A A A A A
×

Alkitab Suci

Kisah Para Rasul 17

1
Paulus jeung Silas kebat arangkatna ngalangkung Ampipolis jeung Apolonia nepi ka Tesalonika. Di dinya aya hiji imah ibadah urang Yahudi.
2
Paulus geus biasa, di mana aya tempat ibadah tangtu lebet. Di dinya oge kitu, ngayakeun tukeur pikiran jeung nu di darinya noron nepi ka tilu poe Sabat, ngutip
3
ayat-ayat Kitab Suci, terus diterangkeun bukti-buktina anu netelakeun yen Kristus Jurusalamet teh geus mistina nandang panganiayaan, kitu deui geus mistina kudu tanghi ti nu maraot. Saurna deui, ”Anu disebut ʼJurusalametʼ teh nya eta Yesus, anu ayeuna ku sim kuring diwartakeun ka aranjeun.”
4
Aya sababaraha urang anu ngarasa yakin kana pilahir anjeunna, seug palercaya jeung ngahiji ka Paulus jeung Silas. Urang Yunani anu aribadah oge loba anu datang ka palercaya, kitu deui wanita-wanitana ti kalangan luhur.
5
Tapi urang Yahudi darengki, tuluy ngumpulkeun jalma-jalma galandangan ti jalan-jalan, sanggeus meunang loba tuluy nyieun rusuh di sakuliah kota. Imah Yason ditarajang neangan Paulus jeung Silas, rek disered ka jalma rea.
6
Ku sabab nu diteanganana teu aya, Yason jeung sababaraha jelema anu palercaya digalusur ka nu wajib di kota. Nu nyarieun rusuh teh tinggorowok, ”Aya jelema-jelema tukang ngarusuhkeun di mana-mana! Ayeuna geus daratang ka urang,
7
ku si Yason dianjrekkeun di imahna. Eta jelema-jelema ngalanggar undang-undang Prabu, nguar-nguar aya raja sejen anu ngaranna Yesus!”
8
Jalma rea jeung gegeden-gegeden kota jadi geunjleung.
9
Tapi ahirna Yason, kitu deui anu palercaya lianna, ku nu wajib ngan dikudukeun mere uang pertanggungan, tuluy dibebaskeun.
10
Barang reup peuting, Paulus jeung Silas ku nu geus palercaya disina arangkat ka Berea. Sanggeus sarumping tuluy lalebet ka tempat ibadah.
11
Urang Yahudi di dinya leuwih balageur, lain cara anu di Tesalonika. Warta hal Yesus kacida dibarandunganana. Unggal poe ngarulik Kitab Suci, pikeun nitenan bener henteuna pangajaran Paulus teh.
12
Loba anu terus palercaya, kitu deui urang Yunani ti kalangan luhur, boh lalaki boh awewe.
13
Urang Yahudi di Tesalonika, barang nyarahoeun yen di Berea oge Paulus nyiarkeun pangandika Allah, tuluy daratang ngangsonan urang Berea sina nyieun huru-hara.
14
Harita keneh Paulus ku urang dinya dijajapkeun ka basisir, tapi Silas jeung Timoteus tetep di Berea.
15
Paulus dijajapkeun nepi ka Atena, ti dinya nu ngalanteurkeunana baralik deui ka Berea, mawa pesen ti Paulus supaya Silas jeung Timoteus buru-buru nyarusul.
16
Sajeroning ngantos-ngantos Silas jeung Timoteus di Atena, Paulus ngaraos kacida sedihna ningali eta kota pinuh ku brahala.
17
Ku sabab kitu, urang Yahudi jeung jalma-jalma anu nyarembah ka Allah ku anjeunna diajak tukeur pikiran di tempat ibadahna. Di pasar mah unggal poe, ngayakeun paguneman jeung saha bae anu kasondongna.
18
Malah aya ahli-ahli pikir ti golongan Epikuros jeung Stoa anu sual jawab jeung anjeunna. Ceuk nu sawareh ka baturna, ”Eta tukang ngomong teh rek ngomongkeun naon?” ”Meureun rek ngenalkeun dewa-dewa bangsa sejen,” tembal baturna, dumeh Paulus nyarioskeun hal Yesus jeung hal pihudangeunana anu maraot.
19
Paulus ku maranehna diajak ka dewan kota anu disebut Areopagus. Ceuk maranehna, ”Kaula hayang terang piwuruk anyar anu diomongkeun ku anjeun.
20
Aya hal anu kakupingna henteu lumbrah, anu matak kaula sarerea jadi panasaran, kumaha eta teh?” (
21
Ari urang Atena, kitu deui bangsa-bangsa sejen anu ngamukim di dinya, karesepna meakkeun waktu dipake ngomongkeun atawa euweuh deui kalakuanana ngan nyaturkeun atawa ngadengekeun perkara-perkara anyar.)
22
Paulus tuluy ngadeg di tengah-tengah dewan, pok nyarios, ”Katilikna ku kaula, dina sagala hal urang Atena kacida aribadahna ka dewa-dewa.
23
Waktos kaula udar-ider di kota ngalanglang tempat-tempat ibadah, ningal hiji altar make tulisan kieu, ʼIEU PIKEUN ALLAH NU TACAN KANYAHOANʼ. Tah, Allah anu tacan kanyahoan ku aranjeun tapi parantos diparunjung teh, ayeuna ku kaula rek diuarkeun ka aranjeun.
24
Mantenna teh nya eta Allah anu parantos ngajadikeun alam dunya sareng eusina, nu jadi Gustina langit jeung bumi, anu linggihna sanes di jero gedong buatan manusa.
25
Mantenna henteu butuheun ku anu disadiakeun ku urang. Malah nya Mantenna anu maparin hirup sareng ambekan katut salian ti eta ka manusa.
26
Manusa nu asalna hiji, ku pangersa Mantenna geus nepi ka minuhan ieu bumi, bari ti samemehna ku Mantenna parantos ditangtoskeun pililaeun jaman-jamanna sareng tempat-tempat pangcicinganana.
27
Maksad Mantenna supaya manusa teh nareangan ka Mantenna, malakmandar sing datang ka kapanggih sarta karasa aya-Na. Margi Allah teh sayaktosna henteu jauh ti diri urang masing-masing.
28
Geuning aya catur kieu, ʼUrang hirup, usik, jeung gumelar teh ku Mantenna.ʼ Saur sawareh bujangga bangsa aranjeun oge, ʼUrang oge putra-putra Mantenna.ʼ
29
Ku margi urang teh putra-putra Allah, ulah nyaruakeun Allah jeung emas atanapi perak atanapi batu, titironan cipta seni sareng kaahlian manusa.
30
Jaman manusa teu terang ka Allah ku Allah parantos teu diemut-emut. Ayeuna Mantenna mundut supaya manusa di mana-mana tarobat tina dosana.
31
Margi Allah parantos nangtoskeun poe pikeun ngahukum saalam dunya kalawan adilna. Demi nu bakal jadi hakimna hiji manusa anu dipilih ku Mantenna. Hal ieu ku Mantenna parantos diyakinkeun ka unggal jelema, ku jalan nanghikeun eta manusa ti nu maraot!”
32
Barang ngadarenge hal pihudangeunana anu maraot, jalma-jalma teh nu sawareh moyok, nu sawareh deui ngaromong kieu, ”Hal ieu engke carioskeun sakali deui, kaula resep keneh.”
33
Ku sabab eta Paulus tuluy kaluar ti pasamoan.
34
Tapi aya oge anu palercayaeun, mihak ka Paulus; nu saurang ngaranna Dionisius, anggota dewan. Nu saurang deui awewe, ngaranna Damaris, jeung jalma-jalma salian eta.
Kisah Para Rasul 17:1
Kisah Para Rasul 17:2
Kisah Para Rasul 17:3
Kisah Para Rasul 17:4
Kisah Para Rasul 17:5
Kisah Para Rasul 17:6
Kisah Para Rasul 17:7
Kisah Para Rasul 17:8
Kisah Para Rasul 17:9
Kisah Para Rasul 17:10
Kisah Para Rasul 17:11
Kisah Para Rasul 17:12
Kisah Para Rasul 17:13
Kisah Para Rasul 17:14
Kisah Para Rasul 17:15
Kisah Para Rasul 17:16
Kisah Para Rasul 17:17
Kisah Para Rasul 17:18
Kisah Para Rasul 17:19
Kisah Para Rasul 17:20
Kisah Para Rasul 17:21
Kisah Para Rasul 17:22
Kisah Para Rasul 17:23
Kisah Para Rasul 17:24
Kisah Para Rasul 17:25
Kisah Para Rasul 17:26
Kisah Para Rasul 17:27
Kisah Para Rasul 17:28
Kisah Para Rasul 17:29
Kisah Para Rasul 17:30
Kisah Para Rasul 17:31
Kisah Para Rasul 17:32
Kisah Para Rasul 17:33
Kisah Para Rasul 17:34
Kisah Para Rasul 1 / KiRa 1
Kisah Para Rasul 2 / KiRa 2
Kisah Para Rasul 3 / KiRa 3
Kisah Para Rasul 4 / KiRa 4
Kisah Para Rasul 5 / KiRa 5
Kisah Para Rasul 6 / KiRa 6
Kisah Para Rasul 7 / KiRa 7
Kisah Para Rasul 8 / KiRa 8
Kisah Para Rasul 9 / KiRa 9
Kisah Para Rasul 10 / KiRa 10
Kisah Para Rasul 11 / KiRa 11
Kisah Para Rasul 12 / KiRa 12
Kisah Para Rasul 13 / KiRa 13
Kisah Para Rasul 14 / KiRa 14
Kisah Para Rasul 15 / KiRa 15
Kisah Para Rasul 16 / KiRa 16
Kisah Para Rasul 17 / KiRa 17
Kisah Para Rasul 18 / KiRa 18
Kisah Para Rasul 19 / KiRa 19
Kisah Para Rasul 20 / KiRa 20
Kisah Para Rasul 21 / KiRa 21
Kisah Para Rasul 22 / KiRa 22
Kisah Para Rasul 23 / KiRa 23
Kisah Para Rasul 24 / KiRa 24
Kisah Para Rasul 25 / KiRa 25
Kisah Para Rasul 26 / KiRa 26
Kisah Para Rasul 27 / KiRa 27
Kisah Para Rasul 28 / KiRa 28