A A A A A
×

Alkitab Suci

2 Korintus 9

1
Perkara aranjeun kudu ngabantu umat Allah di Yudea, saenyana teu perlu disuratan heula.
2
Percaya yen aranjeun bakal rarido, nepi ka dipuji ka urang Makedoni. Ceuk sim kuring, ”Urang Ahaya mah geus sadia ti taun tukang.” Atuh maranehna asa dihatean, beuki enya-enya.
3
Jadi sim kuring ngutus ieu dulur-dulur ka dieu, supaya eta pamuji sim kuring teh lain wungkul omong kosong, sing geus sadia sakumaha ceuk sim kuring.
4
Karana, saupama engke sim kuring ka dieu teh dipiluan ku urang Makedoni, heug nyampak aranjeun can naon-naon, tada teuing sim kuring isinna, hanas geus sakitu percayana! Puguh deui aranjeun mah geus teu kudu dicatur.
5
Eta sababna sim kuring ngarasa perlu ngutus heula ieu dulur-dulur ka dieu, sina nguruskeun duit sumbangan anu dijangjikeun bareto. Mun sim kuring datang duitna kudu geus aya, ngarah enya eta sumbangan teh tina kahidengan aranjeun, lain ku sabab dikudukeun.
6
Sing aringet, nu melak binih ngan saeutik, beubeunanganana ge bakal saeutik, anu melak binihna loba, beubeunanganana oge bakal loba.
7
Ku sabab kitu mere teh kudu cop jeung hate, ulah owel atawa asa dipaksa. Anu mere reujeung suka lilah tangtu diasih ku Allah.
8
Allah teh kawasa maparin leuwih tina kaperluan aranjeun, sangkan saniskara kaperluan aranjeun salawasna cukup, nepi ka bisa laluasa keur nyieun kahadean.
9
Sakumaha ceuk Kitab Suci, ”Mantenna ngawurkeun rejeki ka nu mariskin, welas asih-Na taya pegatna.”
10
Allah anu maparin binih ka nu tebar jeung rejeki baris tedaeun, bakal maparin binih tebarkeuneun aranjeun, tur hasilna tangtu disina rekah, ganjaran tina kabalabahan aranjeun keneh.
11
Salawasna Mantenna bakal nyukupan ka aranjeun, supaya aranjeun saban waktu bisa mere maweh. Pamere aranjeun anu bakal ditepikeun ku sim kuring bakal ngalantarankeun jelema-jelema maruji sukur ka Allah.
12
Sabab eta sumbangan teh lain ngan matak nutupan pangabutuhna umat Allah bae, malah bakal ngalantarankeun maranehna tumarima ka Allah.
13
Kahadean aranjeun bakal ngalantarankeun maranehna ngamulyakeun ka Allah, ku ningal kapengkuhan aranjeun kana Injil Kasalametan hal Kristus anu memang geus diaku ku aranjeun, jeung ku kabalabahan aranjeun ka maranehna kitu deui ka nu sejen-sejen.
14
Tangtu maranehna bakal mangnaredakeun dibarung ku asih rasaning ati ka aranjeun, anu ku Mantenna geus dipaparin berkah luar biasa.
15
Hayu urang maruji sukur ka Allah anu berkah-Na taya papadana.
2 Korintus 9:1
2 Korintus 9:2
2 Korintus 9:3
2 Korintus 9:4
2 Korintus 9:5
2 Korintus 9:6
2 Korintus 9:7
2 Korintus 9:8
2 Korintus 9:9
2 Korintus 9:10
2 Korintus 9:11
2 Korintus 9:12
2 Korintus 9:13
2 Korintus 9:14
2 Korintus 9:15
2 Korintus 1 / 2Kor 1
2 Korintus 2 / 2Kor 2
2 Korintus 3 / 2Kor 3
2 Korintus 4 / 2Kor 4
2 Korintus 5 / 2Kor 5
2 Korintus 6 / 2Kor 6
2 Korintus 7 / 2Kor 7
2 Korintus 8 / 2Kor 8
2 Korintus 9 / 2Kor 9
2 Korintus 10 / 2Kor 10
2 Korintus 11 / 2Kor 11
2 Korintus 12 / 2Kor 12
2 Korintus 13 / 2Kor 13