A A A A A
×

Alkitab Suci

Wahyu 3

1
”Tulis pikeun malaikat jamaah di Sardis: Ieu amanat ti nu kagungan tujuh Roh Allah jeung tujuh bentang. Kami nyaho panggawe maneh. Kami nyaho yen maneh teh kasebutna bae hirup, da saenyana mah maneh teh paeh!
2
Geura nyaring! Sing pageuh nyangking anu masih keneh kapimilik meungpeung can mudedes pisan. Sabab pagawean maneh di payuneun Allah Kami heunteu sampurna.
3
Sing inget kana amanat anu diajarkeun ka maneh, kumaha piwurukna. Turutkeun, tuluy tobat. Lamun maneh heunteu nyaring, moal nyaho kana pidatangeun Kami, saperti moal nyaho pidatangeun bangsat.
4
Sukur di maneh di Sardis aya keneh saeutik jelema-jelema anu ngajaga pakean maneh tetep beresih, jadi maneh layak leumpang jeung Kami make pakean bodas.
5
Sing saha nu unggul, bakal make pakean kitu bodasna, jeung ngaranna ku Kami moal dicoret tina kitab catetan anu harirup, bakal diangken yen kagungan Kami di hadirat Ama Kami jeung para malaikat-Na.
6
Ku sabab kitu lamun enya boga ceuli, regepkeun kumaha dawuhan Roh Allah ka jamaah-jamaah!”
7
”Tulis pikeun malaikat jamaah di Piladelpia: Ieu amanat ti nu suci jeung saestu, anu nyekel konci Daud; panto anu enggeus dibuka ku Kami moal aya anu bisa meundeutkeun; panto anu geus dipeundeutkeun ku Kami moal aya anu bisa muka.
8
Kami nyaho panggawe maneh; Kami nyaho tangga maneh teu sabaraha; Kami nyaho maneh nurut kana piwuruk Kami, satia ka Kami. Maneh ku Kami geus dipangmukakeun panto, pantona moal aya anu bisa nutupkeun.
9
Dengekeun! Di maneh aya jelema-jelema umatna Iblis, anu ngaku-ngaku urang Yahudi padahal lain. Ku Kami rek dipaksa daratang ka maneh, sina nyium suku maneh. Sina nyarahoeun kabeh yen maneh teh anu dipikanyaah ku Kami.
10
Ku sabab maneh tagen jeung tigin kana parentah Kami, Kami ge rek ngajaga ka maneh, supaya maneh luput tina kasukeran anu bakal narajang ka alam dunya pikeun nguji kapengkuhan manusa.
11
Kami teh tereh datang. Sakur anu geus beunang ku maneh cekel sing pageuh, supaya ganjaran kaunggulan maneh ulah aya anu ngarebut.
12
Jelema anu unggul ku Kami rek dijadikeun ibarat hiji tihang baitna Allah Kami sarta moal ngiser deui ti dinya. Dirina rek diukiran ku jenengan Allah Kami jeung ngaran kota panglinggihana-Na, nya eta Yerusalem anyar, anu bakal turun ti sawarga, ti Allah Kami. Kitu deui ngaran Kami anu anyar rek diukir dina dirina.
13
Ku sabab kitu lamun enya boga ceuli, regepkeun kumaha dawuhan Roh Allah ka jamaah-jamaah!”
14
”Tulis pikeun malaikat jamaah di Laodikea: Ieu amanatna Amin, Saksi anu satia jeung satuhu, anu ngagelarkeun sakabeh ciptaan Allah.
15
Kami nyaho panggawe maneh; Kami nyaho maneh teh teu tiis teu panas. Mending tiis, atawa panas!
16
Ku sabab hareuyheuy, panas henteu tiis henteu, maneh ku Kami rek diburakeun!
17
Ceuk maneh: ’Aing beunghar, senang sagala boga.’ Padahal maneh teh masakat, pikawatireun! Muluntu, taranjang, lolong!
18
Ku sabab kitu geura meuli ti Kami emas tulen, supaya beunghar. Geura meuli ti Kami pakean bodas, pikeun mungkus awak anu taranjang, ngerakeun. Geura meuli ti Kami peureuh mata, peureuhkeun sangkan maneh bisa nenjo.
19
Anu ku Kami sok diseukseukan jeung diwarah, tandaning dipikanyaah. Ku sabab kitu sing saregep, geura tobat.
20
Ieu Kami geus ngetrokan panto. Anu malire kana sora Kami jeung muka panto, tangtu ku Kami dicalikan Kami rek milu dahar di imahna babarengan.
21
Saha-saha anu unggul ku Kami rek diuk ngarendeng dina tahta Kami, cara Kami sanggeusna unggul diuk gedengeun Ama Kami dina tahta-Na.
22
Ku sabab kitu lamun enya boga ceuli, regepkeun kumaha dawuhan Allah ka jamaah-jamaah!”
Wahyu 3:1
Wahyu 3:2
Wahyu 3:3
Wahyu 3:4
Wahyu 3:5
Wahyu 3:6
Wahyu 3:7
Wahyu 3:8
Wahyu 3:9
Wahyu 3:10
Wahyu 3:11
Wahyu 3:12
Wahyu 3:13
Wahyu 3:14
Wahyu 3:15
Wahyu 3:16
Wahyu 3:17
Wahyu 3:18
Wahyu 3:19
Wahyu 3:20
Wahyu 3:21
Wahyu 3:22
Wahyu 1 / Wah 1
Wahyu 2 / Wah 2
Wahyu 3 / Wah 3
Wahyu 4 / Wah 4
Wahyu 5 / Wah 5
Wahyu 6 / Wah 6
Wahyu 7 / Wah 7
Wahyu 8 / Wah 8
Wahyu 9 / Wah 9
Wahyu 10 / Wah 10
Wahyu 11 / Wah 11
Wahyu 12 / Wah 12
Wahyu 13 / Wah 13
Wahyu 14 / Wah 14
Wahyu 15 / Wah 15
Wahyu 16 / Wah 16
Wahyu 17 / Wah 17
Wahyu 18 / Wah 18
Wahyu 19 / Wah 19
Wahyu 20 / Wah 20
Wahyu 21 / Wah 21
Wahyu 22 / Wah 22