A A A A A
×

Alkitab Suci

Wahyu 5

1
Dina panangan katuhu anu linggih dina tahta aya gulungan kitab anu dielak ku tujuh segel, bulak-balik pinuh ku tulisan.
2
Aya hiji malaikat gagah, cumeluk handaruan, ”Saha anu layak ngalaan segelna muka eta kitab?”
3
Sihoreng saurang ge tacan aya anu bisa muka segelna jeung nenjo eusi eta kitab, boh nu di sawarga, boh nu di bumi, boh nu di handapeun bumi.
4
Ku sabab taya anu layak muka jeung ngilik eusi eta kitab, kaula kacida nalangsana nepi ka ceurik.
5
Tapi saur sepuh nu saurang ka kaula, ”Ulah ceurik. Tuh! Singa kaom Yuda nu agung turunan Daud geus unggul. Eta anu iasa muka gulungan kitab, ngalaan tujuh segelna.”
6
Breh di tengah-tengah tahta anu dikurilingan ku opat mahluk hirup jeung ku para sepuh teh aya Anak Domba, dina beuheungna aya ceda kawas tapak meuncit. Eta Anak Domba tandukna tujuh panonna tujuh, nya eta tujuh Roh Allah anu diutus ka sakuliah dunya.
7
Eta Anak Domba teh maju nampanan gulungan tea tina panangan katuhu anu linggih dina tahta.
8
Brek bae opat mahluk hirup jeung dua puluh opat sepuh teh sarujud ka eta Anak Domba. Para sesepuh teh masing-masing nyekel kacapi jeung pinggan emas anu eusina seuseungitan. Eta seuseungitan teh nya eta panedana umat Allah.
9
Aranjeunna ngawihkeun hiji pupujian anyar, ungelna: ”Nya Andika anu layak nampina, sareng muka segel-segelna. Reh Andika parantos ditelasan. Nyawa Andika nebus umat Allah sakumna, ti saban kaom, saban basa, saban bangsa, saban seler bangsa.
10
Maranehna ku Andika dijadikeun hiji karajaan, karajaan imam-imam nu ngabdi ka Allah urang, sina nyakrawati marentah bumi.”
11
Breh deui kaula ningal jeung ngadenge sora malaikat, lobana mangrebu-rebu jeung mangjuta-juta! Eta para malaikat narangtung ngalingkungan tahta, opat mahluk hirup, jeung para sesepuh,
12
tuluy ngarawih sorana tarik: ”Anak Domba nu geus ditelasan, layak nampi kakawasaan, kamuktian, kaluhungan, jeung kakuatan, kamulyaan, kaagungan, jeung pujian!”
13
Jeung kaula ngadenge mahluk-mahluk nu di sawarga, nu di bumi, nu di handapeun bumi, jeung nu di laut, cindekna sakabeh pangeusi jagat raya, ngarawih: ”Sanggakeun ka Mantenna, anu linggih dina tahta, jeung ka Anak Domba: Puji jeung bakti, kamulyaan jeung kaperkosaan, salalanggengna!”
14
Disambut ku opat mahluk hirup tea, pokna: ”Amin!” Brek para sesepuh sarujud.
Wahyu 5:1
Wahyu 5:2
Wahyu 5:3
Wahyu 5:4
Wahyu 5:5
Wahyu 5:6
Wahyu 5:7
Wahyu 5:8
Wahyu 5:9
Wahyu 5:10
Wahyu 5:11
Wahyu 5:12
Wahyu 5:13
Wahyu 5:14
Wahyu 1 / Wah 1
Wahyu 2 / Wah 2
Wahyu 3 / Wah 3
Wahyu 4 / Wah 4
Wahyu 5 / Wah 5
Wahyu 6 / Wah 6
Wahyu 7 / Wah 7
Wahyu 8 / Wah 8
Wahyu 9 / Wah 9
Wahyu 10 / Wah 10
Wahyu 11 / Wah 11
Wahyu 12 / Wah 12
Wahyu 13 / Wah 13
Wahyu 14 / Wah 14
Wahyu 15 / Wah 15
Wahyu 16 / Wah 16
Wahyu 17 / Wah 17
Wahyu 18 / Wah 18
Wahyu 19 / Wah 19
Wahyu 20 / Wah 20
Wahyu 21 / Wah 21
Wahyu 22 / Wah 22