A A A A A
×

Alkitab Suci

Wahyu 18

1
Geus kitu aya malaikat sejen turun ti sawarga, gagah rongkah. Cahayana sumirat minuhan jagat,
2
tuluy nyabda handaruan, ”Rugrug! Babul nu sohor geus rugrug! Ayeuna manehna geus jadi pangulinan setan-setan jeung roh-roh najis, padumukan manuk-manuk pikageuleuheun matak ceuceub.
3
Sabab sagala bangsa geus nginum anggur keras manehna, anggur hawa napsu mesumna. Raja-raja di dunya ngalampahkeun sanggama mesum jeung manehna, sarta para padagang di dunya jadi baleunghar tina hawa napsu manehna anu teu bisa dikered.”
4
Aya deui sora ti sawarga, ngandika, ”He umat Kami, geura budal ti dinya! Ulah kabawa ku dosana, ulah kabawa ku hukumanana.
5
Sabab dosana geus jujul ka langit, kajahatanana geus aya dina emutan Allah.
6
Bales sakumaha kalakuanana ka maraneh, bales dua kalieun sagala kalakuanana. Pinuhan lumurna ku inuman anu kerasna dua kalieun inuman nu diajangkeun keur maraneh.
7
Bere sangsara, bere rasa nalangsa, sing satimpal lobana jeung kamulyaan jeung kamewahanana. Sabab keukeuh ngomong ka dirina sorangan, ’Aing teh jeneng, aing ratu! Aing lain randa. Aing pamohalan ngalaman susah.’
8
Ku sabab kitu rek ditinggangan ku pagebug, panyakit, kalaraan, kalaparan, disapoekeun. Rek digebruskeun kana seuneu, sabab Gusti Allah nu ngahukumna maha digjaya.”
9
Raja-raja di bumi anu geus marilu kana lampah cabulna, barang narenjo eta kota digulung ku haseup tina seuneu nu ngahuruna, kabeh careurik jeung midangdam.
10
Tapi semet marelong ti kajauhan da sarieuneun kabawa balahi. Seug ngaromong, ”Matak sieun kabina-bina! Hebat kabina-bina! Cilaka enya kota Babul anu gede jeung digjaya teh! Ngan di jero sajam anjeun geus musna ku hukuman.”
11
Para padagang di bumi ge careurik jeung midangdam ku hal manehna, lantaran barang-barangna moal aya nu meulian deui.
12
Moal aya deui anu meuli ka maranehna emas, perak, batu-batu adi, mutiara; lawon linen, lawon wungu, lawon beureum kolot, lawon sutra, rupa-rupa kayu langka, rupa-rupa barang tina gading, tina kayu nu marahal, tina tambaga, beusi, marmer;
13
kayu manis, bungbu-bungbu, setanggi, emur, dupa; anggur jeung minyak, tipung jeung gandum, sapi jeung domba, kuda jeung padati, abid-abid, malah nepi ka nyawa manusa pisan!
14
Ceuk para padagang ka eta awewe, ”Barang-barang aralus anu ku anjeun hayang kapiboga, kabeh geus musna, kitu deui kakayaan jeung kamenterangan anjeun geus sirna, sarta ku anjeun moal kapanggih deui!”
15
Para padagang anu sok daragang di eta kota nepi ka baleunghar teh bakal marelong ti kajauhan, deukeut-deukeut mah sarieuneun kabawa balahi. Maranehna bakal careurik jeung sungkawa,
16
jeung ngaromong kieu, ”Matak sieun kabina-bina! Hebat kabina-bina cilakana kota anu sakitu gedena teh! Biasana mah sok ngadangdanan maneh make lawon linen, make nu wungu jeung nu beureum kolot, awakna katutup ku perhiasan-perhiasan tina emas, batu-batu adi, jeung mutiara!
17
Kari-kari mani ngan di jero sajam kabeungharanana musna!” Nangkoda-nangkoda kapal, para panumpang, kalasi-kalasi, jeung sajaba ti eta nu nyaliar pangupa jiwa di laut, narangtung ti kajauhan.
18
Barang narenjoeun haseup ngagelek ti eta kota anu keur diamuk ku seuneu mani tinggarero, ”Can aya kota sejen anu saperti eta kota gede!”
19
Maranehna mani ngawuran sirah ku lebu nyirikeun prihatin, careurik jeung midangdam, pokna, ”Matak sieun kabina-bina! Hebat kabina-bina cilakana eta kota nu sakitu gedena teh! Eta kota teh geus ngabeungharkeun nu baroga kapal laut, kawantu kota beurat beunghar. Kari-kari mani ngan di jero sajam pisan kabeungharanana geus musna!”
20
Sing bungah, sawarga! Eta kota geus binasa! Sing bungah umat Allah, rasul-rasul, jeung nabi-nabi! Sabab Allah geus ngahukum manehna, ngabales kalakuanana ka aranjeun!
21
Geus kitu aya hiji malaikat anu rongkah tanagana ngangkat hiji batu gede naker sagede batu panggilingan, tuluy dibalangkeun ka laut. Ceuk eta malaikat, ”Kieu kasarna engke kota Babul nu gede teh dibeubeutkeunana nepi ka moal tembong-tembong deui.
22
Ti maneh moal kadenge-denge deui sora kacapi, sora kawih, sora suling, jeung sora tarompet. Di maneh moal aya deui patukangan naon bae nu digawe, moal aya deui sora panggilingan!
23
Moal tembong deui cahaya lampu, moal aya deui sora panganten lalaki panganten awewe. Para padagang maneh pangkawasana di saalam dunya, sarta maneh nipu sagala bangsa ku elmu-elmu sihir maneh!”
24
Babul dihukum, sabab di eta kota kanyahoan loba getih nabi-nabi, loba getih umat-umat Allah, cindekna getih jelema-jelema anu diparaehan di bumi.
Wahyu 18:1
Wahyu 18:2
Wahyu 18:3
Wahyu 18:4
Wahyu 18:5
Wahyu 18:6
Wahyu 18:7
Wahyu 18:8
Wahyu 18:9
Wahyu 18:10
Wahyu 18:11
Wahyu 18:12
Wahyu 18:13
Wahyu 18:14
Wahyu 18:15
Wahyu 18:16
Wahyu 18:17
Wahyu 18:18
Wahyu 18:19
Wahyu 18:20
Wahyu 18:21
Wahyu 18:22
Wahyu 18:23
Wahyu 18:24
Wahyu 1 / Wah 1
Wahyu 2 / Wah 2
Wahyu 3 / Wah 3
Wahyu 4 / Wah 4
Wahyu 5 / Wah 5
Wahyu 6 / Wah 6
Wahyu 7 / Wah 7
Wahyu 8 / Wah 8
Wahyu 9 / Wah 9
Wahyu 10 / Wah 10
Wahyu 11 / Wah 11
Wahyu 12 / Wah 12
Wahyu 13 / Wah 13
Wahyu 14 / Wah 14
Wahyu 15 / Wah 15
Wahyu 16 / Wah 16
Wahyu 17 / Wah 17
Wahyu 18 / Wah 18
Wahyu 19 / Wah 19
Wahyu 20 / Wah 20
Wahyu 21 / Wah 21
Wahyu 22 / Wah 22