”Tukang Ngaruksak”), nya eta malaikat anu ngajaga liang guha tea.
12
Sanggeus balahi nu ieu liwat, aya keneh dua rupa deui balahi.
13
Malaikat kagenep niup tarompetna. Seug aya soara, kaluar ti opat juru altar emas anu di payuneun Allah tea,
14
marentah ka malaikat anu kagenep, ”Leupaskeun opat malaikat anu dibarogod di sisi Walungan Eprat!”
15
Seug eta opat malaikat teh dileupaskeun. Eta opat malaikat geus dicalonkeun pikeun maehan sapertilu umat manusa. Jamna, poena, bulanna jeung taunna geus ditangtukeun.
16
Tuluy kaula dibejaan yen aya balad pasukan kuda lobana dua ratus juta urang.
17
Dina ieu tetenjoan kaula nenjo eta pasukan tarumpak kuda, dibaraju kere warnana beureum ngagebur, biru langit kawas warna batu nilem, jeung koneng walirang. Ari kudana huluna siga hulu singa, bangusna nyebrotkeun seuneu, haseup, jeung walirang.
18
Sapertilu umat manusa paraeh ku seuneu, ku haseup, jeung ku walirang, tilu rupa balahi anu nyebrot tina bangus-bangus kuda tea.
19
Kasaktian eta kuda-kuda teh dina bangusna, jeung dina buntutna. Bangun buntutna kawas oray jeung haruluan, dipake nyiksa manusa.
20
Manusa sakarina anu henteu dipaehan ku eta balahi, jarahatna angger bae, angger nyarembah ka roh-roh jahat jeung ka arca-arca tina emas, tina perak, tina tambaga, tina batu jeung tina kayu, barang anu henteu nenjo, henteu ngadenge, henteu leumpang.
21
Maranehna teu tarobat, maehan keneh, muhit keneh kana elmu-elmu gaib, rucah, maling.
Wahyu 9:1
Wahyu 9:2
Wahyu 9:3
Wahyu 9:4
Wahyu 9:5
Wahyu 9:6
Wahyu 9:7
Wahyu 9:8
Wahyu 9:9
Wahyu 9:10
Wahyu 9:11
Wahyu 9:12
Wahyu 9:13
Wahyu 9:14
Wahyu 9:15
Wahyu 9:16
Wahyu 9:17
Wahyu 9:18
Wahyu 9:19
Wahyu 9:20
Wahyu 9:21
Wahyu 1 / Wah 1
Wahyu 2 / Wah 2
Wahyu 3 / Wah 3
Wahyu 4 / Wah 4
Wahyu 5 / Wah 5
Wahyu 6 / Wah 6
Wahyu 7 / Wah 7
Wahyu 8 / Wah 8
Wahyu 9 / Wah 9
Wahyu 10 / Wah 10
Wahyu 11 / Wah 11
Wahyu 12 / Wah 12
Wahyu 13 / Wah 13
Wahyu 14 / Wah 14
Wahyu 15 / Wah 15
Wahyu 16 / Wah 16
Wahyu 17 / Wah 17
Wahyu 18 / Wah 18
Wahyu 19 / Wah 19
Wahyu 20 / Wah 20
Wahyu 21 / Wah 21
Wahyu 22 / Wah 22