A A A A A
×

Alkitab Suci

Ulangan 13

1
Bisa jadi engke aya nabi atawa tukang norah impian-impian, nyebutkeun yen bakal aya mujijat atawa kaahengan,
2
anu maksudna rek ngagembang, sangkan maraneh ngabakti ka allah-allah anu samemehna tacan disembah ku maraneh. Kahade, najan upama panorahna bukti oge,
3
maraneh ulah kagoda. Eta jelema saenyana keur dianggo jalan ku PANGERAN anu rek nguji kasuhudan hate maraneh ka Mantenna.
4
Sing junun ka PANGERAN, sing hormat, sing ngesto jeung tigin kana sagala timbalana-Na, ngabakti sarta satuhu.
5
Hukum paeh sakur tukang norah impian, atawa nabi anu ngicuk-ngicuk sangkan maraneh ngalawan ka PANGERAN, anu ngaluarkeun maraneh ti Mesir urut maraneh dibadegakeun. Eta jelema teges doraka, ngagembang ka maraneh ngajak ingkar tina lampah hirup anu dipundut ku PANGERAN. Paehan bae, supaya maraneh luput tina dosa sarupa kitu.
6
Bisa jadi malah aya dulur, atawa anak lalaki, anak awewe, pamajikan, atawa sobat dalit, ngajak nyembah ririkipan ka allah-allah sejen, anu ku maraneh jeung ku karuhun maraneh can kungsi disembah.
7
Teu mustahil ti antarana aya anu ngagoda ka maraneh, ngajak ngabakti ka allah-allah urang dinya anu deukeut-deukeut ka maraneh atawa anu jauh.
8
Ulah kabengbat, ulah didenge. Ka jelema kitu ulah karunya atawa watir, ulah hayang ngabela.
9
Paehan! Benturan ku batu, maraneh anu kudu nimpugan ti heula, tuluy ku sarerea.
10
Haben timpugan ku batu nepi ka paeh! Sabab ngajak ingkar ti PANGERAN Allah maraneh, anu nyalametkeun maraneh ti Mesir, tempat maraneh dibadegakeun.
11
Sina kauar-aer ka sakumna bangsa Israil, sina sarieuneun, supaya ulah aya deui anu migawe kadorakaan saperti kitu.
12
Di mana maraneh geus maratuh di kota-kota anu geus dipaparinkeun ku PANGERAN Allah maraneh, lamun ngadenge beja
13
aya bangsa sorangan anu bangkawarah ngamurtadkeun warga kota sina ngabarakti ka allah-allah sejen anu ku maraneh tara disembah,
14
dongdon, talengteng sing gemet. Lamun enya aya kajadian kitu,
15
jelema-jelemana paehan kabeh katut jeung ingon-ingonna. Kotana tumpurkeun.
16
Harta bandana tumpukkeun di alun-alun, duruk kotana jeung sagala eusina, jieun kurban ka PANGERAN Allah maraneh, sina kari urut sapapanjangna. Ulah diadegkeun deui.
17
Naon bae anu asal ti dinya kudu diharamkeun, basmi sama sakali. Kade, ulah aya anu dicokot keur diri sorangan. Sangkan PANGERAN lemper benduna, kersaeun mikawelas ka maraneh, kersaeun maparin kurnia ngalobakeun bilangan maraneh, sakumaha jangji-Na ka karuhun maraneh,
18
asal maraneh tetep ngestokeun sagala parentah Mantenna, ngalampahkeun sagala pamundut-Na, sakumaha anu ku Bapa ditepikeun poe ieu.”
Ulangan 13:1
Ulangan 13:2
Ulangan 13:3
Ulangan 13:4
Ulangan 13:5
Ulangan 13:6
Ulangan 13:7
Ulangan 13:8
Ulangan 13:9
Ulangan 13:10
Ulangan 13:11
Ulangan 13:12
Ulangan 13:13
Ulangan 13:14
Ulangan 13:15
Ulangan 13:16
Ulangan 13:17
Ulangan 13:18
Ulangan 1 / Ula 1
Ulangan 2 / Ula 2
Ulangan 3 / Ula 3
Ulangan 4 / Ula 4
Ulangan 5 / Ula 5
Ulangan 6 / Ula 6
Ulangan 7 / Ula 7
Ulangan 8 / Ula 8
Ulangan 9 / Ula 9
Ulangan 10 / Ula 10
Ulangan 11 / Ula 11
Ulangan 12 / Ula 12
Ulangan 13 / Ula 13
Ulangan 14 / Ula 14
Ulangan 15 / Ula 15
Ulangan 16 / Ula 16
Ulangan 17 / Ula 17
Ulangan 18 / Ula 18
Ulangan 19 / Ula 19
Ulangan 20 / Ula 20
Ulangan 21 / Ula 21
Ulangan 22 / Ula 22
Ulangan 23 / Ula 23
Ulangan 24 / Ula 24
Ulangan 25 / Ula 25
Ulangan 26 / Ula 26
Ulangan 27 / Ula 27
Ulangan 28 / Ula 28
Ulangan 29 / Ula 29
Ulangan 30 / Ula 30
Ulangan 31 / Ula 31
Ulangan 32 / Ula 32
Ulangan 33 / Ula 33
Ulangan 34 / Ula 34