A A A A A
×

Alkitab Suci

Kisah Para Rasul 18

1
Ti Atena Paulus terus angkat ka Korinta.
2
Di Korinta pendak jeung hiji urang Yahudi asal ti Pontus, ngaranna Akwila. Eta jelema anyar datang ti Itali jeung bojona ngaran Priskila, lantaran urang Yahudi diparentah kalaluar ti Rum ku Prabu Klaudius. Paulus sumping ka manehna,
3
saterusna numpang di dinya bari nyiar pangupa jiwa ngadamelan tenda, sabab Akwila oge pagaweanana kana nyieun tenda.
4
Saban poe Sabat anjeunna ngawuruk di tempat ibadah, ngayakinkeun urang Yahudi jeung urang Yunani sina palercaya ka Yesus.
5
Sanggeus Silas jeung Timoteus sarumping ti Makedoni, Paulus tambah jongjon nguarkeun pangandika Allah ka urang Yahudi, mertelakeun yen Yesus teh Jurusalamet.
6
Tapi ku sabab ngan dilawan jeung digogoreng bae ku urang Yahudi, anjeunna bawaning ku teu senang manah nepi ka ngirabkeun anggoan, bari saurna, ”Lamun engke aranjeun cilaka, salah sorangan, lain salah kaula! Ayeuna kaula ngan rek datang ka bangsa sejen bae.”
7
Anjeunna terus nyingkir ti dinya, numpang di bangsa sejen anu nyembah ka Allah, ngaranna Titus Yustus, imahna pagigir-gigir jeung imah ibadah urang Yahudi.
8
Tapi Krispus, kapala eta imah ibadah jeung saeusi imahna percaya ka Gusti Yesus. Urang Korinta sejenna oge sanggeus ngabarandungan pertelaan Paulus loba anu palercaya, terus kabeh dibaptis.
9
Dina hiji peuting Gusti ngalahir ka Paulus dina hiji titingalian, saur-Na, ”Ulah sieun mertelakeun pangandika teh, teruskeun,
10
Kami nyarengan. Moal aya anu bisa nyilakakeun ka maneh, sabab di ieu kota loba piumateun Kami.”
11
Ku sabab eta Paulus terus ngawurukna di dinya nepi ka sataun satengah.
12
Barang Galio ku pamarentah Rum dijieun gupernur Ahaya, urang Yahudi sakait terus nyerek Paulus, dibawa ka pangadilan.
13
Aromongna, ”Ieu jalmi ngawujukan rahayat sina ngabakti ka Allah beda tina Hukum Musa.”
14
Barang Paulus rek ngawaler, kaburu Galio ngalahir ka urang Yahudi, lahiranana, ”Lamun dakwaan maraneh sual palanggaran atawa kajahatan, pantes oge kami sabar nguruskeun pangaduan maraneh, eh urang Yahudi!
15
Sual pacogregan perkara piwuruk, atawa perkara ngaran, atawa perkara hukum anutan maraneh, arurus ku sorangan bae, kami sangeuk nguruskeun nu karitu!”
16
Ti dinya urang Yahudi teh ku anjeunna ditundung sina kalaluar ti jero pangadilan.
17
Tapi maranehna terus nyerek ka Sostenes kapala hiji imah ibadah urang Yahudi, ditareunggeulan hareupeun kantor pangadilan. Tapi ku Galio teu dipalire.
18
Paulus meunang sababaraha poe deui calikna di Korinta. Geus kitu tuluy balayar ka Siria, Priskila jeung Akwila dicandak. Di Kengkrea memeh neruskeun balayar, anjeunna diparas heula, sabab rambutna geus panjang lantaran tadina kagungan nadar.
19
Sanggeus nepi ka Epesus, Priskila jeung Akwila dikantun, anjeunna terus lebet ka imah ibadah ngajar urang Yahudi.
20
Paulus ku maranehna diandeg supaya calikna rada lila, tapi anjeunna teu kersaeun,
21
anggur ngajak sasalaman seja terus angkat, saurna, ”Manawi diparengkeun ku Allah, engke kaula ka dieu deui.” Geus kitu kebat balayar ka Epesus.
22
Sumping ka Kesarea turun ka darat, terus angkat ka Yerusalem nepangan jamaah, ti dinya terus ka Antioki.
23
Sanggeus calikna di dinya rada lila, tuluy angkat deui mapay-mapay wewengkon Galata jeung Prigia, nguatkeun iman kapercayaan anu aranut ka Yesus.
24
Aya hiji urang Yahudi datang ka Epesus, ngaranna Apolos, asal ti Aleksandria, jalma pinter nyarita, jero kanyahona, jeung paham kana Kitab Suci,
25
jeung geus meunang didikan perkara pangajaran hal Yesus. Nyaritana sumanget, nyaturkeun perkara Yesus kalawan taliti jeung apik, padahal manehna kakara terangeun kana baptisan Yohanes bae.
26
Apolos mimiti ngajar di tempat ibadah, kacida wanina. Barang halna kadenge ku Priskila jeung Akwila tuluy diaraku dibawa ka imahna. Di dinya kanyahona kana perkara rancangan Allah enggoning nyalametkeun manusa ku jalan Gusti Yesus ditambah.
27
Ti dinya Apolos arek ka Ahaya, ku dulur-dulur di Epesus dibahanan surat anu eusina mihapekeun sangkan Apolos ditarima ku dulur-dulur sakapercayaan di Ahaya. Sanggeus datang, tetela gede pisan tulungna pikeun dulur-dulur anu geus palercaya lantaran nampa sih kurnia Allah.
28
Sabab Apolos bisa pisan ngabantah jeung ngelehkeun caritaan urang Yahudi di hareupeun sarerea, mere bukti-bukti tina Kitab Suci yen Yesus teh Jurusalamet.
Kisah Para Rasul 18:1
Kisah Para Rasul 18:2
Kisah Para Rasul 18:3
Kisah Para Rasul 18:4
Kisah Para Rasul 18:5
Kisah Para Rasul 18:6
Kisah Para Rasul 18:7
Kisah Para Rasul 18:8
Kisah Para Rasul 18:9
Kisah Para Rasul 18:10
Kisah Para Rasul 18:11
Kisah Para Rasul 18:12
Kisah Para Rasul 18:13
Kisah Para Rasul 18:14
Kisah Para Rasul 18:15
Kisah Para Rasul 18:16
Kisah Para Rasul 18:17
Kisah Para Rasul 18:18
Kisah Para Rasul 18:19
Kisah Para Rasul 18:20
Kisah Para Rasul 18:21
Kisah Para Rasul 18:22
Kisah Para Rasul 18:23
Kisah Para Rasul 18:24
Kisah Para Rasul 18:25
Kisah Para Rasul 18:26
Kisah Para Rasul 18:27
Kisah Para Rasul 18:28
Kisah Para Rasul 1 / KiRa 1
Kisah Para Rasul 2 / KiRa 2
Kisah Para Rasul 3 / KiRa 3
Kisah Para Rasul 4 / KiRa 4
Kisah Para Rasul 5 / KiRa 5
Kisah Para Rasul 6 / KiRa 6
Kisah Para Rasul 7 / KiRa 7
Kisah Para Rasul 8 / KiRa 8
Kisah Para Rasul 9 / KiRa 9
Kisah Para Rasul 10 / KiRa 10
Kisah Para Rasul 11 / KiRa 11
Kisah Para Rasul 12 / KiRa 12
Kisah Para Rasul 13 / KiRa 13
Kisah Para Rasul 14 / KiRa 14
Kisah Para Rasul 15 / KiRa 15
Kisah Para Rasul 16 / KiRa 16
Kisah Para Rasul 17 / KiRa 17
Kisah Para Rasul 18 / KiRa 18
Kisah Para Rasul 19 / KiRa 19
Kisah Para Rasul 20 / KiRa 20
Kisah Para Rasul 21 / KiRa 21
Kisah Para Rasul 22 / KiRa 22
Kisah Para Rasul 23 / KiRa 23
Kisah Para Rasul 24 / KiRa 24
Kisah Para Rasul 25 / KiRa 25
Kisah Para Rasul 26 / KiRa 26
Kisah Para Rasul 27 / KiRa 27
Kisah Para Rasul 28 / KiRa 28