A A A A A
×

Alkitab Suci

Roma 12

1
Dulur-dulur! Ku sabab Allah sakitu murah asih-Na ka urang, sim kuring menta ka aranjeun supaya ngabaktikeun diri ka Mantenna, jadikeun kurban hirup-hirup; kumawula ka Mantenna bae supaya sukaeun manah-Na. Kudu kitu ibadah teh, kakara bener.
2
Ulah miluan adat kabiasaan ieu dunya. Batin teh sina dianyarkeun ku Mantenna, supaya pikiran aranjeun barobah anyar sama sakali. Ari geus kitu mah tangtu bakal terang kana pangersa Allah, mana nu hade, nu sampurna, nu matak bisa nyukakeun manah-Na.
3
Sim kuring anu geus ngarasakeun murah asih-Na, hayang mere pepeling ka aranjeun: Ulah boga rasa diri leuwih ti kaayaan anu sabenerna. Ngukur diri kudu reujeung rendah hate, luyu jeung gedena iman paparin ti Allah.
4
Lir upama badan, hiji tapi anggahotana rupa-rupa,
5
kaayaan urang oge kitu. Lobaan, rupa-rupa, tapi ku sabab geus ngahiji jeung Kristus, urang teh geus dihijikeun jadi sabadan.
6
Rahmat kabisa anu katampa ku urang masing-masing rupa-rupa, digunakeunana kudu cocog jeung maksad Allah anu maparinkeunana. Rahmat kana bisa ngawawarkeun warta ti Allah, gunakeun kana ngawawarkeun eta warta, luyu jeung getering iman.
7
Rahmat kana bisa nulung, gunakeun kana tutulung; rahmat kana bisa ngawuruk, gunakeun kana ngawuruk;
8
rahmat kana bisa ngagedekeun hate batur, gunakeun kana ngagedean hate batur. Saha bae, lamun mere kudu reujeung balabahna, nungtun kudu reujeung enya-enya, mere kahadean kudu reujeung senang hate.
9
Tembongkeun kanyaah reujeung iklas. Musuhan kagorengan, genggem naon anu hade.
10
Sing silih raketan, silih pidulur, jeung silih ajenan.
11
Kudu getol kana gawe, ulah mumulan. Kudu bakti ka Allah reujeung hate anu tigin.
12
Dina keur aya anu diharep, hate kudu masing janglar, sing tawekal dina kasusah, jeung sing rajin neneda.
13
Batur sakapercayaan anu keur aya kakurangna, tulungan sapangabutuhna; tampa hade-hade mun aya anu ngadon datang ka imah.
14
Jelema anu neungteuinganan ulah disumpahan, malah kudu dipangnedakeun ka Allah mugia sing diberkahan. Enya, kudu kitu!
15
Kudu milu bagja ka nu meunang bagja, milu ceurik ka nu ceurik.
16
Tata-titi ka batur kudu sarua. Nyekel kawajiban ulah bari kamagungan, kudu reujeung rendah hate. Ulah ngarasa aing pinter.
17
Nu goreng ulah dibales ku goreng. Usahakeun kumaha bae jalanna anu ceuk batur ge hade,
18
sing sabisa-bisa neangan pijalaneun akur jeung saha bae.
19
Poma dulur-dulur, ulah hayang ngabales, eta mah wewenang Allah. Ceuk Kitab Suci oge, ”Kami anu pimaleseunana, Kami anu bakal ngahukumna, kitu pilahir Pangeran.”
20
Malah hadena mah, sakumaha ceuk Kitab Suci, ”Lamun musuh lapareun bere dahar, lamun hanaangeun bere nginum; ku dikitukeun teh manehanana moal teu ngarasa asa renghek bawaning ku eraeun.”
21
Kade, ulah nepi ka kabawa ku amarah, elehkeun pikiran goreng teh ku anu hade.
Roma 12:1
Roma 12:2
Roma 12:3
Roma 12:4
Roma 12:5
Roma 12:6
Roma 12:7
Roma 12:8
Roma 12:9
Roma 12:10
Roma 12:11
Roma 12:12
Roma 12:13
Roma 12:14
Roma 12:15
Roma 12:16
Roma 12:17
Roma 12:18
Roma 12:19
Roma 12:20
Roma 12:21
Roma 1 / Рим 1
Roma 2 / Рим 2
Roma 3 / Рим 3
Roma 4 / Рим 4
Roma 5 / Рим 5
Roma 6 / Рим 6
Roma 7 / Рим 7
Roma 8 / Рим 8
Roma 9 / Рим 9
Roma 10 / Рим 10
Roma 11 / Рим 11
Roma 12 / Рим 12
Roma 13 / Рим 13
Roma 14 / Рим 14
Roma 15 / Рим 15
Roma 16 / Рим 16