A A A A A
×

Alkitab Suci

Ulangan 12

1
”Aya deui pikukuh-pikukuh anu kudu digumatikeun saumur hirup, di tanah anu rek dipaparinkeun ka maraneh ku PANGERAN, Allah maraneh. Darengekeun!
2
Tempat-tempat anu ku urang ditu diparake ngabakti ka allah-allahna di gunung-gunung, di pasir-pasir, jeung di handapeun tangkal-tangkal anu ngararoyom kabeh ku maraneh kudu digempur.
3
Altar-altarna remukkeun, pilar-pilar karamatna ancurkeun, arca-arca Dewi Asera sesembahanana duruk, brahala-brahalana cacag, sangkan henteu disarembah deui.
4
Adat ibadah urang ditu ka allah-allahna ku maraneh ulah diturutan dipake ngabakti ka PANGERAN Allah maraneh.
5
Tempat pikeun ngadeuheus jeung ngabakti ka Mantenna kudu ngabaku, tur kudu ngan hiji. PANGERAN ku manten anu bakal nangtukeun tempatna, milih salah sahiji wewengkon ti kaom-kaom maraneh.
6
Ka dinya maraneh kudu nyanggakeun kurban-kurban anu dibeuleum, jeung anu rupa-rupa deui, nyanggakeun perpuluhan, jeung pangbakti-pangbakti sejen, kurban mayar panadaran, kurban sukarela, jeung bakti cikal sapi kitu deui cikal domba.
7
Nya di dinya, di payuneun PANGERAN Allah maraneh, maraneh sakulawarga nya kudu dahar jeung ngarasakeun kabungah tina usaha anu geus hasil ku karana berkah Mantenna.
8
Engke dina waktuna, kalakuan teh ulah cara anu enggeus-enggeus. Nepi ka ayeuna maraneh ngabakti teh sakarep-karep bae,
9
lantaran tacan matuh di tanah anu rek dipaparinkeun, jadi tacan boga pamatuhan anu aman.
10
Sanggeus maraneh meuntasan Walungan Yordan, tangtu ku PANGERAN ditulungan pikeun nempatan jeung nyicingan eta tanah. Mantenna baris ngajaga maraneh ti sakabeh musuh. Hirup maraneh baris lugina.
11
PANGERAN bakal milih hiji tempat keur paranti maraneh ngabakti ka Mantenna. Nya ka dinya maraneh kudu ngajugjug pikeun nyanggakeun sakur anu ku Bapa geus ditataan, nya eta: kurban-kurban beuleuman jeung kurban-kurban lianna, bakti perpuluhan jeung pangbakti husus anu ku maraneh geus dijangjikeun ka PANGERAN.
12
Sing barungah aya di payuneun Mantenna teh, reujeung anak, reujeung para badega, reujeung ahli-ahli Lewi anu salembur jeung maraneh, da kapan maranehna mah henteu dibagianan tanah milik.
13
Jadi nyanggakeun kurban teh ulah sambarang di mana bae,
14
kudu di tempat anu geus dibakukeun ku PANGERAN, tur ngan eta-etana, anu engke ku PANGERAN dipilih ti salah sahiji wewengkon kaom-kaom maraneh. Ngan di tempat eta maraneh meunang nyanggakeun kurban anu dibeuleum teh, kitu keneh nyanggakeun rupa-rupa deui saperti anu ku Bapa geus ditataan tadi.
15
Tapi ari meuncit keur dahareun biasa mah di mana-mana ge meunang. Masih rek meuncit sakumaha lobana oge pek bae, eta mah kumaha dipaparinna milik ku PANGERAN bae. Jeung ari anu kitu mah sing saha bae oge meunang ngadahar, boh nu susuci, boh nu henteu, taya bedana ti jeung ngadahar daging uncal atawa mencek.
16
Ngan getihna poma ulah didahar, kudu sina ngucur kana taneuh kawas cai.
17
Anu baris disanggakeun ka PANGERAN, sarupa ge teu meunang aya anu didahar di tempat cicing maraneh, boh perpuluhan-perpuluhan tina gandum, cianggur jeung minyak jetun, boh sapi cikal atawa embe domba cikal, kitu deui pamayar panadaran ka PANGERAN, pangbakti suka rela, jeung kurban-kurban sejenna.
18
Bangsa kieu mah didaharna kudu di payuneun PANGERAN bae, di tempat hiji-hijina anu geus dibakukeun ku PANGERAN, Allah maraneh. Didaharna bareng jeung anak, jeung para badega, jeung ahli-ahli Lewi anu salembur jeung maraneh, dibarengan ku suka sukur dumeh geus bisa ngalampahkeun kitu.
19
Jeung omat, saumur-umur ge maraneh di ditu teh ulah nepi ka neler-neler urang Lewi.
20
Lamun wewengkon maraneh ku PANGERAN Allah maraneh geus dijadikeun tambah lega sakumaha jangji-Na, bisi harayang ngadahar daging, iraha-iraha ge meunang.
21
Upama ka tempat ngabakti teh kacida jauhna, heug maraneh hayang meuncit sapi atawa domba paparin ti PANGERAN, pek bae, jeung dagingna meunang didahar di imah, sakumaha ceuk Bapa tadi.
22
Nu suci nu henteu taya halangan ngadahar eta, sakumaha ka daging uncal atawa mencek.
23
Ngan getihna kahade ulah kadahar, karana getihna teh nyawana. Daging teu meunang didahar jeung nyawana.
24
Getihna kudu dikucurkeun kana taneuh kawas cai, teu meunang dijieun dahareun.
25
Lamun garumati kana hal ieu, maraneh bakal kagalih ku PANGERAN, bakal jamuga saanak incu.
26
Ngan sakur-sakur anu disucikeun pikeun PANGERAN, kurban-kurban jeung pangbakti-pangbakti anu tumali jeung ikrar ka PANGERAN, eta mah kudu disanggakeun ka tempat ngabakti anu hiji tea.
27
Kurban beuleuman jeung kurban anu dagingna didahar, kudu dibaktikeun dina altar PANGERAN, sarta getihna kucurkeun kana altar.
28
Tarurut sing gumati sakur anu ku Bapa diparentahkeun teh, supaya maraneh saanak incu jamuga saumur-umur, lantaran ngalampahkeun anu bener, anu sapagodos jeung manah PANGERAN, Allah maraneh.”
29
”Lamun maraneh enggeus ngarurug eta tanah, bangsa-bangsa urang ditu bakal dibasmi ku PANGERAN Allah maraneh, tanahna bisa dirampas terus diandih.
30
Sanggeus eta bangsa-bangsa tumpes ku PANGERAN, pacuan maraneh kairid ku tata ibadahna, matak bahla. Ulah harayang nyaho caraning maranehna ngajalankeun ibadah ka allah-allahna, bisi maraneh oge kitu.
31
Kahade, ngabakti ka Allah mah ulah make tata cara maranehna ngabarakti ka allah-allahna. Sabab cara-cara ngabarakti ka allah-allahna teh estu matak pikagirukeun PANGERAN. Malah sok mareuncit anakna sorangan diduruk dina altar pamujaanana.
32
Heug garumatikeun ieu piwuruk Bapa sing cara kitu, ulah leuwih ulah kurang.
Ulangan 12:1
Ulangan 12:2
Ulangan 12:3
Ulangan 12:4
Ulangan 12:5
Ulangan 12:6
Ulangan 12:7
Ulangan 12:8
Ulangan 12:9
Ulangan 12:10
Ulangan 12:11
Ulangan 12:12
Ulangan 12:13
Ulangan 12:14
Ulangan 12:15
Ulangan 12:16
Ulangan 12:17
Ulangan 12:18
Ulangan 12:19
Ulangan 12:20
Ulangan 12:21
Ulangan 12:22
Ulangan 12:23
Ulangan 12:24
Ulangan 12:25
Ulangan 12:26
Ulangan 12:27
Ulangan 12:28
Ulangan 12:29
Ulangan 12:30
Ulangan 12:31
Ulangan 12:32
Ulangan 1 / Ula 1
Ulangan 2 / Ula 2
Ulangan 3 / Ula 3
Ulangan 4 / Ula 4
Ulangan 5 / Ula 5
Ulangan 6 / Ula 6
Ulangan 7 / Ula 7
Ulangan 8 / Ula 8
Ulangan 9 / Ula 9
Ulangan 10 / Ula 10
Ulangan 11 / Ula 11
Ulangan 12 / Ula 12
Ulangan 13 / Ula 13
Ulangan 14 / Ula 14
Ulangan 15 / Ula 15
Ulangan 16 / Ula 16
Ulangan 17 / Ula 17
Ulangan 18 / Ula 18
Ulangan 19 / Ula 19
Ulangan 20 / Ula 20
Ulangan 21 / Ula 21
Ulangan 22 / Ula 22
Ulangan 23 / Ula 23
Ulangan 24 / Ula 24
Ulangan 25 / Ula 25
Ulangan 26 / Ula 26
Ulangan 27 / Ula 27
Ulangan 28 / Ula 28
Ulangan 29 / Ula 29
Ulangan 30 / Ula 30
Ulangan 31 / Ula 31
Ulangan 32 / Ula 32
Ulangan 33 / Ula 33
Ulangan 34 / Ula 34