A A A A A
×

Alkitab Suci

Kisah Para Rasul 23

1
Paulus neuteup Mahkamah, pok sasauran, ”Saderek-saderek Israil! Kaula lumampah di payuneun Allah teh terus jeung ati sanubari anu mulus, nepi ka wanci ieu.”
2
Kakara sakitu nyariosna, Imam Agung Ananias geus nimbalan ka anu narangtung deukeut Paulus supaya nyabok Paulus.
3
Tapi saur Paulus, ”Eh, tembok nu dikapur! Anjeun engke dicabok ku Allah! Anjeun diuk di dinya teh ongkoh rek mariksa perkara kaula nurutkeun Hukum Musa, tapi anggur ngarempak eta Hukum, nitah nyabok ka kaula!”
4
Nu dareukeut ka Paulus ngaromong ka anjeunna, ”Maneh nyarekan Imam Agung, imam Allah!”
5
Waler Paulus, ”Saderek-saderek Israil! Kaula teu terang yen anjeunna Imam Agung. Leres ceuk Kitab Suci oge, ʼManeh ulah nyapa ka pamingpin bangsa.ʼ ”
6
Katingali ku Paulus yen Mahkamah teh saparo urang Saduki, saparo urang Parisi. Tuluy anjeunna sasauran bedas ka Mahkamah, ”Saderek-saderek Israil! Kaula teh urang Parisi, turunan Parisi. Kaula dijonghokkeun di dieu teh pedah percaya sareng ngarep-ngarep kana pihudangeunana anu maraot!”
7
Barang anjeunna nyaurkeun kitu, urang Parisi jadi cekcok jeung urang Saduki, Mahkamah jadi midua. (
8
Sababna, urang Saduki teu percayaeun yen aya kiamat, malaikat, jeung sukma, urang Parisi mah percaya yen eta nu tilu perkara teh aya.)
9
Mahkamah patorong-torongna beuki tarik. Urang Parisi nu jaradi guru agama narangtung, tuluy ngabantah kieu, ”Ceuk kaula, ieu jelema taya kasalahanana! Kawasna enya aya roh atawa malaikat anu sasauran ka manehna!”
10
Ku lantaran Mahkamah jadi hog-hag, panglima inggiseun bisi Paulus dipagorenyangkeun. Gancang marentah serdadu-serdaduna tarurun ngabedol Paulus ti tengah Mahkamah, kudu diasupkeun deui ka jero benteng.
11
Peutingna Gusti ngadeg nembongan ka Paulus, terus ngalahir, ”Ulah sieun! Maneh geus mertelakeun hal Kami di dieu, di Yerusalem. Engke di Rum oge kudu kitu.”
12
Poe isukna aya urang Yahudi karumpul nyieun sakongkol, nyarumpahan maneh moal dahar moal nginum memeh bisa maehan Paulus.
13
Jelemana aya opat puluh urang leuwih.
14
Ngadareuheus ka imam-imam kapala jeung ka para kokolot, kieu ngaromongna, ”Kuring sadaya parantos ikrar moal dahar moal nginum memeh bisa maehan Paulus.
15
Bapa-bapa sareng rengrengan Mahkamah kedah nyuhunkeun Paulus ka panglima, pura-pura bade dipariksa deui anu langkung taliti. Memeh dongkap ka dieu bade diusahakeun dipaehan di tengah jalan.”
16
Tapi eta maksud jahat teh kadengeeun ku hiji budak lalaki putra saderek Paulus istri, anu terus ka benteng bebeja ka Paulus.
17
Paulus nyaur hiji perwira sina mangunjukkeun eta budak ka panglima. Saurna, ”Pangdeuheuskeun ieu budak ka panglima, bade aya anu diunjukkeun.”
18
Ku eta perwira dideuheuskeun ka panglima, diunjukkeun kieu, ”Sakitan Paulus nyalukan ka abdi, miwarang ngadeuheuskeun ieu budak, bade aya piunjukna ka Bapa.”
19
Eta budak ku panglima ditungtun, dicandak paduduaan tuluy dipariksa, ”Aya naon?”
20
Tembalna, ”Nun, gegeden Yahudi parantos mupakat enjing bade nyuhunkeun supados Paulus dicandak ka Mahkamah, bade pura-pura dipariksa deui anu langkung taliti.
21
Mugi ulah dipercanten! Margi sayaktosna Paulus bade dipaehan di tengah jalan ku jalmi-jalmi opat puluh urang langkung. Eta jalmi-jalmi parantos sarumpah moal dahar moal nginum memeh tiasa maehan anjeunna. Maranehna ayeuna parantos taki-taki, kantun ngantos dirujukan ku Juragan.”
22
”Ulah bebeja ka saha-saha yen maneh geus unjukan ka kami,” saur komandan bari miwarang eta budak sina balik.
23
Panglima nyaur dua perwira, lahiranana, ”Sadiakeun serdadu dua ratus, pasukan kuda tujuh puluh, pasukan tumbak dua ratus. Engke peuting pukul salapan inditkeun ka Kesarea.
24
Sadiakeun kuda keur Paulus tuluy anteurkeun ka Gupernur Peliks.”
25
Geus kitu eta komandan pasukan ngadamel surat, unina:
26
”Konjuk Anu Mulya Gupernur Peliks. Sinarengan serat ieu, Klaudius Lisias ngahaturkeun salam kawilujengan.
27
Unjuk uninga, ieu jalmi ditangkep ku urang Yahudi sareng bade dipaehan. Kabujeng direbut ku sim kuring sareng pasukan, reh kenging wartos eta jalmi teh warga karajaan Rum.
28
Ku margi hayang terang sabab-musababna pang dikitukeun ku urang Yahudi, nu mawi teras ku sim kuring dibantun ka Mahkamah Agama Yahudi.
29
Anu kapendak ku sim kuring, asalna teh tina papaduan perkawis hukum maranehna. Teu aya dosana anu manjing hukum pati atanapi manjing hukum panjara.
30
Sarehing mendak wartos yen bade dipaehan ku jalmi-jalmi anu parantos sakongkol, enggal bae dikintunkeun ka dieu. Dupi anu bade merkarakeunana ku sim kuring dipiwarang ka darieu ngunjukkeun pakelakanana ka payuneun Gupernur.”
31
Saluyu jeung parentahna, peutingna Paulus ku pasukan serdadu dianteurkeun nepi ka Antipatris.
32
Bray isuk, pasukan leumpang baralik deui ka benteng, anu terus ngawal Paulus pasukan kuda.
33
Nepi ka Kesarea surat disanggakeun ka gupernur, Paulus diserenkeun.
34
Gupernur ngaos surat, ti dinya mariksa ka Paulus asal ti kagupernuran mana. Sanggeus kauninga yen ti Kilikia,
35
gupernur ngalahir, ”Maneh engke ku kami dipariksa sanggeus anu rek ngadarakwa ka maneh daratang.” Geus kitu anjeunna marentah supaya Paulus ditahan jeung dijaga di kantor gupernuran.
Kisah Para Rasul 23:1
Kisah Para Rasul 23:2
Kisah Para Rasul 23:3
Kisah Para Rasul 23:4
Kisah Para Rasul 23:5
Kisah Para Rasul 23:6
Kisah Para Rasul 23:7
Kisah Para Rasul 23:8
Kisah Para Rasul 23:9
Kisah Para Rasul 23:10
Kisah Para Rasul 23:11
Kisah Para Rasul 23:12
Kisah Para Rasul 23:13
Kisah Para Rasul 23:14
Kisah Para Rasul 23:15
Kisah Para Rasul 23:16
Kisah Para Rasul 23:17
Kisah Para Rasul 23:18
Kisah Para Rasul 23:19
Kisah Para Rasul 23:20
Kisah Para Rasul 23:21
Kisah Para Rasul 23:22
Kisah Para Rasul 23:23
Kisah Para Rasul 23:24
Kisah Para Rasul 23:25
Kisah Para Rasul 23:26
Kisah Para Rasul 23:27
Kisah Para Rasul 23:28
Kisah Para Rasul 23:29
Kisah Para Rasul 23:30
Kisah Para Rasul 23:31
Kisah Para Rasul 23:32
Kisah Para Rasul 23:33
Kisah Para Rasul 23:34
Kisah Para Rasul 23:35
Kisah Para Rasul 1 / KiRa 1
Kisah Para Rasul 2 / KiRa 2
Kisah Para Rasul 3 / KiRa 3
Kisah Para Rasul 4 / KiRa 4
Kisah Para Rasul 5 / KiRa 5
Kisah Para Rasul 6 / KiRa 6
Kisah Para Rasul 7 / KiRa 7
Kisah Para Rasul 8 / KiRa 8
Kisah Para Rasul 9 / KiRa 9
Kisah Para Rasul 10 / KiRa 10
Kisah Para Rasul 11 / KiRa 11
Kisah Para Rasul 12 / KiRa 12
Kisah Para Rasul 13 / KiRa 13
Kisah Para Rasul 14 / KiRa 14
Kisah Para Rasul 15 / KiRa 15
Kisah Para Rasul 16 / KiRa 16
Kisah Para Rasul 17 / KiRa 17
Kisah Para Rasul 18 / KiRa 18
Kisah Para Rasul 19 / KiRa 19
Kisah Para Rasul 20 / KiRa 20
Kisah Para Rasul 21 / KiRa 21
Kisah Para Rasul 22 / KiRa 22
Kisah Para Rasul 23 / KiRa 23
Kisah Para Rasul 24 / KiRa 24
Kisah Para Rasul 25 / KiRa 25
Kisah Para Rasul 26 / KiRa 26
Kisah Para Rasul 27 / KiRa 27
Kisah Para Rasul 28 / KiRa 28