A A A A A
×

Alkitab Suci

2 Tesalonika 3

1
Doakeun sim kuring dulur-dulur. Pangnedakeun sing bisa neruskeun nyebarkeun amanat Gusti, sing gancang hasil reujeung gumilang kawas di aranjeun.
2
Doakeun oge, mugi sim kuring ku Allah dijaga ti jalma nu niat jahat, maʼlum moal unggal jalma percaya kana eta amanat teh.
3
Tapi aranjeun bakal dikuatkeun ku Gusti anu sipat satuhu, diraksa ti si Jahat.
4
Sim kuring diyakinkeun ku Gusti, percaya yen aranjeun keur ngalakonan hal anu dipapatahkeun ku sim kuring, sarta bakal pengkuh saterusna kana hal eta.
5
Mugia aranjeun ku Gusti dikersakeun tambah ngarti kana kaasih Allah sarta tahan uji saperti Kristus.
6
Dulur-dulur! Kalawan nyambat jenengan Gusti urang Yesus Kristus, sim kuring meredih ka aranjeun, jauhkeun diri ti jelema anu kedul, jeung ti anu teu daek ngagugu kana papatah sim kuring.
7
Aranjeun pribadi terang kumaha kuduna nyonto kana lampah sim kuring. Waktu sim kuring di aranjeun keneh geuning jajauheun tina hirup kedul.
8
Sagala anu katarima teu aya anu ku sim kuring teu dibayar. Beurang peuting digawe banting tulang, embung nyusahkeun ka aranjeun anu mana bae oge.
9
Lain ku sabab sim kuring teu aya hak menta balanja, tapi maksud teh arek nyontoan ka aranjeun.
10
Bareto basa keur di dieu keneh geuning sim kuring biasa sok ngomong kieu, ”Nu embung digawe mah tong dibere dahar!”
11
Ngomong kitu soteh lantaran ngadenge carita yen di aranjeun aya jelema-jelema anu kedul, anu gawena taya lian ti ngan ngarerecok urusan batur.
12
Ka jelema anu kitu, kalawan asmana Gusti Yesus Kristus sim kuring meredih jeung ngelingan kudu hirup tartib jeung kudu daek baranggawe keur kipayah hirupna.
13
Ari aranjeun dulur-dulur, omat ulah bosen-bosen migawe anu hade.
14
Tapi teu mustahil aya anu embung ngagugu kana ieu amanat anu ku sim kuring ditulis dina ieu surat. Lamun aya, cirian, tong dicampuran, sina eraeun.
15
Tapi ulah dimusuhan, pepelingan bae sakumaha pantesna ka dulur.
16
Mugia Gusti ku anjeun anu jadi sumber katengtreman urang, saban-saban waktu nengtremkeun ka aranjeun dina sagala perkara. Mugia Mantenna nyarengan ka aranjeun.
17
Salam sono sim kuring, Paulus. Tah ieu mah tulisan sim kuring pribadi. Kitu tanda tangan sim kuring dina unggal-unggal surat.
18
Mugia Gusti urang Yesus Kristus maparinkeun sih kurnia-Na ka aranjeun.
2 Tesalonika 3:1
2 Tesalonika 3:2
2 Tesalonika 3:3
2 Tesalonika 3:4
2 Tesalonika 3:5
2 Tesalonika 3:6
2 Tesalonika 3:7
2 Tesalonika 3:8
2 Tesalonika 3:9
2 Tesalonika 3:10
2 Tesalonika 3:11
2 Tesalonika 3:12
2 Tesalonika 3:13
2 Tesalonika 3:14
2 Tesalonika 3:15
2 Tesalonika 3:16
2 Tesalonika 3:17
2 Tesalonika 3:18
2 Tesalonika 1 / 2Tes 1
2 Tesalonika 2 / 2Tes 2
2 Tesalonika 3 / 2Tes 3