A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

Ef 51
Aranjeun geus diangken putra jeung dipikaasih ku Allah, jadi kudu nulad ka Mantenna.
2
Hirup kudu dijiwaan ku kanyaah, sakumaha Kristus oge mikanyaah ka urang. Anjeunna mani ngurbankeun nyawa, disanggakeun ka Allah jadi kurban anu seungit pikamanaheun.
3
Ku sabab aranjeun teh umat Allah, geus tangtu bae kalakuan anu cabul, atawa anu aeb, atawa sarakah, teu pantes aya di aranjeun, kecapna ge ulah disebut-sebut acan.
4
Ulah ngucapkeun deui basa anu cawokah, kotor, atawa teu pantes, leuwih hade muji sukur ka Allah.
5
Sing percaya, jelema anu ingkar tina susila, aeb, kitu deui sarakah (da sarakah teh sarua jeung nyembah brahala), moal jadi umat Karajaan Kristus jeung Allah.
6
Kade, ulah kaperdaya ku omongan-omongan anu sipatna gejul. Sabab tina hal-hal nu karieu pisan pang Allah bendu ka nu baha ka Mantenna teh.
7
Anu matak jelema-jelema karitu mah mending ulah dicampuran.
8
Aranjeun oge tadina hirup teh di nu poek. Tapi ayeuna mah geus aya di nu caang lantaran geus jaradi umat Gusti. Ku sabab eta kalakuan oge kudu layak sakumaha kalakuan jelema-jelema anu caricing di nu caang.
9
Sabab anu dipencarkeun ku caang mah nya eta sakur kalakuan anu hade, jujur, jeung bener.
10
Kudu ngupayakeun maneh sangkan kamanah ku Pangeran.
11
Ulah milu-milu kana lampah mubadir jelema-jelema nu caricing di nu poek. Sabalikna anggur bawa maranehna ka nu caang. (
12
Kalakuan maranehna di nu buni tea, urang mah nyebutkeunana ge geus era.)
13
Ari dibawa ka nu caang mah naon-naon ge eces, kanyahoan kaayaanana anu sabenerna,
14
sabab ditembongkeun ku caang. Eta sababna nu matak disebutkeun kieu: ”Eh, nu hees geura nyaring, geura hudang ti enggon paeh, Kristus bakal nyaangan ka maneh.”
15
Ku sabab eta hirup teh kudu make temah wadi. Ulah cara anu burung, kudu cara anu pinter.
16
Saban aya kasempetan gunakeun sing hade-hade, sabab ayeuna teh jaman goreng.
17
Nu matak ulah bodo, sing awas kana pangersa Gusti.
18
Nginum anggur ulah nepi ka mabok, matak ruksak awak, sabalikna kudu kacicingan ku Roh Allah.
19
Nyarita jeung pada batur kudu make kecap-kecap tina jabur, tina pupujian, jeung tina kidung-kidung rohani. Pujikeun ka Gusti pupujian jeung jabur reujeung gumbira hate.
20
Tina hal naon bae kudu muji sukur ka Allah Rama, bari nyebut pajenengan Gusti urang Yesus Kristus.
21
Reujeung batur kudu patunduk-tunduk, cirining ajrih ka Kristus.
22
Pamajikan kudu tunduk ka salaki cara ka Kristus.
23
Sabab salaki teh wenang ka pamajikan, sakumaha Kristus wenang ka gareja, tur jadi Jurusalametna gareja anu jadi salira-Na ku anjeun.
24
Eta sababna dina sagala hal pamajikan teh kudu tunduk ka salaki, sakumaha gareja tunduk ka Kristus.
25
Salaki kudu nyaah ka pamajikan, cara Kristus mikaasih ka gareja nepi ka ngurbankeun nyawa-Na pikeun gareja.
26
Kristus midamel kitu teh sangkan iasa ngaberesihan gareja ku piwulang-Na jeung ku jalan pangbaptis, supaya bisa dibaktikeun ka Allah.
27
Ku jalan kitu, gareja teh ku Kristus disina ngadeg di payuneuna-Na reujeung sagala kaagunganana, nya eta: murni, taya salahna, taya cedana, taya kusut-kerejutna atawa kateusampurnaan lianna.
28
Nya kitu salaki teh kudu nyaah ka pamajikan, kawas nyaah ka dirina keneh. (
29
Da moal aya jelema anu teu nyaah kana awakna sorangan, awakna teh dimemenan, diurus dipulasara, cara Kristus ka gareja;
30
sabab urang teh anggahota salira Anjeunna.)
31
Ceuk Kitab Suci, ”Ku sabab kitu lalaki teh bakal ninggalkeun indung bapana, terus ngahiji jeung pamajikanana, sarta duanana bakal jadi hiji.”
32
Ieu ayat teh ngandung harti anu jero, anu ku sim kuring dipakaitkeun jeung hal satunggalna Kristus jeung gareja.
33
Jeung aranjeun oge eta ayat teh aya pakaitna, nya eta: Unggal salaki kudu nyaah ka pamajikan saperti ka awak sorangan, unggal pamajikan kudu hormat ka salaki.Ef 5:1

Ef 5:2

Ef 5:3

Ef 5:4

Ef 5:5

Ef 5:6

Ef 5:7

Ef 5:8

Ef 5:9

Ef 5:10

Ef 5:11

Ef 5:12

Ef 5:13

Ef 5:14

Ef 5:15

Ef 5:16

Ef 5:17

Ef 5:18

Ef 5:19

Ef 5:20

Ef 5:21

Ef 5:22

Ef 5:23

Ef 5:24

Ef 5:25

Ef 5:26

Ef 5:27

Ef 5:28

Ef 5:29

Ef 5:30

Ef 5:31

Ef 5:32

Ef 5:33Ef 1 / Ef 1

Ef 2 / Ef 2

Ef 3 / Ef 3

Ef 4 / Ef 4

Ef 5 / Ef 5

Ef 6 / Ef 6