A A A A A
×

Alkitab Suci

Wahyu 22

1
Ti dinya malaikat teh nuduhkeun hiji walungan anu caina matak hirup, caina ngagenclang herang mani kawas kristal, asalna tina tahta Allah jeung tahta Anak Domba,
2
terus ka hilir ka tengah-tengah jalan raya kota. Di sisina kenca katuhu aya tangkal kahirupan anu buahanana sataun dua welas kali, saban bulan, daunna paranti nyageurkeun bangsa-bangsa.
3
Di eta kota geus moal aya deui anu diragragan supata ku Allah. Tahta Allah jeung tahta Anak Domba bakal aya di dinya, sarta Mantenna dibarakti ku abdi-abdi-Na.
4
Abdi-abdi-Na bakal narenjo pameunteu-Na. Jenengana-Na bakal ditulis dina tarang abdi-abdi-Na.
5
Di dinya geus taya peuting, teu perlu lampu atawa cahaya panonpoe, geus caang ku cahaya kamulyaan Gusti Allah. Para wargana bakal marentah kawas raja-raja, salalanggengna.
6
Saur malaikat ka kaula, ”Ieu ucapan teh saestuna, layak dipercaya. Gusti Allah anu maparin Roh-Na ka para nabi geus ngutus malaikat-Na sina nembongkeun ka abdi-abdi-Na perkara anu bakal tereh kajadian.”
7
”Regepkeun!” dawuhan Yesus. ”Kami tereh datang. Salamet anu ngimankeun ucapan nubuat dina ieu kitab!”
8
Anu dicaritakeun tadi kabeh kadenge sarta katenjo ku kaula, Yohanes. Sanggeus kabeh kadenge jeung katenjo, brek kaula sideku kana sampean eta malaikat anu nembongkeunana, rek nyembah.
9
Tapi saurna, ”Ulah kitu! Kaula ge ngabdi kawas andika, kawas nabi-nabi dulur andika jeung sakur anu ngimankeun ucapan nubuat dina ieu kitab. Nyembah mah kudu ka Allah!”
10
Saurna deui, ”Ucapan nubuat dina ieu kitab ulah dirasiahkeun, sabab geus tereh pisan pijadieunana.
11
Jalma jahat sing terus nyieun kajahatan, nu hade lampah sing terus hade lampah, anu suci kalakuan sing tetep suci kalakuan.”
12
”Regepkeun!” dawuhan Yesus. ”Kami tereh datang, mawa upah unggal jelema satimpal jeung lampahna.
13
Kami teh Nu Awal jeung Nu Ahir, Kami teh Gusti ti mimiti nepi ka panganggeusan.”
14
Salamet jelema anu jubahna geus beunang nyeuseuh beresih, meunang ngadahar buah tangkal kahirupan, meunang asup ka eta kota liwat lawang-lawangna.
15
Sabalikna anu murtad, tukang sihir, anu tuna susila, tukang maehan, nu muja brahala, jeung tukang bohong, tempatna di luar.
16
”Kami Yesus, geus ngutus malaikat Kami mere nyaho ka maneh ieu sagala perkara supaya ditepikeun ka jamaah-jamaah. Kami teh ti turunan Daud. Kami teh bentang timur nu moncorong.”
17
Roh jeung Panganten Istri tea unjukan, ”Sumangga sumping!” Anu ngadarenge hal ieu oge kudu unjukan kitu, ”Sumangga sumping!” Nu halabhab ka darieu! Saha bae anu hayang cai anu matak hirup, jadi ganjaran.
18
Ka anu ngadenge ieu ucapan nubuat, kaula Yohanes ngipat-ngipatan: saha bae anu nambahan eta ucapan, hukumanana ku Allah bakal ditambahan ku balahi-balahi anu kaungel dina ieu kitab.
19
Jeung saha bae anu ngurangan ucapan nubuat ieu kitab, buah tangkal kahirupan bagianana ku Allah bakal dicandak jeung teu meunang aya di Kota Suci nu kaungel dina ieu kitab.
20
Anjeunna, anu nyaksian ieu sakabeh perkara ngadawuh, ”Kitu saestuna! Kami tereh datang!” Leres! Sumangga sumping nun Gusti Yesus!
21
Mugia sakumna umat Allah ginuluran sih kurnia Gusti Yesus.
Wahyu 22:1
Wahyu 22:2
Wahyu 22:3
Wahyu 22:4
Wahyu 22:5
Wahyu 22:6
Wahyu 22:7
Wahyu 22:8
Wahyu 22:9
Wahyu 22:10
Wahyu 22:11
Wahyu 22:12
Wahyu 22:13
Wahyu 22:14
Wahyu 22:15
Wahyu 22:16
Wahyu 22:17
Wahyu 22:18
Wahyu 22:19
Wahyu 22:20
Wahyu 22:21
Wahyu 1 / Wah 1
Wahyu 2 / Wah 2
Wahyu 3 / Wah 3
Wahyu 4 / Wah 4
Wahyu 5 / Wah 5
Wahyu 6 / Wah 6
Wahyu 7 / Wah 7
Wahyu 8 / Wah 8
Wahyu 9 / Wah 9
Wahyu 10 / Wah 10
Wahyu 11 / Wah 11
Wahyu 12 / Wah 12
Wahyu 13 / Wah 13
Wahyu 14 / Wah 14
Wahyu 15 / Wah 15
Wahyu 16 / Wah 16
Wahyu 17 / Wah 17
Wahyu 18 / Wah 18
Wahyu 19 / Wah 19
Wahyu 20 / Wah 20
Wahyu 21 / Wah 21
Wahyu 22 / Wah 22