A A A A A
×

Alkitab Suci

Kisah Para Rasul 14

1
Di Ikonium Paulus jeung Barnabas ngalaman deui kajadian kawas kitu. Aranjeunna sumping ka imah ibadah urang Yahudi, tuluy ngawulang. Piwulangna ngayakinkeun, nepi ka loba urang Yahudi jeung bangsa sejen jadi palercaya ka Yesus.
2
Tapi maranehna diangsonan ku urang Yahudi anu arembungeun percaya, nepi ka maralik mikaijid ka anu geus palercaya.
3
Rasul-rasul teh di dinyana rada lila, beuki ludeung ngawulangkeun hal Gusti, tur ku Gusti dipaparin kawasa ngadamel mujijat-mujijat aheng, anu ngabantu netelakeun yen sih kurnia Gusti anu diwulangkeun ku aranjeunna teh sayaktina.
4
Urang dinya jadi pecah, aya nu biluk ka urang Yahudi, aya nu biluk ka rasul-rasul.
5
Ti dinya urang Yahudi katut para pamingpinna jeung sawatara jelema bangsa sejen mupakat arek maledogan rasul-rasul ku batu.
6
Tapi aranjeunna kaburu ngejat, terus sarumping ka Listra jeung Derbe di Likonia, jeung ka wewengkon-wewengkon sakurilingeunana,
7
ngawulangkeun jalan kasalametan ti Allah.
8
Di Listra aya hiji jelema anu lumpuh ti barang dijurukeun, teu bisaeun leumpang pisan,
9
milu ngadengekeun kasauran Paulus. Ku Paulus diteuteup, katingali yen bisa dicageurkeun lantaran hatena percaya.
10
”Geura nangtung sing ajeg!” lahiran Paulus tarik ka manehna. Korejat manehna nangtung tuluy leuleumpangan.
11
Narenjo Paulus iasa midamel kitu jalma rea raong ngaromong dina basana, basa Likonia, ”Dewa-dewa lungsur ka urang miraga jalma!”
12
Barnabas ku maranehna disebut Dewa Zeus, Paulus anu dianggap jadi juru sabda disebut Dewa Hermes.
13
Imam Dewa Zeus ti kuil pamujaanana di luar kota datang ka gapura kota, mawa kekembangan jeung sapi jalu sababaraha siki, rek ngajak urang kota ngahaturkeun kurban ka Barnabas jeung Paulus.
14
Ngadangu pamaksudan maranehna kitu, Barnabas jeung Paulus nyoehkeun anggoanana tuluy muru bari ngagero ka maranehna,
15
”Nanaonan, dulur-dulur? Kaula manusa cara aranjeun! Kaula rek ngembarkeun Injil Kasalametan, seja ngajak aranjeun tobat tina nyembah kana barang gaplah, kana nyembah ka Allah anu jumeneng, anu ngadamel langit, bumi, laut, jeung sakabeh eusina.
16
Baheula-baheula manusa ku Mantenna diantep karep.
17
Tapi Mantenna salawasna nyirikeun yen aya, tembong dina sagala padamelana-Na anu harade pikeun aranjeun, nya eta: nurunkeun hujan ti langit, maparin musim hasil bumi, maparin dahareun, jeung nyenangkeun hate aranjeun.”
18
Dibere katerangan kitu ge masih keneh seuseut nahanna supaya ulah tulus ngahaturanan kurban ka aranjeunna.
19
Geus kitu daratang urang Yahudi ti Antioki, ti Pisidia, jeung ti Ikonium, mangaruhan. Urang dinya nepi ka pada bariluk ka maranehna. Paulus dibaledogan ku batu, tuluy digusur ka luar kota, cul ditaringgalkeun, samarukna geus pupus.
20
Anjeunna cengkat deui sanggeus dirariung ku anu palercaya, tuluy lebet deui ka jero kota. Poe isukna anjeunna jeung Barnabas angkat ka Derbe.
21
Di Derbe Paulus jeung Barnabas ngawartakeun Injil Kasalametan, jeung loba jelema anu datang ka palercaya ka Yesus. Ti dinya arangkat ka Listra, ka Ikonium, jeung ka Antioki di Pisidia,
22
nguatkeun hate anu palercaya ka Yesus supaya mantep percayana. ”Rek asup ka Karajaan Allah teh kudu nyorang heula rupa-rupa kasusahan,” kitu saur aranjeunna.
23
Di unggal jamaah aranjeunna ngangkat pamingpin; sanggeus dipuasaan jeung dipangnedakeun, eta pamingpin-pamingpin dititipkeun ka Gusti anu jadi pananggeuhanana.
24
Paulus jeung Barnabas kebat ka Pampilia, jalanna ngalangkung wewengkon Pisidia.
25
Di Perga ngawartakeun heula pangandika Allah, ti dinya kebat ka Atalia.
26
Ti Atalia balayar ka Antioki deui, tempat aranjeunna bareto mimiti dipercaya ngemban rahmat Allah, nya eta kudu ngalakonan damel anu ayeuna geus anggeus.
27
Di Antioki ngumpulkeun anggota jamaah, ngawartoskeun sagala perkara anu dipidamel ku Allah ku jalan aranjeunna, jeung perkara Allah geus muka jalan pikeun bangsa sejen, nepi ka maranehna oge jaradi jelema-jelema anu palercaya ka Yesus.
28
Rada lila aranjeunna nganjrek di jelema-jelema anu palercaya di Antioki teh.
Kisah Para Rasul 14:1
Kisah Para Rasul 14:2
Kisah Para Rasul 14:3
Kisah Para Rasul 14:4
Kisah Para Rasul 14:5
Kisah Para Rasul 14:6
Kisah Para Rasul 14:7
Kisah Para Rasul 14:8
Kisah Para Rasul 14:9
Kisah Para Rasul 14:10
Kisah Para Rasul 14:11
Kisah Para Rasul 14:12
Kisah Para Rasul 14:13
Kisah Para Rasul 14:14
Kisah Para Rasul 14:15
Kisah Para Rasul 14:16
Kisah Para Rasul 14:17
Kisah Para Rasul 14:18
Kisah Para Rasul 14:19
Kisah Para Rasul 14:20
Kisah Para Rasul 14:21
Kisah Para Rasul 14:22
Kisah Para Rasul 14:23
Kisah Para Rasul 14:24
Kisah Para Rasul 14:25
Kisah Para Rasul 14:26
Kisah Para Rasul 14:27
Kisah Para Rasul 14:28
Kisah Para Rasul 1 / KiRa 1
Kisah Para Rasul 2 / KiRa 2
Kisah Para Rasul 3 / KiRa 3
Kisah Para Rasul 4 / KiRa 4
Kisah Para Rasul 5 / KiRa 5
Kisah Para Rasul 6 / KiRa 6
Kisah Para Rasul 7 / KiRa 7
Kisah Para Rasul 8 / KiRa 8
Kisah Para Rasul 9 / KiRa 9
Kisah Para Rasul 10 / KiRa 10
Kisah Para Rasul 11 / KiRa 11
Kisah Para Rasul 12 / KiRa 12
Kisah Para Rasul 13 / KiRa 13
Kisah Para Rasul 14 / KiRa 14
Kisah Para Rasul 15 / KiRa 15
Kisah Para Rasul 16 / KiRa 16
Kisah Para Rasul 17 / KiRa 17
Kisah Para Rasul 18 / KiRa 18
Kisah Para Rasul 19 / KiRa 19
Kisah Para Rasul 20 / KiRa 20
Kisah Para Rasul 21 / KiRa 21
Kisah Para Rasul 22 / KiRa 22
Kisah Para Rasul 23 / KiRa 23
Kisah Para Rasul 24 / KiRa 24
Kisah Para Rasul 25 / KiRa 25
Kisah Para Rasul 26 / KiRa 26
Kisah Para Rasul 27 / KiRa 27
Kisah Para Rasul 28 / KiRa 28