A A A A A
×

Alkitab Suci

Ulangan 8

1
”Ieu papakon-papakon anu ku Bapa diwurukkeun ayeuna gumatikeun, supaya maraneh harirup, ngalobaan, jeung laksana engke nya ngancik di tanah anu ku PANGERAN geus dijangjikeun ka karuhun pikeun maraneh.
2
Sing aringet, PANGERAN Allah maraneh sakitu ngapingna, nuyun ngambah tanah gurun geus opat puluh taun ieu. Mantenna sok maparin kasukeran-kasukeran, mecak hate maraneh daraek henteuna anut kana sagala timbalana-Na.
3
Maraneh disina kalempohan taya dahareun, geus kitu dipaparin manna. Eta kadaharan tacan aya anu enggeus ngadahar. Maraneh tacan, kolot-kolot maraneh tacan. Maksud Mantenna supaya maraneh nyaho yen anu nunjang hirup manusa teh lain ngan dahareun wungkul, saenyana mah saniskara anu ditimbalkeun ku PANGERAN.
4
Di jero opat puluh taun ieu, pake maraneh teu datang ka butut, dampal suku teu datang ka maropog.
5
Kanyahokeun, PANGERAN Allah maraneh meperihna ka maraneh teh lir bapa ngadidik anak.
6
Mana oge lalampahkeun sagala timbalana-Na teh, tuturkeun sagala pikukuh-Na, jeung masing sieun ku Mantenna.
7
Ayeuna maraneh ku PANGERAN Allah maraneh keur dicandak ka hiji tanah anu kacida suburna, walungan-walungan cur-cor, cinyusu pating burial, ti jero taneuh cai tinggolontor mapay lebak mipir pasir,
8
tanahna pinuh ku gandum, jawawut, anggur, kondang, dalima, jetun, jeung madu,
9
taya bahan kalaparan atawa kurang dahar. Gunung-gunung cadasna ngandung beusi, tambaga di pasir-pasir bisa diala.
10
Sagala dahareun ge aya. Nu matak abong lamun teu nepi ka maruji sukur teh ka PANGERAN Allah maraneh, dumeh geus dipaparin tanah anu sakitu alusna.”
11
”Peupeujeuh, ulah nepi ka poho ka PANGERAN Allah maraneh. Peupeujeuh, ulah nepi ka ingkar tina sagala papakon anu ku Bapa diwurukkeun poe ieu.
12
Mun enggeus loba hakaneun, enggeus baroga imah alus,
13
enggeus loba boga sapi, domba, perak, emas, jeung sajaba ti eta,
14
peupeujeuh ulah nepi ka ujub ria terus poho ka PANGERAN Allah maraneh anu ngajait ti Mesir, tempat maraneh diperbudak.
15
Mantenna teh enggeus nuyun maraneh ngambah gurun anu nya lega nya pinuh ku nu matak paur, enggon oray nu maratih jeung kalajengking. Di tanah anu garing ngentak-ngentak teu aya cai, Mantenna ngabijilkeun cai tina batu cadas, supaya maraneh bisa ngarinum saseubeuhna.
16
Di satengahing jalan maraneh dipaparin Manna, kadaharan anu iraha teh teuing aya anu geus ngadahar, maraneh tacan, kolot-kolot maraneh tacan. Maraneh ku Mantenna sok disusuker, anu maksud-Na mecak kasatiaan maraneh, anu engkena bakal diganjar ku nu pisenangeun.
17
Jadi, poma ulah dir, boga pikir beunghar beunang sorangan, kuat kawasa beunang sorangan.
18
Sing aringet nu matak barisa usaha nepi ka jadi baleunghar teh saenyana mah paparin ti PANGERAN. Kawantu Mantenna mah nepi ka waktu ieu ge tetep satia kana jangji-Na anu bareto diikrarkeun ka karuhun maraneh.
19
Peupeujeuh, ulah nepi ka poho ka PANGERAN Allah maraneh. Ulah nepi ka ingkar tuluy nyembah ngabakti ka allah-allah sejen.
20
Lamun nepi ka kitu, Bapa ngingetan ti ayeuna keneh, maraneh tangtu dibasmi.
21
Teu narurut ka PANGERAN tangtu ditumpurkeun cara bangsa-bangsa anu ku Mantenna geus digempur hareupeun panon maraneh.”
Ulangan 8:1
Ulangan 8:2
Ulangan 8:3
Ulangan 8:4
Ulangan 8:5
Ulangan 8:6
Ulangan 8:7
Ulangan 8:8
Ulangan 8:9
Ulangan 8:10
Ulangan 8:11
Ulangan 8:12
Ulangan 8:13
Ulangan 8:14
Ulangan 8:15
Ulangan 8:16
Ulangan 8:17
Ulangan 8:18
Ulangan 8:19
Ulangan 8:20
Ulangan 8:21
Ulangan 1 / Ula 1
Ulangan 2 / Ula 2
Ulangan 3 / Ula 3
Ulangan 4 / Ula 4
Ulangan 5 / Ula 5
Ulangan 6 / Ula 6
Ulangan 7 / Ula 7
Ulangan 8 / Ula 8
Ulangan 9 / Ula 9
Ulangan 10 / Ula 10
Ulangan 11 / Ula 11
Ulangan 12 / Ula 12
Ulangan 13 / Ula 13
Ulangan 14 / Ula 14
Ulangan 15 / Ula 15
Ulangan 16 / Ula 16
Ulangan 17 / Ula 17
Ulangan 18 / Ula 18
Ulangan 19 / Ula 19
Ulangan 20 / Ula 20
Ulangan 21 / Ula 21
Ulangan 22 / Ula 22
Ulangan 23 / Ula 23
Ulangan 24 / Ula 24
Ulangan 25 / Ula 25
Ulangan 26 / Ula 26
Ulangan 27 / Ula 27
Ulangan 28 / Ula 28
Ulangan 29 / Ula 29
Ulangan 30 / Ula 30
Ulangan 31 / Ula 31
Ulangan 32 / Ula 32
Ulangan 33 / Ula 33
Ulangan 34 / Ula 34