A A A A A
×

Alkitab Suci

Kisah Para Rasul 13

1
Di jamaah Antioki aya sababaraha nabi jeung guru, nya eta: Barnabas, Simeon (anu katelah si Hideung), Lukius (ti Kirena), Menahem (anu digedekeunana bareng jeung Raja Herodes), jeung Saulus.
2
Hiji mangsa waktu aranjeunna keur ngalakonan ibadah ka Gusti jeung paruasa, Roh Suci nimbalan, ”Kami menta Barnabas jeung Saulus, pikeun ngajalankeun pagawean ti Kami pribadi.”
3
Sabada paruasa jeung neneda, Barnabas jeung Saulus ditumpangan panangan ku aranjeunna tuluy diutus.
4
Barnabas jeung Saulus anu diutus ku Roh Suci arangkat ka Seleukia, ti dinya terus balayar ka pulo Siprus.
5
Sanggeus sarumping ka Salamis tuluy ngawulangkeun pangandika Allah di imah-imah ibadah urang Yahudi, dibantu ku Yohanes Markus.
6
Aranjeunna ngideran eta pulo nepi ka Pafos. Di dinya pendak jeung hiji tukang sihir ngaran Bar Yesus, urang Yahudi anu ngakukeun nabi,
7
anu nyobat jeung Sergius Paulus jalma pinter, gupernur eta pulo. Eta gupernur ngahaturan sumping ka Barnabas jeung Saulus, hoyongeun ngadangu pangandika Allah.
8
Tapi aranjeunna dilawan ku tukang sihir tea anu boga ngaran Yunani Elimas, maksudna supaya eta gupernur ulah nepi ka percaya ka Yesus.
9
Saulus, anu harita geus katelah Paulus, mureleng ka eta tukang sihir lantaran kadorong ku Roh Suci,
10
tuluy ngalahir kieu, ”Anak Iblis! Maneh satruna sakur nu hade, pinuh ku sagala tipu daya, purah ngabohongkeun kayaktian-kayaktian ti Gusti!
11
Ayeuna rasakeun ieu panangan Gusti! Maneh bakal lolong, sababaraha lilana moal nenjo-nenjo panonpoe.” Sapada harita keneh reup Elimas ngarasa poek, panonna katutup ku pepedut hideung, tuluy uyup-ayap neangan nu pinungtuneun.
12
Ningali kajadian kitu, gupernur jadi percaya ka Yesus, sabab anjeunna kacida katarikna ku pangajaran hal Gusti.
13
Paulus jeung rerencanganana anu duaan balayar ti Pafos ka Perga, hiji kota di Pampilia, ti dinya papisah jeung Yohanes Markus anu terus mulang ka Yerusalem.
14
Ti Perga anjeunna jeung Barnabas terus ka Antioki di Pisidia, poe Sabatna aranjeunna ngiring kempelan di imah ibadah urang Yahudi.
15
Sabada aosan tina Kitab Musa jeung tina Kitab Nabi-nabi, pangurus-pangurus imah ibadah ngahaturanan ka aranjeunna, pokna, ”Bilih para Saderek bade maparin amanat atanapi pangdeudeul sumanget, mangga dihaturanan ka payun.”
16
Jung Paulus ngadeg, tuluy maparin isarah ku panangan, barabat sasauran: ”Dulur-dulur urang Israil katut anu sanes-sanesna anu karempel di dieu ngalakonan ibadah ka Allah! Darangukeun!
17
Allahna bangsa Israil parantos milih karuhun urang. Karuhun urang nalika ngumbara di Mesir ku Mantenna dijadikeun hiji bangsa gede. Ti dinya ku Allah maranehna dicandak kaluar ti Mesir.
18
Opat puluh taun Mantenna nyabaran tingkah polah maranehna di gurun keusik.
19
Tujuh bangsa di Kanaan ku Mantenna dibasmi, tanahna dijadikeun milik maranehna.
20
Kitu saterasna dongkap ka opat ratus lima puluh taun. Sabada eta, maranehna diatur ku hakim-hakim anu diangkat ku Mantenna dugi ka jaman Nabi Samuel.
21
Ti dinya maranehanana marenta raja. Ku Allah dikabulkeun, Saul bin Kis ti kaom Binyamin diangkat jadi rajana dugi ka opat puluh taun.
22
Saul ku Allah dikeser, Daud dijadikeun raja gegentosna. Kieu timbalan Allah perkawis Daud, ʼKami uninga, Daud anak Isai teh jelema pikapanujueun, anu bakal ngalakonan sagala pangersa Kami.ʼ
23
Allah ngalaksanakeun jangji-Na, ti turunan Daud aya anu ku Mantenna dijadikeun Jurusalamet pikeun urang Israil, nya eta Yesus.
24
Samemeh Yesus ngawitan ngajalankeun padamelanana, sakumna bangsa Israil diajak tobat ku Yohanes sareng kedah dibaptis.
25
Saparantos tugasna meh rengse, Yohanes ngalahir kieu ka maranehna, ʼSaha ari kaula, ceuk aranjeun? Kaula lain anu keur diarep-arep ku aranjeun. Anjeunna mah sumpingna engke sanggeus kaula. Ka Anjeunna kaula teu wani mangudarankeun tarumpah-tarumpah-Na acan.ʼ
26
Para saderek turunan Ibrahim, kitu deui nu sanes, anu karempel di dieu ngalakonan ibadah ka Allah! Eta wawaran pisalameteun teh pikeun urang!
27
Margi urang Yerusalem mah katut para pamingpinna teu tarerangeun yen nya Anjeunna Jurusalamet maranehna. Unggal Sabat maranehna maraca seratan nabi-nabi, tapi eusina teu kahalartieun. Yesus ku maranehna dihukum, cocog sareng anu disaurkeun ku nabi-nabi.
28
Sanajan maranehna teu manggih pisan sabab pikeun ngaragragkeun hukum pati ka Anjeunna, keukeuh marenta ka Pilatus supaya Yesus dihukum pati.
29
Sanggeus sagala niat jahat maranehna ka Anjeunna tinekanan sakumaha anu kaungel dina Kitab Suci, layon Anjeunna diturunkeun tina tihang salib, digolerkeun di jero kuburan.
30
Nanging ku Allah digugahkeun deui tina pupusna.
31
Saparantos gugah, di lebet sababaraha dinten sering nembongan ka jalmi-jalmi anu tadina ngingiring Anjeunna ti Galilea ka Yerusalem, anu ayeuna jaradi saksi perkawis Anjeunna ka urang Israil.
32
Ayeuna sim kuring seja ngadongkapkeun ka aranjeun Injil Kasalametan, nya eta: Perkawis anu baheula dijangjikeun ku Allah ka karuhun urang teh ayeuna laksana, ka urang anu jadi turunanana, reh Allah parantos ngahirupkeun deui Yesus, sakumaha anu parantos kaungel dina Jabur anu kadua, kieu, ʼHidep Putra Ama; ayeuna Ama geus jadi Rama Hidep.ʼ
33
***
34
Perkawis Yesus gugah ti nu maraot dugi ka salira-Na henteu kungsi buruk di jero kuburan, kieu pangandika Allah: ʼHidep ku Ama bakal diberkahan, ku berkah suci tur pasti sakumaha jangji Ama ka Daud.ʼ
35
Dina bagian sejen aya deui, ungelna: ʼGusti moal ngantep abdi-Na nu satia ajur di jero kuburanana.ʼ
36
Daud anu ngalakonan pangersa Allah parantos pupus, dikurebkeun di makam karuhunna, salirana ajur di jero kuburan.
37
Nanging Yesus mah henteu kitu, margi ku Allah digugahkeun deui ti nu maraot.
38
Ku margi kitu mugia aruninga, perkawis panghampura dosa anu diwawarkeun ka aranjeun teh jalanna ti Yesus. Sakur anu percaya ka Anjeunna bakal dileupaskeun tina dosa-dosa, anu moal bisa dileungitkeun ku Hukum Musa.
39
***
40
Ku margi kitu sing ariatna, supaya aranjeun ulah kaasup ka jalmi-jalmi anu ku nabi-nabi disaurkeun kieu:
41
ʼAti-ati maraneh, tukang ngahina! Maraneh bakal ngarenjag tuluy paraeh! Kiwari Kami keur ngalaksanakeun hiji perkara, anu sanajan dipertelakeun ge ku maraneh moal dipercaya!ʼ ”
42
Waktu keur kalaluar ti dinya, ka Paulus jeung Barnabas pada ngahaturanan supaya Sabat hareup sarumping deui ngalajengkeun piwulang anu bieu.
43
Bubar kumpulan, Paulus jeung Barnabas ditaluturkeun ku urang Yahudi jeung ku nu sejen nu arasup agama Yahudi. Maranehna ku aranjeunna dinasehatan supaya hirupna tetep aya dina rahmat Allah.
44
Dina poe Sabat deui urang dinya meh kabeh daratang ngadarengekeun pangandika Allah.
45
Nenjo anu karumpulan sakitu lobana, urang Yahudi kacida darengkieunana, tuluy ngahina ka Paulus, piwulang anjeunna dibarantah.
46
Tapi Paulus jeung Barnabas malah tambah wani, saurna, ”Saenyana pangandika Allah teh wajib ditepikeun ka aranjeun heula. Tapi ku lantaran aranjeun embung narima, jadi aranjeun sorangan anu nangtukeun yen aranjeun mah teu layak narima hirup anu langgeng. Ku sabab kitu aranjeun mah rek ditinggalkeun bae, kaula rek nyanghareup ka bangsa sejen.
47
Karana Pangeran geus marentah ka kaula, timbalana-Na: ʼManeh ku Kami geus dijadikeun cahaya pikeun nyaangan bangsa sejen anu lain Yahudi, supaya salamet manusa saalam dunya.ʼ ”
48
Ngadarenge kasauran kitu jelema-jelema nu lain bangsa Yahudi kacida barungaheunana, tuluy maruji kana pangandika Allah. Eta sakur anu ku Allah geus ditangtukeun kana hirup langgeng teh jaradi jelema anu palercaya.
49
Pangandika Allah jadi kautarakeun ka sakuliah wewengkon eta.
50
Tapi jelema-jelema urang Yahudi tea ngangsonan ka para gegeden kota jeung ka wanita-wanita priyayi anu aribadah ka Allah, jeung mimiti nyarusahkeun ka Paulus jeung Barnabas, sarta tungtungna aranjeunna diusir ti wewengkon maranehna.
51
Paulus jeung Barnabas kaluar ti dinya bari ngagibrigkeun kekebul tina sampeanana nyirikeun kakeuheul, terus ngabujeng ka Ikonium.
52
Ari para panganut Yesus anu di Antioki hatena barungah sarta pinuh ku Roh Suci.
Kisah Para Rasul 13:1
Kisah Para Rasul 13:2
Kisah Para Rasul 13:3
Kisah Para Rasul 13:4
Kisah Para Rasul 13:5
Kisah Para Rasul 13:6
Kisah Para Rasul 13:7
Kisah Para Rasul 13:8
Kisah Para Rasul 13:9
Kisah Para Rasul 13:10
Kisah Para Rasul 13:11
Kisah Para Rasul 13:12
Kisah Para Rasul 13:13
Kisah Para Rasul 13:14
Kisah Para Rasul 13:15
Kisah Para Rasul 13:16
Kisah Para Rasul 13:17
Kisah Para Rasul 13:18
Kisah Para Rasul 13:19
Kisah Para Rasul 13:20
Kisah Para Rasul 13:21
Kisah Para Rasul 13:22
Kisah Para Rasul 13:23
Kisah Para Rasul 13:24
Kisah Para Rasul 13:25
Kisah Para Rasul 13:26
Kisah Para Rasul 13:27
Kisah Para Rasul 13:28
Kisah Para Rasul 13:29
Kisah Para Rasul 13:30
Kisah Para Rasul 13:31
Kisah Para Rasul 13:32
Kisah Para Rasul 13:33
Kisah Para Rasul 13:34
Kisah Para Rasul 13:35
Kisah Para Rasul 13:36
Kisah Para Rasul 13:37
Kisah Para Rasul 13:38
Kisah Para Rasul 13:39
Kisah Para Rasul 13:40
Kisah Para Rasul 13:41
Kisah Para Rasul 13:42
Kisah Para Rasul 13:43
Kisah Para Rasul 13:44
Kisah Para Rasul 13:45
Kisah Para Rasul 13:46
Kisah Para Rasul 13:47
Kisah Para Rasul 13:48
Kisah Para Rasul 13:49
Kisah Para Rasul 13:50
Kisah Para Rasul 13:51
Kisah Para Rasul 13:52
Kisah Para Rasul 1 / KiRa 1
Kisah Para Rasul 2 / KiRa 2
Kisah Para Rasul 3 / KiRa 3
Kisah Para Rasul 4 / KiRa 4
Kisah Para Rasul 5 / KiRa 5
Kisah Para Rasul 6 / KiRa 6
Kisah Para Rasul 7 / KiRa 7
Kisah Para Rasul 8 / KiRa 8
Kisah Para Rasul 9 / KiRa 9
Kisah Para Rasul 10 / KiRa 10
Kisah Para Rasul 11 / KiRa 11
Kisah Para Rasul 12 / KiRa 12
Kisah Para Rasul 13 / KiRa 13
Kisah Para Rasul 14 / KiRa 14
Kisah Para Rasul 15 / KiRa 15
Kisah Para Rasul 16 / KiRa 16
Kisah Para Rasul 17 / KiRa 17
Kisah Para Rasul 18 / KiRa 18
Kisah Para Rasul 19 / KiRa 19
Kisah Para Rasul 20 / KiRa 20
Kisah Para Rasul 21 / KiRa 21
Kisah Para Rasul 22 / KiRa 22
Kisah Para Rasul 23 / KiRa 23
Kisah Para Rasul 24 / KiRa 24
Kisah Para Rasul 25 / KiRa 25
Kisah Para Rasul 26 / KiRa 26
Kisah Para Rasul 27 / KiRa 27
Kisah Para Rasul 28 / KiRa 28