A A A A A
×

Alkitab Suci

Kisah Para Rasul 8

1
Saulus kacida panujueunana kana eta rajapati teh. Poe eta keneh gareja di Yerusalem mimiti dikaniaya bengis pisan. Anu palercaya ka Yesus jadi paburencay ka sakuliah Yudea jeung Samaria, ngan rasul-rasul anu kumpul keneh teh.
2
Layon Stepanus dikurebkeun ku jalma-jalma anu sarieun ku Allah sarta kacida dicaleungceurikanana.
3
Ari Saulus jadi terus ihtiar pikeun numpes gareja, ngadatangan imah-imah sarta nyeredan jalma-jalma awewe lalaki ti jero imah, tuluy diasup-asupkeun ka jero panjara.
4
Tapi para panganut Yesus anu geus paburencay teh di mana-mana nguarkeun Injil Kasalametan.
5
Ari Pilipus nguarkeunana hal Jurusalamet teh di hiji kota penting di Samaria.
6
Urang dinya saregep pisan kana wawaran Pilipus, komo barang narenjo mujijat-mujijatna mah.
7
Roh-roh jahat kalaluar tingjarerit ti jelema-jelema anu diasupanana, nu lalumpuh, nu dareog, dicalageurkeun,
8
estu matak bungah urang dinya.
9
Di eta kota aya hiji jelema ngaranna Simon, nyebut maneh jelema pinunjul, geus lila pada mikaserab lantaran bisaeun elmu sihir.
10
Jelema-jelema ti saban lapisan kacida mupunjungna, nyarebutna ge, ”Anjeunna teh kakuatan Allah anu kawentarkeun ʼKakawasaan Pinunjulʼ.”
11
Geus lila urang dinya kapangaruhan ku elmu sihirna.
12
Tapi sanggeus ku Pilipus diuaran Injil Kasalametan hal Karajaan Allah jeung hal Yesus Kristus mah tuluy palercayaeun kana wawaran anjeunna, nepi ka dibaraptis awewe lalaki.
13
Simon oge percayaeun, sarta sanggeusna dibaptis teu daekeun jauh ti Pilipus, ngarasa helok ku mujijat-mujijatna.
14
Rasul-rasul di Yerusalem ngadarangu warta yen urang Samaria geus daraekeun narima pangandika Allah, tuluy ngutus Petrus jeung Yohanes.
15
Sasumpingna ka Samaria aranjeunna terus mangnedakeun sakur anu geus palercaya supaya dipaparinan Roh Suci,
16
sabab saurang ge can aya anu nampa Roh Suci, kakara dibaraptis kalawan pajenengan Yesus.
17
Sanggeus ku Petrus jeung Yohanes ditarumpangan panangan, seug bae narampa Roh Suci.
18
Nenjo jelema-jelema anu palercaya narampa Roh Suci ku ditumpangan leungeun, Simon ngahaturanan duit ka Petrus jeung Yohanes,
19
bari piunjukna, ”Abdi oge hoyong gaduh kawasa kitu, supados anu ditumpangan leungeun ku abdi tiasa nampi Roh Suci.”
20
Tapi waler Petrus, ”Laʼnat eta duit teh, kitu deui anjeun, boga sangka kurnia ti Allah bisa dibeuli ku duit!
21
Anjeun teu meunang milu barang gawe jeung kaula, sabab hate anjeun serong ti Allah.
22
Buru-buru tobat, piceun eta pikiran goreng teh. Geura sasambat menta hampura ka Pangeran, lantaran geus boga pikiran anu sakitu nistana.
23
Sabab katilikna ku kaula anjeun teh pinuh ku kasirik, jadi budakna dosa.”
24
Simon ngalengis ka Petrus jeung Yohanes, ”Abdi nyuhunkeun dipangnedakeun ka Pangeran, mugi perkawis anu bieu disaurkeun ku anjeun teh ulah kantos tumiba.”
25
Sanggeus maparin panyaksi hal Yesus Kristus jeung ngawulangkeun pangandika Gusti, Petrus jeung Yohanes marulih deui ka Yerusalem, bari nguarkeun Injil Kasalametan ti Allah di kampung-kampung Samaria anu kaliwatan.
26
Aya hiji malaikat anu ngalahir ka Pilipus, ”Buru-buru geura leumpang ka beulah kidul, teang jalan anu ti Yerusalem ka Gasa.” (Eta jalan geus tara dipake.)
27
Pilipus geuwat angkat. Di eta jalan aya hiji pajabat luhur urang Etiopia, anu ngurus harta kakayaan Sri Kandasi ratu nagri Etiopia, tas ti Yerusalem ngalakonan ibadah. Eta pajabat tunggang kareta seja mulih ka nagarana, sajajalan ngaos Kitab Nabi Yesaya.
28
***
29
Saur Roh Suci ka Pilipus, ”Sampeurkeun itu kareta, deukeutan terus!”
30
Pilipus lumpat ngudag kareta; sanggeus deukeut kadangueun eta pajabat keur ngaos kitab Nabi Yesaya, tuluy ditaros, ”Kahartos aosanana, Juragan?”
31
”Bade kahartos kumaha, teu aya anu nerangkeunana,” walerna bari ngahaturanan Pilipus naek kana karetana.
32
Anu keur diaosna teh bagian ieu, ”Ibarat domba ditungtun arek dipeuncit, ibarat anak domba keur diguntingan buluna, teu disada-sada, Anjeunna sakecap teu kedal saur.
33
Dihina-hina, teu kenging kaadilan. Nyawa-Na dicabut ti alam dunya, nepi ka teu aya anu bisa nyaritakeun turunana-Na.”
34
Saur eta pajabat, ”Hoyong terang, saha anu dicarioskeun ku nabi teh, salirana ku anjeun atanapi jalmi sanes?”
35
Pilipus nerangkeun hal Yesus Kristus mimiti tina ayat eta.
36
Kareta majuna geus nepi ka hiji tempat nu aya cai di hiji pupudunan. ”Kaleresan aya cai,” saur eta pajabat, ”kumaha Juragan teu kaabotan upami sim kuring dibaptis?” [
37
Waler Pilipus, ”Atuh mangga upami leres-leres percanten mah.” ”Kantenan percanten pisan, Yesus Kristus teh Putra Allah,” saur eta pajabat.]
38
Kareta dipiwarang eureun, eta pajabat jeung Pilipus lalungsur, terus alancrub ka cai, eta pajabat dibaptis.
39
Barang hanjat ti cai, Pilipus gaib tina paningali eta pajabat, dicandak ku Roh Allah. Eta pajabat ngalajengkeun perjalanan dipirig ku manah anu suka.
40
Ari Pilipus terang-terang geus aya di Asdod, ti dinya terus ka Kesarea bari nguarkeun Injil Kasalametan ti Allah di saban kota anu kalangkungan.
Kisah Para Rasul 8:1
Kisah Para Rasul 8:2
Kisah Para Rasul 8:3
Kisah Para Rasul 8:4
Kisah Para Rasul 8:5
Kisah Para Rasul 8:6
Kisah Para Rasul 8:7
Kisah Para Rasul 8:8
Kisah Para Rasul 8:9
Kisah Para Rasul 8:10
Kisah Para Rasul 8:11
Kisah Para Rasul 8:12
Kisah Para Rasul 8:13
Kisah Para Rasul 8:14
Kisah Para Rasul 8:15
Kisah Para Rasul 8:16
Kisah Para Rasul 8:17
Kisah Para Rasul 8:18
Kisah Para Rasul 8:19
Kisah Para Rasul 8:20
Kisah Para Rasul 8:21
Kisah Para Rasul 8:22
Kisah Para Rasul 8:23
Kisah Para Rasul 8:24
Kisah Para Rasul 8:25
Kisah Para Rasul 8:26
Kisah Para Rasul 8:27
Kisah Para Rasul 8:28
Kisah Para Rasul 8:29
Kisah Para Rasul 8:30
Kisah Para Rasul 8:31
Kisah Para Rasul 8:32
Kisah Para Rasul 8:33
Kisah Para Rasul 8:34
Kisah Para Rasul 8:35
Kisah Para Rasul 8:36
Kisah Para Rasul 8:37
Kisah Para Rasul 8:38
Kisah Para Rasul 8:39
Kisah Para Rasul 8:40
Kisah Para Rasul 1 / KiRa 1
Kisah Para Rasul 2 / KiRa 2
Kisah Para Rasul 3 / KiRa 3
Kisah Para Rasul 4 / KiRa 4
Kisah Para Rasul 5 / KiRa 5
Kisah Para Rasul 6 / KiRa 6
Kisah Para Rasul 7 / KiRa 7
Kisah Para Rasul 8 / KiRa 8
Kisah Para Rasul 9 / KiRa 9
Kisah Para Rasul 10 / KiRa 10
Kisah Para Rasul 11 / KiRa 11
Kisah Para Rasul 12 / KiRa 12
Kisah Para Rasul 13 / KiRa 13
Kisah Para Rasul 14 / KiRa 14
Kisah Para Rasul 15 / KiRa 15
Kisah Para Rasul 16 / KiRa 16
Kisah Para Rasul 17 / KiRa 17
Kisah Para Rasul 18 / KiRa 18
Kisah Para Rasul 19 / KiRa 19
Kisah Para Rasul 20 / KiRa 20
Kisah Para Rasul 21 / KiRa 21
Kisah Para Rasul 22 / KiRa 22
Kisah Para Rasul 23 / KiRa 23
Kisah Para Rasul 24 / KiRa 24
Kisah Para Rasul 25 / KiRa 25
Kisah Para Rasul 26 / KiRa 26
Kisah Para Rasul 27 / KiRa 27
Kisah Para Rasul 28 / KiRa 28