A A A A A
×

Alkitab Suci

Wahyu 19

1
Geus kitu kaula ngadenge sora ngageder di sawarga, kawas gederna sora mangpirang-pirang jelema, nyarebut, ”Puji Allah! Kasalametan, kamulyaan, jeung kakawasaan, kagungan Allah urang!
2
Putusan Mantenna adil jeung jujur. Mantenna geus ngahukum palacur anu ngaruksak dunya ku lampah mesumna. Manehna ku Allah geus dihukum, sabab geus maehan abdi-abdi-Na.”
3
Maranehna ngageder deui, ”Puji Allah! Eta kota geus dihuru, haseupna meledug salalanggengna!”
4
Dua puluh opat sesepuh jeung opat mahluk tea tuluy sarujud, ngabakti ka Allah nu linggih dina tahta, sarta nyarebut, ”Amin! Puji Allah!”
5
Geus kitu tina tahta bijil soara, ungelna, ”Sanggakeun puji ka Allah urang, he sakabeh abdi-Na, sakabeh umat-Na, sakur anu sumujud ka Mantenna gede leutik!”
6
Kaula ngadenge deui sora ngageder, sada gederna jelema mangpirang-pirang, ngaguruh sada curug, ngagulugur sada guludug. Kaula ngadenge maranehna nyarebut, ”Puji Allah! Sabab Pangeran Allah urang Nu Maha Kawasa teh Raja!
7
Hayu urang suka-suka, urang muji kaagungan Mantenna! Sabab ayeuna anu ngagem jujuluk Anak Domba baris nikah, panganten istrina geus tarapti,
8
geus dianggoanan raksukan linen anu nyacas beresih gugurilapan.” (Harti lawon linen: lampah hade umat Allah.)
9
Malaikat tea sasauran ka kaula, ”Tulis: Bagja nu diondang kana pesta nikahna nu ngagem jujuluk Anak Domba.” Saurna deui, ”Kitu dawuhan Allah, dawuhan sayaktina.”
10
Kaula deku seja nyembah ka anjeunna. Tapi saurna, ”Ulah kitu! Kaula ge ngabdi saperti andika, saperti dulur-dulur andika jeung sakur nu nyarekel kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus. Nyembah mah kudu ka Allah!” Ari kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus teh jadi sumberna ilham nabi-nabi.
11
Geus kitu katingal sawarga muka, breh aya hiji kuda bodas. Jenengan anu tunggangna Sang Satia jeung Sang Saestu, adil dina mutus perkara, adil dina jurit.
12
Soca-Na moncorong lir seuneu hurung, mastaka-Na nganggo makuta rea. Dina salira-Na aya tulisan hiji jenengan. Ngan Anjeunna bae anu uninga kana eta jenengan teh.
13
Panganggo-Na beunang nyelep ku getih. Jenengan Anjeunna ”Sabda Allah”.
14
Anjeunna diiring ku angkatan perang sawarga anu tarumpak kuda bodas sarta dangdananana tina lawon linen bodas nyacas beresih.
15
Tina baham-Na bijil pedang seukeut, pikeun ngelehkeun bangsa-bangsa, sarta bangsa-bangsa teh ku Anjeunna bakal diparentah ku iteuk beusi. Anjeunna bakal ngaluluh anggur dina bak pameresan bebendu Allah Nu Maha Kawasa.
16
Dina jubah jeung paha-Na aya tulisan hiji gelaran, ungelna: ”Rajana para raja, Gustina para gusti”.
17
Ti dinya kaula nenjo hiji malaikat nangtung dina panonpoe, cumeluk handaruan nyalukan manuk-manuk anu keur haliber di satengahing awang-awang,
18
”Ka darieu, kumpul kana pesta gede anu diadegkeun ku Allah. Hakanan ieu daging raja-raja, daging jendral-jendral, daging serdadu-serdadu, daging kuda jeung nu tarumpakna, daging sakabeh jelema, nu gede, nu leutik nu jadi abid jeung nu merdeka!”
19
Geus kitu sato tea jeung raja-raja saalam dunya katut angkatan perangna tembong, geus ngahiji sakait rek merangan anu tunggang kuda jeung angkatan perang-Na.
20
Tapi eta sato kacerek jeung nabi palsuna anu sok nyieun mujijat di hareupeun eta sato. (Mujijat-mujijatna ku eta sato dipake nyasarkeun jelema-jelema anu marake tanda manehna jeung nu nyarembah kana arcana.) Eta sato jeung nabi palsuna digebruskeun hirup-hirup kana lautan seuneu walirang anu hurung ngagegedur.
21
Angkatan perangna beak paraeh disabetan ku pedang anu bijil tina baham nu tunggang kuda bodas tea, sarta sakabeh manuk ngaharakanan bangke-bangkena mani rarewog.
Wahyu 19:1
Wahyu 19:2
Wahyu 19:3
Wahyu 19:4
Wahyu 19:5
Wahyu 19:6
Wahyu 19:7
Wahyu 19:8
Wahyu 19:9
Wahyu 19:10
Wahyu 19:11
Wahyu 19:12
Wahyu 19:13
Wahyu 19:14
Wahyu 19:15
Wahyu 19:16
Wahyu 19:17
Wahyu 19:18
Wahyu 19:19
Wahyu 19:20
Wahyu 19:21
Wahyu 1 / Wah 1
Wahyu 2 / Wah 2
Wahyu 3 / Wah 3
Wahyu 4 / Wah 4
Wahyu 5 / Wah 5
Wahyu 6 / Wah 6
Wahyu 7 / Wah 7
Wahyu 8 / Wah 8
Wahyu 9 / Wah 9
Wahyu 10 / Wah 10
Wahyu 11 / Wah 11
Wahyu 12 / Wah 12
Wahyu 13 / Wah 13
Wahyu 14 / Wah 14
Wahyu 15 / Wah 15
Wahyu 16 / Wah 16
Wahyu 17 / Wah 17
Wahyu 18 / Wah 18
Wahyu 19 / Wah 19
Wahyu 20 / Wah 20
Wahyu 21 / Wah 21
Wahyu 22 / Wah 22