A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

1 Petrus 51
Ka para kokolot jamaah sim kuring arek meredih, da sim kuring oge sarua jadi kokolot jamaah, jeung jadi saksi tina kasangsaraan Kristus, jeung bakal milu mulya lamun Anjeunna geus nganyatakeun salira.
2
Sim kuring menta supaya aranjeun jadi lir pangangon anu kudu ngangon domba-domba Allah, ngasuh jamaah anu dipercayakeun ka aranjeun. Jamaah urus sing enya-enya, sing iklas sakumaha anu dipikahoyong ku Allah, ulah jeung aral subaha. Kudu kajurung ku enya-enya hayang ngurus, lain ku karana mandang gajih.
3
Ka anu diurus ulah jadi anu kawasa, anggur kudu jadi tuladan.
4
Engke di mana Gusti Pangangon Agung sumping, aranjeun bakal narima makuta anu kamulyaanana moal susut moal aya sudana.
5
Ari aranjeun barudak ngora, ka nu leuwih kolot masing ngesto. Aranjeun kudu ngarendahkeun diri jeung silih ladenan, sabab ceuk Kitab Suci, ”Allah ngalawan ka nu kamagungan, tapi mikaasih ka nu rendah ati.”
6
Kudu ngarendahkeun maneh kana panangan Allah nu ngagem kawasa, supaya ari geus dina waktuna aranjeun ku Mantenna dijungjung.
7
Sagala kasusah unjukkeun ka Mantenna, sabab Mantenna anu ngurus aranjeun.
8
Sing caringcing taki-taki, sabab Iblis musuh aranjeun keur guar-gaur kawas singa, kukulayaban neangan leglegeun.
9
Lawan, sing teguh iman. Inget, nu sejen oge anu sakapercayaan jeung aranjeun di sakuliah dunya sarua nandangan sangsara kitu.
10
Lamun sangsara geus liwat, da moal lila, Allah nu kagungan saniskara sih kurnia, anu geus nyaur aranjeun sangkan milu kana kamulyaana-Na ku jalan satunggal jeung Kristus, bakal nyampurnakeun, nguatkeun jeung mageuhkeun kaayaan aranjeun.
11
Nya Mantenna anu kagungan kakawasaan salalanggengna. Amin.
12
Ieu surat anu pondok nulisna dibantuan ku Silas, anu ku sim kuring dianggap dulur Kristen anu satuhu, pikeun ngadorong jeung ngayakinkeun ka aranjeun, yen anu ditulis dina ieu surat teh estu sih kurnia Allah. Eta rahmat Mantenna ku aranjeun kudu terus dipuntangan.
13
Aya salam ti dulur-dulur di jamaah Babul, anu papada geus disaur ku Allah, kitu deui ti anak sim kuring ki Markus.
14
Sing silih pikasono, silih rangkul anu kajurung ku kanyaah iman Kristen. Mugia Gusti maparin katengtreman batin ka aranjeun nu jadi milik Kristus.1 Petrus 5:1

1 Petrus 5:2

1 Petrus 5:3

1 Petrus 5:4

1 Petrus 5:5

1 Petrus 5:6

1 Petrus 5:7

1 Petrus 5:8

1 Petrus 5:9

1 Petrus 5:10

1 Petrus 5:11

1 Petrus 5:12

1 Petrus 5:13

1 Petrus 5:141 Petrus 1 / 1Pet 1

1 Petrus 2 / 1Pet 2

1 Petrus 3 / 1Pet 3

1 Petrus 4 / 1Pet 4

1 Petrus 5 / 1Pet 5