A A A A A
×

Alkitab Suci

Ulangan 2

1
tuluy malik ka urut, baralik deui ka gurun keusik, make jalan anu ka Teluk Akaba sakumaha timbalan PANGERAN. Urang katahan di dinya kacida lilana, udar-ider kuralang-kuriling di sabudeur wilayah Pagunungan Emor.
2
Sanggeus kitu PANGERAN nimbalan ka Bapa,
3
timbalana-Na urang teh geus meujeuhna lila udar-ider di eta pagunungan, sarta urang dipiwarang maju ka kaler.
4
Bapa dipiwarang nepikeun parentah-parentah Mantenna ka maraneh, anu kieu tea, ’Maraneh kudu ngambah wilayah Pagunungan Edom, wewengkon bangsa turunan Edom, baraya laer maraneh. Maranehna bakal sarieuneun.
5
Tapi kahade ulah diperangan, sabab tanahna sacangkewok oge ku Kami moal aya anu dibikeun ka maneh. Tanah Edom ku Kami geus dibikeun ka turunan Esau.
6
Keur dahareun jeung inumeun kudu mareuli ka maranehna.’
7
Sing aringet, kumaha PANGERAN Allah maraneh ngaberkahan sagala panggawe maraneh. Sajeroning maraneh udar-ider di ieu gurun keusik anu sakieu legana, ku Mantenna dijaga diraksa. Opat puluh taun lilana maraneh terus disarengan, sagala rupa pangabutuh maraneh ku Mantenna diayakeun.
8
Ti dinya urang arindit deui, ninggalkeun jalan anu jolna ti Elat jeung Esion Geber, ngajugjug ka Laut Paeh, tuluy mengkol ngaler ngetan ka palebah Moab.
9
PANGERAN ngandika ka Bapa, saur-Na, ’Urang Moab teh turunan Elut, ulah diperangan, ulah nyieun rusuh jeung eta. Nagara Ar ku Kami geus dibikeun ka maranehna, tanahna saluwuk ge moal aya anu ku Kami dibikeun ka maneh.’ ” (
10
Anu caricing di Ar tadina bangsa raksasa, disebutna bangsa Emim. Jarangkung gede kawas raksasa bangsa Enak.
11
Sarua jeung bangsa Enak, maranehna oge kasebutna mah urang Repaim. Tapi ku urang Moab mah disebutna bangsa Emim.
12
Ari anu caricing di Edom tadina urang Hor, tapi diusir kaluar ti dinya ku turunan Esau, bangsana ditumpes, tanahna diandih, kawas urang Israil engkena ngusir musuh-musuhna ti tanah anu ku PANGERAN dipaparinkeun ka maranehna.)
13
”Geus kitu urang meuntasan Walungan Sered sakumaha pituduh PANGERAN,
14
nya eta dina taun katilu puluh dalapan sabada urang ninggalkeun Kades Barnea. Prajurit-prajurit urang harita geus tariwas kabeh, tinekanan sakumaha timbalan PANGERAN.
15
Maranehna terus bae didamel lawan ku PANGERAN, nepi ka ditumpesna sama sakali.
16
Sanggeus maranehna beak kabeh maraot,
17
PANGERAN ngandika kieu ka urang,
18
’Poe ieu maraneh kudu meuntasan wewengkon Moab, jalanna ka Ar.
19
Saterusna maraneh bakal narepi ka deukeut tanah urang Amon turunan Elut. Kahade, ulah nyieun rusuh jeung eta, ulah merangan, sabab tanahna saluwuk oge ku Kami moal aya anu dibikeun ka maraneh, ku Kami geus dibikeun ka maranehna.’ ” (
20
Ieu wewengkon sok disebut oge tanah Repaim, ngaran bangsa anu maratuh di dinya. Ku urang Amon mah disebutna Samsumim;
21
jelemana jarangkung gede kawas bangsa Enak, jumlahna loba, garagah. Tapi ku PANGERAN dibasmi, nepi ka tanahna bisa dirampas ku urang Amon sarta terus dicaricingan.
22
Ari pikeun urang Edom turunan Esau di Pagunungan Edom, PANGERAN mangnumpeskeun urang Hor, nepi ka urang Edom bisa ngarebut tanahna terus dicaricingan, nepi ka ayeuna.
23
Tanah sapanjang basisir Laut Tengah dicaricingan ku bangsa Kreta. Eta bangsa geus numpes bangsa Awim, bangsa pribumi eta tanah. Sakuliah tanahna nepi ka Gasa di kidul direbut, dicaricingan.)
24
”Sanggeus urang ngambah tanah Moab, PANGERAN nimbalan ka urang. Saur-Na, ’Ayeuna geura mareuntasan Walungan Arnon. Kami ka maraneh rek nyerenkeun Sihon, raja urang Emor di Hesbon reujeung tanahna. Pek gempur, rebut tanahna, andih.
25
Ti semet poe ieu, urang mana-mana ku Kami rek disina sarieuneun ku maraneh. Asal ngadenge ngaran maraneh, saban jelema bakal ngeleper.’ ”
26
”Ti dinya Bapa ngirim utusan-utusan ti Gurun Keusik Kedemot ka Raja Sihon di Hesbon, ngajak lulus. Bapa mesen kieu,
27
’Kaula neda widi ngaliwat ka nagara sampean. Mung ngaliwat bae, sareng moal nyimpang ti jalan gede.
28
Tedaeun sareng cai bade ngiring meser. Taya sanes mung seja ngaliwat wungkul,
29
dugi ka meuntas Walungan Yordan, seja teras ka tanah sorangan, tanah paparin ti PANGERAN Allah kaula sadaya. Bangsa turunan Esau di Edom sareng bangsa Moab di Ar, parantos ngidinan kaula sadaya ngaliwat ka wewengkonna.’
30
Raja Sihon teu ngidinan urang nyorang nagarana. Dihaja ku PANGERAN Allah maraneh sina murugul, sangkan digempur ku urang sarta tanahna dirampas cicinganeun urang.
31
Timbalan PANGERAN ka Bapa, ’Raja Sihon ku Kami geus disina taya dayana ka maneh. Rebut tanahna, andih!’
32
Sihon kaluar mawa balad rek ngagempur ka urang di deukeut Yahas,
33
tapi ku Gusti PANGERAN diserenkeun ka urang, seug ku urang diparaehan jeung anakna kabeh kitu deui baladna.
34
Barengan eta urang terus ngagempuran kota-kotana, pribumina ditumpes beak, lalaki, awewe, barudak.
35
Ingon-ingonna direbut, nagarana diranjah.
36
Urang ku PANGERAN diluluskeun ngarebutan nagara-nagara ti semet Arur di rarambu Lebak Arnon, jeung nagara anu aya di tengah-tengah lebak eta, kitu deui nagara-nagara di sapanjang jalan anu bras ka Gilad. Taya pisan kuta nagara anu tahan ka urang.
37
Ari anu ku PANGERAN dilarang didatangan mah, saperti wewengkon urang Amon, wewengkon-wewengkon di sisi-sisi Walungan Yabok, kota-kota di pagunungan, jeung sababaraha tempat sejenna, ku urang henteu dijorag.”
Ulangan 2:1
Ulangan 2:2
Ulangan 2:3
Ulangan 2:4
Ulangan 2:5
Ulangan 2:6
Ulangan 2:7
Ulangan 2:8
Ulangan 2:9
Ulangan 2:10
Ulangan 2:11
Ulangan 2:12
Ulangan 2:13
Ulangan 2:14
Ulangan 2:15
Ulangan 2:16
Ulangan 2:17
Ulangan 2:18
Ulangan 2:19
Ulangan 2:20
Ulangan 2:21
Ulangan 2:22
Ulangan 2:23
Ulangan 2:24
Ulangan 2:25
Ulangan 2:26
Ulangan 2:27
Ulangan 2:28
Ulangan 2:29
Ulangan 2:30
Ulangan 2:31
Ulangan 2:32
Ulangan 2:33
Ulangan 2:34
Ulangan 2:35
Ulangan 2:36
Ulangan 2:37
Ulangan 1 / Ula 1
Ulangan 2 / Ula 2
Ulangan 3 / Ula 3
Ulangan 4 / Ula 4
Ulangan 5 / Ula 5
Ulangan 6 / Ula 6
Ulangan 7 / Ula 7
Ulangan 8 / Ula 8
Ulangan 9 / Ula 9
Ulangan 10 / Ula 10
Ulangan 11 / Ula 11
Ulangan 12 / Ula 12
Ulangan 13 / Ula 13
Ulangan 14 / Ula 14
Ulangan 15 / Ula 15
Ulangan 16 / Ula 16
Ulangan 17 / Ula 17
Ulangan 18 / Ula 18
Ulangan 19 / Ula 19
Ulangan 20 / Ula 20
Ulangan 21 / Ula 21
Ulangan 22 / Ula 22
Ulangan 23 / Ula 23
Ulangan 24 / Ula 24
Ulangan 25 / Ula 25
Ulangan 26 / Ula 26
Ulangan 27 / Ula 27
Ulangan 28 / Ula 28
Ulangan 29 / Ula 29
Ulangan 30 / Ula 30
Ulangan 31 / Ula 31
Ulangan 32 / Ula 32
Ulangan 33 / Ula 33
Ulangan 34 / Ula 34