A A A A A
×

Alkitab Suci

2 Korintus 11

1
Sim kuring menta dimaʼlum, bisi kawas nu rada kurang pikiran. Daraek ngamaʼlum, lain?
2
Sim kuring teh timburuan ka aranjeun, sakumaha Allah oge timburuan ka aranjeun. Aranjeun teh ibarat hiji mojang parawan anu mulus keneh, anu ku sim kuring geus dijangjikeun baris ditikahkeun ka hiji lalaki, nya eta Kristus ku anjeun.
3
Sim kuring risi sieun aranjeun kagembang ku nu sejen, henteu satia deui ka Kristus, cara Hawa kagendam ku tipu dayana si oray pelit.
4
Sabab aranjeun mani giak narima jelema anu nyaritakeun Yesus sejen, lain Yesus anu diwanohkeun ku sim kuring, narima roh jeung ”injil” anu kacida bedana ti Roh Allah jeung Injil Kasalametan anu diwawarkeun ku sim kuring!
5
Asana sim kuring teh henteu eleh harkat ku eta jelema-jelema luar biasa teh, anu ngaku-ngaku ”rasul” aranjeun.
6
Ari nyarita mah sugan enya sim kuring kurang bisa, tapi ari kanyaho mah teu kurang-kurang, eta geus mindeng dibuktikeun ka aranjeun dina hal naon bae.
7
Sim kuring ngawawarkeun Injil Kasalametan ka aranjeun teu menta bayaran, bari ngalalaip diri pikeun ngangkat harkat aranjeun. Salah kitu ieu teh?
8
Ari gawe di aranjeun, ari gajih ti jamaah-jamaah sejen, sasat ngarugikeun maranehna dipake ngawulaan aranjeun.
9
Salila jeung aranjeun, sanajan geus teu boga duit sim kuring tara ngurihit. Sagala pangabutuh sim kuring dicukupna ku dulur-dulur ti Makedoni. Ka aranjeun mah bareto tara nyusahkeun, engke-engke ge moal ngarepotkeun.
10
Demi pangajaran Kristus anu saestu cecekelan sim kuring, kaagulan sim kuring kieu teh di mana bae di sakuliah Ahaya moal bisa kapupus.
11
Sugan sim kuring teu nyaah ka aranjeun, make nyebutkeun kitu? Demi Allah, puguh bae nyaah mah!
12
Ieu urusan, ayeuna ku sim kuring rek diteruskeun, supaya nu ngaraku rasul teh ulah bisaeun deui agul-agul jeung akon-akon, pajar maneh mangku gawe cara anu dijalankeun ku sim kuring.
13
Paralsu kabeh oge, lain rasul-rasul! Kikituanana teh bohong, nyamur jadi rasulna Kristus anu bener.
14
Tapi teu aneh! Iblis oge bisaeun nyamur jadi malaikatna caang.
15
Atuh lamun bawahanana nyalalamur jadi abdining kayaktian oge geus teu aneh deui. Engke ge nararima tungtungna, satimpal jeung kalakuanana.
16
Sakali deui, ulah disangka sim kuring jelema bodo. Tapi najan keukeuh disangka kitu ge kajeun, asal ditarima bae ku aranjeun bodo-bodo oge, ngarah bisa keneh agul saeutik mah.
17
Tangtu bae ieu mah lain ucapan anu dipiwarang ku Gusti. Ngomong hayang bisa agul kitu teh ceuk sim kuring bae, si bodo.
18
Anu sok aragul ku sual-sual kadunyaan teh loba, atuh sim kuring oge rek kitu.
19
Aranjeun oge anu palinter, geuning mani sakitu galumbirana ngahaminan ka eta anu barodo!
20
Buktina dararaek bae dikuah-kieuh, diperes, dipacikeuh, dihina, diciduhan beungeut ku maranehna.
21
Era sim kuring mah urang beunang dikitu-kitu teh! Tapi mun batur wani agul-agul ku halna, sim kuring oge wani, ari rek nurutan bodo mah.
22
Cenah maranehna urang Ibrani? Sim kuring oge urang Ibrani. Cenah maranehna anak Ibrahim? Sim kuring oge anak Ibrahim.
23
Cenah maranehna abdi-abdi Kristus? Sim kuring mah komo, najan siga anu kurang waras oge jadi abdina Kristus teh leuwih bener ti batan maranehna. Leuwih banting tulang, leuwih mindeng dibui, leuwih mindeng dikaniaya, leuwih mindeng nyorang bahla pati.
24
Sim kuring mah geus lima kali disiksa dirangketan ku urang Yahudi sakalina tilu puluh salapan teunggeulan;
25
geus tilu kali digitik make hoe ku urang Rum; sakali dibenturan ku batu; tilu kali nyorang kalebuh kapal, kekerelepan dina cai sapoe sapeuting.
26
Sering ari eukeur nyanyabaan meh-mehan cilaka di jalan, ku caah, ku begal, ku papada urang Yahudi, ku jelema-jelema umat brahala. Bahla pati ngukuntit bae, di kota, di gurun, di tengah laut, kitu deui bahla pati ti babaturan anu paralsu.
27
Banting tulang satengah paeh, mindeng teu sare, teu dahar, teu nginum, mindeng ngalenteh, mindeng mucicid da teu boga pakean.
28
Teu kudu dicatur hal-hal sejenna mah, turug-turug unggal-unggal poe paciweuh ku urusan jeung melang ka jamaah-jamaah.
29
Mun aya dulur anu jadi leutik hate, sim kuring nu ngaleketey, mun aya dulur anu nyieun dosa, sim kuring anu nalangsa.
30
Mun kudu agul tea mah agul teh sim kuring mah ku karumasaan, rumasa jadi jelema anu kacida lembekna.
31
Lain bohong, saksina ge Allah Ramana Gusti Yesus; puji kasangggakeun ka pajenengana-Na salalanggengna.
32
Bareto basa keur di jero kota Damsik, gupernur bawahan Raja Aretas nitah ngepung lawang eta kota, rek nangkep.
33
Tapi sim kuring bisa ngejat, aya anu ngulur ti luhur kuta make karanjang, tina hiji liang tembok.
2 Korintus 11:1
2 Korintus 11:2
2 Korintus 11:3
2 Korintus 11:4
2 Korintus 11:5
2 Korintus 11:6
2 Korintus 11:7
2 Korintus 11:8
2 Korintus 11:9
2 Korintus 11:10
2 Korintus 11:11
2 Korintus 11:12
2 Korintus 11:13
2 Korintus 11:14
2 Korintus 11:15
2 Korintus 11:16
2 Korintus 11:17
2 Korintus 11:18
2 Korintus 11:19
2 Korintus 11:20
2 Korintus 11:21
2 Korintus 11:22
2 Korintus 11:23
2 Korintus 11:24
2 Korintus 11:25
2 Korintus 11:26
2 Korintus 11:27
2 Korintus 11:28
2 Korintus 11:29
2 Korintus 11:30
2 Korintus 11:31
2 Korintus 11:32
2 Korintus 11:33
2 Korintus 1 / 2Kor 1
2 Korintus 2 / 2Kor 2
2 Korintus 3 / 2Kor 3
2 Korintus 4 / 2Kor 4
2 Korintus 5 / 2Kor 5
2 Korintus 6 / 2Kor 6
2 Korintus 7 / 2Kor 7
2 Korintus 8 / 2Kor 8
2 Korintus 9 / 2Kor 9
2 Korintus 10 / 2Kor 10
2 Korintus 11 / 2Kor 11
2 Korintus 12 / 2Kor 12
2 Korintus 13 / 2Kor 13