A A A A A
Alkitab Suci

Yohanes 3

1
Aya hiji pamingpin urang Yahudi ti kalangan kaom Parisi, ngaranna Nikodemus.
2
Dina hiji peuting manehna datang ka Yesus. ”Pa Guru,” carekna ka Anjeunna, ”sarerea terang Pa Guru teh guru anu diutus ku Allah. Sabab moal aya anu bisa ngayakeun mujijat kawas Pa Guru lamun henteu disarengan ku Allah.”
3
Waler Yesus, ”Kaula rek ngabejakeun hal anu saenyana, nya eta: Saurang oge moal aya anu bisa asup ka Karajaan Allah, kajaba lamun dijurukeun deui.”
4
”Piraku jalma anu geus dewasa bisa dijurukeun deui, kumaha petana?” ceuk Nikodemus. ”Na bisa asup deui kana rahim indungna tuluy dijurukeun deui?”
5
Waler Yesus, ”Kaula ngomongkeun nu saenyana, yen jelema anu dijurukeunana lain tina cai jeung Roh Allah, moal bisa asup ka Karajaan Allah, kitu saenyana.
6
Manusa teh sacara jasmani lahir ti kolotna anu sipat jalma, tapi sacara rohani mah dijurukeunana ti Roh Allah.
7
Anjeun ulah heran carek Kaula tadi kabeh jalma kudu dijurukeun deui.
8
Angin niup ka mana karepna, anjeun ngadenge sorana, tapi teu nyaho ti mana mimitina jeung ka mana tuluyna. Jalma anu dijurukeun ti Roh Allah teh saperti kitu.”
9
”Kumaha pangna bisa kitu?” tanya Nikodemus.
10
”Anjeun teh maha guru di Israil, piraku teu ngarti?” waler Yesus.
11
”Kaula ngabejaan saenyana, yen: anu diomongkeun ku urang teh hal anu urang geus nyaho, anu dicaritakeun ku urang hal anu ku urang geus katenjo. Tapi aranjeun saurang ge taya nu daek narima ieu panyaksi.
12
Anjeun teu percaya waktu Kaula nyarita hal-hal ngeunaan ieu dunya, kumaha bakalna bisa percaya lamun Kaula nyarita hal-hal anu ngeunaan sawarga?
13
Can aya anu geus ka sawarga, lian ti Putra Manusa anu geus turun ti sawarga.
14
Sakumaha oorayan tambaga ku Musa ditanjeurkeun dina tihang di gurun keusik, nya kitu Putra Manusa oge kudu diangkat ka luhur,
15
supaya saha bae anu percaya ka Anjeunna bisa meunangkeun hirup langgeng.
16
Karana kacida mikaasihna Allah ka alam dunya, nepi ka masihkeun Putra tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.
17
Sabab Allah ngutus Putra-Na ka alam dunya teh lain pikeun ngahukum alam dunya, tapi pikeun nyalametkeun.
18
Saha bae anu percaya ka nu jadi Putra, moal meunang hukuman. Sabalikna anu henteu percaya ka Anjeunna mah geus aya dina hukuman Allah, lantaran henteu percaya ka Putra tunggal Allah.
19
Dasar nerapkeun hukumanana kieu: nu jadi caang tea turun ka dunya, tapi jalma-jalma leuwih resep kana poek ti batan kana caang, lantaran kalakuanana jarahat.
20
Jalma anu jahat kalakuanana, kana caang teh ngewaeun, embungeun datang kana caang, sieuneun kajahatanana katembong.
21
Sabalikna jalma anu kalakuanana bener mah datang kana caang, supaya nyata yen kalakuanana sapagodos jeung pangersa Allah.”
22
Geus kitu Yesus angkat jeung murid-murid ka Yudea, linggih heula di dinya sawatara lilana jeung ngabaptis.
23
Ari Yohanes mah ngabaptisna di Ainon teu jauh ti Salim, sabab di dinya loba cai. Jalma-jalma nu dibaptis ku anjeunna loba pisan.
24
Harita Yohanes tacan dipanjara.
25
Aya murid-murid Yohanes anu padu jeung urang Yahudi tina sual upacara wawasuh.
26
Maranehna tuluy arunjukan ka Yohanes, ”Pa Guru, manawi emut keneh ka jalmi anu kapungkur sareng Bapa di sisi Walungan Yordan palih wetan tea, anu ku Bapa dituduhkeun ka abdi-abdi? Ayeuna Anjeunna oge ngabaptis; jalmi sadayana ka Anjeunna!”
27
Waler Yohanes, ”Jelema moal boga naon-naon lamun taya paparin ti Allah.
28
Maraneh ngadenge sorangan basa kami nyebutkeun, ’Kami lain Kristus. Kami mah jalma anu diutus heulaeun Anjeunna.’
29
Anjeunna jeung kami teh lir panganten lalaki jeung rencangna. Panganten awewe teh hakna panganten lalaki, ari rencangna mah ngan maturan heula di gigireunana bari ngadengekeun. Hatena bungah ngadenge sora panganten lalaki teh. Kami oge kitu, bungah taya papadana ku hal Anjeunna.
30
Memang geus kuduna Anjeunna jadi anu leuwih penting, ari kami kudu beuki asor.”
31
Yesus, anu sumping ti luhur, tangtu pangluhurna ti sakabeh. Ari nu asalna ti dunya keneh mah pikeun dunya bae, anu dicaturkeunana oge hal-hal nu aya di dunya. Ari anu sumping ti sawarga mah punjul dina sagala perkara.
32
Anu didawuhkeun ku Anjeunna teh perkara anu ku Anjeunna geus kadangu jeung katingali di sawarga, parandene kitu jalma-jalma teu palercaya.
33
Tapi sing saha anu percaya kana pilahir-Na bakal ngaku yen Allah teh maha saestu.
34
Anu diutus ku Allah tangtu nyaurkeun dawuhan-dawuhan Allah, sabab geus dilinggihan ku sagemblengna Roh Allah.
35
Anjeunna, anu jadi Putra Allah, ku Allah Rama-Na anu mikaasih, geus dicangkingan sagala kakawasaan Mantenna.
36
Saha bae anu percaya ka Putra-Na bakal meunang hirup langgeng; tapi anu teu anut ka Putra-Na, moal boga hirup, sabalikna bakal tetep aya dina hukuman Allah.
Yohanes 3:1
Yohanes 3:2
Yohanes 3:3
Yohanes 3:4
Yohanes 3:5
Yohanes 3:6
Yohanes 3:7
Yohanes 3:8
Yohanes 3:9
Yohanes 3:10
Yohanes 3:11
Yohanes 3:12
Yohanes 3:13
Yohanes 3:14
Yohanes 3:15
Yohanes 3:16
Yohanes 3:17
Yohanes 3:18
Yohanes 3:19
Yohanes 3:20
Yohanes 3:21
Yohanes 3:22
Yohanes 3:23
Yohanes 3:24
Yohanes 3:25
Yohanes 3:26
Yohanes 3:27
Yohanes 3:28
Yohanes 3:29
Yohanes 3:30
Yohanes 3:31
Yohanes 3:32
Yohanes 3:33
Yohanes 3:34
Yohanes 3:35
Yohanes 3:36
Yohanes 1 / Yoh 1
Yohanes 2 / Yoh 2
Yohanes 3 / Yoh 3
Yohanes 4 / Yoh 4
Yohanes 5 / Yoh 5
Yohanes 6 / Yoh 6
Yohanes 7 / Yoh 7
Yohanes 8 / Yoh 8
Yohanes 9 / Yoh 9
Yohanes 10 / Yoh 10
Yohanes 11 / Yoh 11
Yohanes 12 / Yoh 12
Yohanes 13 / Yoh 13
Yohanes 14 / Yoh 14
Yohanes 15 / Yoh 15
Yohanes 16 / Yoh 16
Yohanes 17 / Yoh 17
Yohanes 18 / Yoh 18
Yohanes 19 / Yoh 19
Yohanes 20 / Yoh 20
Yohanes 21 / Yoh 21