A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

1 Korintus 131
Sanajan upama sim kuring bisa ngajar make rupa-rupa basa manusa, atawa malah bisa make basa malaikat, ari teu nyaah ka batur mah pangajaran sim kuring teh teu beda ti sora goong atawa genta, harus tapi taya hartina.
2
Sanajan upama sim kuring boga kamampuh bisa ngawejang, sugih ku pangarti, telik ngarti ka nu gaib-gaib, boga iman anu teguh nepi ka bisa mindahkeun gunung, ari teu nyaah ka batur mah sim kuring teh teu aya hartina naon-naon.
3
Sanajan upama sim kuring nyidekahkeun sagala pangaboga ka nu mariskin, malah sanajan nepi ka awak diduruk jadi kurban, ari teu nyaah ka batur mah gaplah teu aya gunana.
4
Sipatna kanyaah teh sabar jeung alus budi. Teu sirikan, teu gumede, teu takabur.
5
Sipatna kanyaah teh tara goreng tata, tara mentingkeun maneh, tara ngajengkelkeun batur, tara ngunek-ngunek ku kasalahan batur.
6
Sipatna kanyaah teh teu resepeun kana hal nu jahat, resepeunana kana hal anu bener,
7
tawekal dina sagala cocoba, kapercayaanana, pangharepanana, jeung kasabaranana moal aya pegatna.
8
Kanyaah teh sipatna langgeng, moal laas-laas. Piwejang-piwejang ngan pikeun saheulaanan, kamampuh bisa basa-basa anu ajaib bakal aya eureunna, kamampuh bisa telik ka nu gaib-gaib bakal aya ahirna.
9
Sabab kanyaho jeung kamampuh bisa ngawejang anu dipaparinkeun ka urang teh tacan lengkep, tacan sampurna,
10
ku sabab kitu lamun anu sampurna geus datang, anu teu sampurna bakal leungit.
11
Waktu budak keneh, sim kuring ngomong teh sakumaha budak, rarasaan sakumaha rarasaan budak, mikir sakumaha budak. Ayeuna sanggeus kolot, sipat-sipat jeung kabiasaan budak teh dipiceun.
12
Anu ayeuna katingal ku urang teh lir kalangkang di jero eunteung, samar-samar. Engke mah anu katingal teh anu saenyana. Anu ayeuna sim kuring terang kakara saeutik, engke bakal terang ka anu lengkepna, sakumaha Allah oge lengkep uninga-Na ka sim kuring.
13
Tinggal tilu rupa anu bakal tetep aya nya eta iman, pangharepan, jeung kanyaahan. Anu pangutamana ti ieu anu tilu nya eta kanyaahan.1 Korintus 13:1

1 Korintus 13:2

1 Korintus 13:3

1 Korintus 13:4

1 Korintus 13:5

1 Korintus 13:6

1 Korintus 13:7

1 Korintus 13:8

1 Korintus 13:9

1 Korintus 13:10

1 Korintus 13:11

1 Korintus 13:12

1 Korintus 13:131 Korintus 1 / 1Kor 1

1 Korintus 2 / 1Kor 2

1 Korintus 3 / 1Kor 3

1 Korintus 4 / 1Kor 4

1 Korintus 5 / 1Kor 5

1 Korintus 6 / 1Kor 6

1 Korintus 7 / 1Kor 7

1 Korintus 8 / 1Kor 8

1 Korintus 9 / 1Kor 9

1 Korintus 10 / 1Kor 10

1 Korintus 11 / 1Kor 11

1 Korintus 12 / 1Kor 12

1 Korintus 13 / 1Kor 13

1 Korintus 14 / 1Kor 14

1 Korintus 15 / 1Kor 15

1 Korintus 16 / 1Kor 16