A A A A A
×

Alkitab Suci

Kisah Para Rasul 19

1
Waktu Apolos di Korinta, Paulus mah ngideran pilemburan di wewengkon eta, ti dinya tuluy sumping ka Epesus. Di Epesus mendak sawatara jelema anu geus palercaya ka Yesus.
2
Ku anjeunna dipariksa, ”Ti saparantos palercaya, kumaha aranjeun parantos narampi Roh Suci?” Jawabna, ”Nguping oge nembe yen aya Roh Suci.”
3
Paulus mariksa deui, ”Aranjeun dibaptis ku baptisan naon?” ”Sumuhun baptisan Yohanes,” jawabna.
4
Saur Paulus, ”Baptisan Yohanes mah baptisan pertobat. Ari anjeunna nyaurkeun yen urang Israil kedah percaya ka anu bakal sumping pandeurieunana; nya eta ka Yesus.”
5
Sanggeus meunang katerangan kitu, seug maranehna kabeh dibaptis ku pajenengan Gusti Yesus.
6
Sanggeusna ku Paulus ditarumpangan panangan, seug nararima Roh Suci, tuluy mimiti ngaromong ku rupa-rupa basa jeung nyaturkeun pangandika Allah.
7
Jumlah maranehna kira-kira dua belas urang.
8
Paulus lebet ka imah ibadah, mituturan urang dinya kacida wanina nepi ka tilu bulan, sateka-teka ngayakinkeun ka maranehna hal Karajaan Allah.
9
Tapi aya anu baredegong jeung arembungeun percaya, ngagogoreng kana ajaran rancangan Allah enggoning nyalametkeun manusa ku jalan Gusti Yesus ka jalma rea. Anu matak Paulus terus nyingkah ti maranehna, nyandak anu geus palercaya, ngawulangna ngalih ka rohangan perpustakaan Tiranus. Saban poe
10
kitu bae nepi ka dua taun, datang ka urang Yahudi jeung bangsa sejen di sawewengkon Asia kabeh ngadarenge perkara pangandika Allah.
11
Pangeran nembongkeun mujijat-mujijat luar biasa ku jalan Paulus.
12
Nepi ka salempay atawa beulitan urut Paulus lamun dibawa ka nu gering, panyakitna terus undur, roh jahat ge terus nyingkah.
13
Aya sawatara dukun urang Yahudi anu sok ngider ka ditu ka dieu, wawanianan nyebut jenengan Gusti Yesus ka anu kasurupan roh jahat, pokna, ”Demi jenengan Yesus anu diuarkeun ku Paulus, maneh setan geura nyingkah!”
14
Anu karitu teh tujuh jalma padudulur, anakna Skewa, Imam Agung.
15
Tapi roh jahatna nembalan kieu, ”Aing ka Yesus wawuh, ka Paulus nyaho, ka maraneh mah aing teu nyaho!”
16
Seug jelema anu kasurupanana teh nubruk ka maranehna terus ngekeyek, nepi ka maranehna raripuh, lulumpatan bari tararanjang, papakeanana rarangsak, awakna raruksak, raraheut.
17
Terus kautarakeun ka urang Yahudi jeung ka bangsa sejen anu araya di Epesus, nepi ka sarieuneun, sarta pajenengan Yesus beuki seungit.
18
Loba anu geus palercaya tuluy ngawakcakeun kalakuanana anu enggeus-enggeus ka umum.
19
Loba deui anu tadina jaradi tukang sihir ngumpulkeun kitab-kitab paririmbonna, tuluy didaruruk kasaksian ku sarerea. Lamun diitung-itung harga eta kitab-kitab teh kabeh pangaji lima puluh rebu uang perak.
20
Pangandika Gusti gancang pisan nerekabna jeung nepi ka nyilepkeun nu sejen-sejen.
21
Sabada kajadian eta, Paulus aya manah seja ngalayad ka Makedoni jeung Ahaya, terus rek ka Yerusalem. Jeung saurna, ”Sanggeus ti dinya, kaula oge perlu ka Rum.”
22
Memeh angkat, anjeunna ngutus heula rerencanganana, Timoteus jeung Erastus sina ti heula ka Makedoni, sabab anjeunna mah rek rada lila keneh calikna di Asia.
23
Nya dina mangsa eta di Epesus aya huru-hara gede tina sabab pangajaran hal Gusti Yesus.
24
Sabab di dinya aya hiji tukang karajinan perak, ngaranna Demetrius, nu sok nyieunan kukuilan Dewi Artemis. Usahana kacida nguntungkeunana ka buruh-buruhna.
25
Manehna ngumpulkeun babaturanana papada tukang karajinan perak, tuluy ngomong kieu, ”Batur-batur! Ieu usaha urang teh kacida nguntungkeunana.
26
Kari-kari, aranjeun oge tangtu moal bireuk deui ka jelema ngaran Paulus, anu nyebutkeun yen piraku aya dewa dijieun ku jelema. Loba pisan anu geus kagendam nepi ka palercaya kana omonganana, lain di Epesus bae, tapi meh di sakuliah Asia.
27
Ieu kacida ngabahyakeunana, palangsiang pacarian urang kubra. Malah boa-boa kuil Dewi Agung Artemis oge cambal moal dipupunjung deui, kaagungan dewi pupujan sa-Asia jeung saalam dunya teh palangsiang bakal musna!”
28
Ngadarenge kitu teh maranehna kacida arambekeunana, tuluy raong, ”Hirup Dewi Artemis, pupujan urang Epesus!”
29
Buriak budal nyieun rusuh di sakuliah kota. Malah terus newak Gayus jeung Aristarkus urang Makedoni, rencang nyaba Paulus, disered ka gedong kasenian, jalma-jalma abrul-abrulan.
30
Paulus rek muru, tapi dipegatan ku murid-murid.
31
Gegeden-gegeden kota oge, anu sawareh mah geus nyobat ka anjeunna, wariat saur supaya anjeunna ulah nemonan ka gedong kasenian.
32
Di eta gedong kasenian jalma-jalma teh raribut teu puguh dengekeuneunana, ceuk ieu kieu, ceuk itu kitu, kawantu lolobana mah teu nyarahoeun naon tujuanana nu matak ka darinya.
33
Aya deui nu nyarangka, yen ulon-ulon karusuhan teh Aleksander, pedah eta disurung-surungkeun ku urang Yahudi sina ka hareup. Ari Aleksander tuluy pepeta ku leungeunna menta supaya jarempe, karepna rek ngabela diri.
34
Tapi barang jalma rea taregeseun yen manehna urang Yahudi, ger bae ngageder, ”Agung Artemis, dewi urang Epesus!” Kitu bae terus nepi ka dua jam.
35
Ahirna bisa oge direpehkeun ku panitera kota. Pokna, ”Dulur-dulur! Urang Epesus geus euweuh nu bireuk deui, kota Epesus teh purah ngariksa kuil Dewi Artemis jeung batu suci anu ragrag ti langit,
36
taya nu bisa ngabantah. Ku sabab kitu coba rarepeh, ulah gagabah teu paruguh.
37
Ieu dua jelema disered ka dieu, padahal teu ngarampog kuil-kuil, teu ngagogoreng ka dewi urang.
38
Upama Demetrius jeung babaturanana rek ngadakwa jelema, atuh kudu ka pangadilan, kantor pangadilan unggal poe oge muka.
39
Upama rek menta diurus perkara sejen, dibereskeunana kudu dina musawarah umum anu baku.
40
Kajadian poe ieu kacida ngabahyakeunana. Urang bisa dikelakkeun nyieun huru-hara, taya alesan pikeun bisa dibenerkeun!”
41
Geus kitu jalma-jalma teh dibubarkeun.
Kisah Para Rasul 19:1
Kisah Para Rasul 19:2
Kisah Para Rasul 19:3
Kisah Para Rasul 19:4
Kisah Para Rasul 19:5
Kisah Para Rasul 19:6
Kisah Para Rasul 19:7
Kisah Para Rasul 19:8
Kisah Para Rasul 19:9
Kisah Para Rasul 19:10
Kisah Para Rasul 19:11
Kisah Para Rasul 19:12
Kisah Para Rasul 19:13
Kisah Para Rasul 19:14
Kisah Para Rasul 19:15
Kisah Para Rasul 19:16
Kisah Para Rasul 19:17
Kisah Para Rasul 19:18
Kisah Para Rasul 19:19
Kisah Para Rasul 19:20
Kisah Para Rasul 19:21
Kisah Para Rasul 19:22
Kisah Para Rasul 19:23
Kisah Para Rasul 19:24
Kisah Para Rasul 19:25
Kisah Para Rasul 19:26
Kisah Para Rasul 19:27
Kisah Para Rasul 19:28
Kisah Para Rasul 19:29
Kisah Para Rasul 19:30
Kisah Para Rasul 19:31
Kisah Para Rasul 19:32
Kisah Para Rasul 19:33
Kisah Para Rasul 19:34
Kisah Para Rasul 19:35
Kisah Para Rasul 19:36
Kisah Para Rasul 19:37
Kisah Para Rasul 19:38
Kisah Para Rasul 19:39
Kisah Para Rasul 19:40
Kisah Para Rasul 19:41
Kisah Para Rasul 1 / KiRa 1
Kisah Para Rasul 2 / KiRa 2
Kisah Para Rasul 3 / KiRa 3
Kisah Para Rasul 4 / KiRa 4
Kisah Para Rasul 5 / KiRa 5
Kisah Para Rasul 6 / KiRa 6
Kisah Para Rasul 7 / KiRa 7
Kisah Para Rasul 8 / KiRa 8
Kisah Para Rasul 9 / KiRa 9
Kisah Para Rasul 10 / KiRa 10
Kisah Para Rasul 11 / KiRa 11
Kisah Para Rasul 12 / KiRa 12
Kisah Para Rasul 13 / KiRa 13
Kisah Para Rasul 14 / KiRa 14
Kisah Para Rasul 15 / KiRa 15
Kisah Para Rasul 16 / KiRa 16
Kisah Para Rasul 17 / KiRa 17
Kisah Para Rasul 18 / KiRa 18
Kisah Para Rasul 19 / KiRa 19
Kisah Para Rasul 20 / KiRa 20
Kisah Para Rasul 21 / KiRa 21
Kisah Para Rasul 22 / KiRa 22
Kisah Para Rasul 23 / KiRa 23
Kisah Para Rasul 24 / KiRa 24
Kisah Para Rasul 25 / KiRa 25
Kisah Para Rasul 26 / KiRa 26
Kisah Para Rasul 27 / KiRa 27
Kisah Para Rasul 28 / KiRa 28