A A A A A
×

Alkitab Suci

Kisah Para Rasul 9

1
Saulus ngentab-ngentab keneh napsuna hayang maehan para panganut Gusti Yesus nepi ka tumpur. Tuluy ngadeuheus ka Imam Agung,
2
mundut surat kawasa tembongkeuneun ka para pamingpin imah-imah ibadah urang Yahudi di Damsik, supaya diidinan nangkepan sakur jelema anu percaya ka Yesus, anu kapanggih di Damsik, rek terus dibawa ka Yerusalem.
3
Barang geus deukeut ka Damsik, Saulus ngadak-ngadak katojo ku hiji cahaya ti langit,
4
nepi ka tibeubeut kana taneuh, tuluy aya soara anu ngalahir ka anjeunna, ”Saulus, Saulus! Ku naon maneh nganiaya ka Kami?”
5
”Saha Juragan teh?” saur Saulus. Waler anu nyoara, ”Kami teh Yesus, anu dikaniaya ku maneh.
6
Ayeuna geura hudang, tuluykeun ka Damsik, engke di ditu maneh bakal dibejaan naon anu kudu dipilampah ku maneh.”
7
Rerencangan saperjalananana areureun, pungak-pinguk, rareuwaseun nepi ka teu barisaeun ngomong-ngomong acan ngadenge soara teu tembong jirimna.
8
Saul hudang tina taneuh tuluy beunta, tapi teu iasaeun ningali naon-naon. Ku rerencanganana ditungtun ka jero kota Damsik.
9
Meunang tilu poe teu ningalina, sajeroning kitu anjeunna teu tuang teu leueut.
10
Di Damsik aya hiji panganut Yesus, jenenganana Ananias, meunang dawuhan Gusti dina hiji tetenjoan. ”Ananias!” dawuhan Gusti. ”Nun, Gusti!” wangsulna.
11
Dawuhan Gusti, ”Ayeuna maneh kudu indit ka imah Yudas di Jalan Lempeng, tanyakeun jelema anu ngaran Saulus urang Tarsus. Eta jelema ayeuna keur neneda.
12
Dina tetenjoanana manehna nenjo jelema ngaran Ananias datang numpangkeun leungeun ka dirina supaya bisa deui nenjo.”
13
Waler Ananias, ”Gusti, eta jalmi teh seueur kawartoskeunana yen kalintang jahatna ka umat Gusti di Yerusalem.
14
Nu mawi ka Damsik oge bade nangkepan umat Gusti, malah ngabantun serat kawasa ti imam-imam kapala.”
15
Dawuhan Gusti, ”Teang bae! Sabab manehna ku Kami geus dijadikeun pangbantu anu bakal ngamashurkeun jenengan Kami ka luareun bangsa Yahudi anu teu anut agama Yahudi, ka raja-rajana, jeung ka urang Israil oge.
16
Kami pribadi rek mere nyaho ka manehna sagala panganiayaan anu bakal karandapan ku dirina tina sabab Kami.”
17
Ananias angkat terus lebet ka panganjrekan Saulus. ”Saderek Saulus, Gusti Yesus anu katingali ku Saderek di perjalanan, ngutus sim kuring ka dieu, supados Saderek iasa deui ningali sareng nampi panuyunna Roh Suci,” saur Ananias bari numpangkeun panangan ka Saulus.
18
Harita keneh aya anu ragrag tina soca Saulus siga sisit lauk, bray anjeunna iasa deui ningali. Saulus ngadeg tuluy dibaptis.
19
Sanggeus tuang salirana jagjag deui. Di Damsikna Saulus meunang sawatara poe deui, ngahiji jeung anu palercaya ka Yesus,
20
malah lebet ka imah-imah ibadah urang Yahudi di Damsik, mertelakeun yen Yesus teh Putra Allah.
21
Urang Yahudi kacida hareraneunana ku anjeunna, aromongna, ”Lain anu di Yerusalem maehan para panganut Yesus tea, eta teh? Pang ka dieu oge pan rek nangkepan jelema-jelema anu karitu, rek diserenkeun ka imam-imam kapala.”
22
Tapi pangaruh pertelaan ti Saulus beuki gede. Bukti-bukti perkara Yesus anu dipedar ku anjeunna kacida ngayakinkeunana, yen Yesus teh Raja Salam nu nyalametkeun, nepi ka bangsa Yahudi anu di Damsik teu bisaeun ngabantah.
23
Sanggeus liwat sawatara poe deui, urang Yahudi sakait rek maehan Saulus,
24
tapi anjeunna aya anu ngawartosan. Anu rek maraehanana beurang peuting megat anjeunna di lawang kota.
25
Tapi dina hiji peuting anjeunna dikaluarkeun ti jero kota ku para panganutna, diulur dina karanjang ti luhur tembok kota.
26
Sanggeus sumping ka Yerusalem, Saulus ihtiar nyaketan para panganut Gusti, tapi maranehna sarieuneun lantaran teu palercayaeun.
27
Geus kitu anjeunna dibantu dikenalkeun ku Barnabas ka rasul-rasul, diterangkeun hal anjeunna ditembongan jeung didawuhan ku Gusti di jalan ka Damsik, jeung hal kateuneunganana mertelakeun Yesus di Damsik.
28
Sanggeus ku rasul-rasul ditampi, Saulus ngider di Yerusalem, ngawulang ku pajenengan Gusti kacida ludeungna.
29
Malah sok sasauran jeung sual jawab jeung urang Yahudi anu basana basa Yunani, tapi ku maranehna rek dipaehan.
30
Kanyahoan ku para panganut Gusti, anjeunna tuluy dicandak ka Kesarea, ti dinya terus ka Tarsus.
31
Ti harita kaayaan jamaah di sakuliah Yudea, Galilea, jeung Samaria tuluy aman jeung tengtrem. Kalawan pitulung Roh Suci jamaah beuki kuat, anu palercaya beuki loba, harirupna alajrih ka Gusti.
32
Ari Petrus damelna ka ditu ka dieu ngalayad jamaah-jamaah. Dina hiji poe anjeunna ngalayad umat Gusti di Lida.
33
Di dinya mendakan hiji jelema lumpuh ngaran Eneas, anu geus dalapan taun tara cengkat-cengkat ti enggon.
34
”Eneas,” saur Petrus, ”ku pitulung Yesus Kristus anjeun cageur. Geura hudang, enggonna beresan.” Harita keneh Eneas bisaeun hudang.
35
Urang Lida jeung urang Saron narenjo Eneas cageur teh tuluy palercaya ka Gusti.
36
Di Yopa aya hiji awewe anu percaya ka Yesus, ngaranna Tabita. (Ngaran Yunanina Dorkas, hartina ”Uncal”.) Tabeatna resep nyieun kahadean, tutulung ka nu mariskin.
37
Harita Tabita teh gering malah tuluy maot. Sanggeus dimandian, mayitna dipernahkeun di loteng.
38
Ku sabab Yopa teu sabaraha jauhna ti Lida, para panganut Gusti di Yopa ngadarenge beja yen Petrus aya di Lida, tuluy ngajurungan dua jelema ngangkir Petrus, ”Mugi Bapa enggal-enggal sumping ka Yopa.”
39
Petrus geuwat angkat, bareng jeung nu ngangkir. Sasumpingna terus dicandak ka loteng, ditaluturkeun ku randa-randa. Bari tingsalegruk randa-randa teh narembongkeun rupa-rupa papakean meunang Dorkas nyieunan waktu keur hirup keneh.
40
Tapi maranehna ku Petrus dipiwarang kalaluar kabeh, ti dinya anjeunna neneda tapak deku, geus kitu malik mayun ka mayit bari ngalahir, ”Tabita, geura hudang!” Nyah mayit teh beunta, ret ka Petrus tuluy diuk.
41
Ku Petrus dicepeng dibantuan hudang. Ti dinya anu palercaya jeung randa-randa teh ku Petrus disalaur; Tabita anu geus hirup deui diserenkeun ka maranehna.
42
Beja perkara eta terus kagurnitakeun ka sakuliah Yopa, nepi ka loba anu palercaya ka Gusti.
43
Petrus linggih heula di Yopa meunang sababaraha poe di imah Simon tukang nyamak kulit.
Kisah Para Rasul 9:1
Kisah Para Rasul 9:2
Kisah Para Rasul 9:3
Kisah Para Rasul 9:4
Kisah Para Rasul 9:5
Kisah Para Rasul 9:6
Kisah Para Rasul 9:7
Kisah Para Rasul 9:8
Kisah Para Rasul 9:9
Kisah Para Rasul 9:10
Kisah Para Rasul 9:11
Kisah Para Rasul 9:12
Kisah Para Rasul 9:13
Kisah Para Rasul 9:14
Kisah Para Rasul 9:15
Kisah Para Rasul 9:16
Kisah Para Rasul 9:17
Kisah Para Rasul 9:18
Kisah Para Rasul 9:19
Kisah Para Rasul 9:20
Kisah Para Rasul 9:21
Kisah Para Rasul 9:22
Kisah Para Rasul 9:23
Kisah Para Rasul 9:24
Kisah Para Rasul 9:25
Kisah Para Rasul 9:26
Kisah Para Rasul 9:27
Kisah Para Rasul 9:28
Kisah Para Rasul 9:29
Kisah Para Rasul 9:30
Kisah Para Rasul 9:31
Kisah Para Rasul 9:32
Kisah Para Rasul 9:33
Kisah Para Rasul 9:34
Kisah Para Rasul 9:35
Kisah Para Rasul 9:36
Kisah Para Rasul 9:37
Kisah Para Rasul 9:38
Kisah Para Rasul 9:39
Kisah Para Rasul 9:40
Kisah Para Rasul 9:41
Kisah Para Rasul 9:42
Kisah Para Rasul 9:43
Kisah Para Rasul 1 / KiRa 1
Kisah Para Rasul 2 / KiRa 2
Kisah Para Rasul 3 / KiRa 3
Kisah Para Rasul 4 / KiRa 4
Kisah Para Rasul 5 / KiRa 5
Kisah Para Rasul 6 / KiRa 6
Kisah Para Rasul 7 / KiRa 7
Kisah Para Rasul 8 / KiRa 8
Kisah Para Rasul 9 / KiRa 9
Kisah Para Rasul 10 / KiRa 10
Kisah Para Rasul 11 / KiRa 11
Kisah Para Rasul 12 / KiRa 12
Kisah Para Rasul 13 / KiRa 13
Kisah Para Rasul 14 / KiRa 14
Kisah Para Rasul 15 / KiRa 15
Kisah Para Rasul 16 / KiRa 16
Kisah Para Rasul 17 / KiRa 17
Kisah Para Rasul 18 / KiRa 18
Kisah Para Rasul 19 / KiRa 19
Kisah Para Rasul 20 / KiRa 20
Kisah Para Rasul 21 / KiRa 21
Kisah Para Rasul 22 / KiRa 22
Kisah Para Rasul 23 / KiRa 23
Kisah Para Rasul 24 / KiRa 24
Kisah Para Rasul 25 / KiRa 25
Kisah Para Rasul 26 / KiRa 26
Kisah Para Rasul 27 / KiRa 27
Kisah Para Rasul 28 / KiRa 28