A A A A A
×

Alkitab Suci

Matius 5

1
Ningali rea nu ngiring Yesus naek ka gunung. Sanggeus calik jeung diriung ku murid-murid,
2
tuluy ngawulang:
3
”Bagja jelema anu ngarasa jiwana miskin, sarta ngaharep ngan ka Allah wungkul; Karajaan Sawarga teh eukeurna!
4
Bagja jelema anu sedih prihatin, ku Allah bakal dililipur!
5
Bagja jelema nu rendah hate, bakal narima sagala anu dijangjikeun ku Allah!
6
Bagja jelema anu kacida hayangna kana ngalampahkeun pangersa-pangersa Allah, ku Allah bakal disugemakeun!
7
Bagja jelema nu karunyaan, ku Allah bakal dipikawelas!
8
Bagja jelema anu hatena mulus beresih, sabab bakal wawuh ka Allah!
9
Bagja jelema anu resep ngupayakeun karukunan, ku Allah bakal diangken putra!
10
Bagja jelema anu dikaniaya ku sabab ngalakonan pangersa Allah, Karajaan Sawarga teh eukeurna!
11
Bagja maraneh lamun dihina-hina, diteungteuinganan, diomongkeun jeung digogoreng dumeh anut ka Kami.
12
Lamun dikitu-kitu sing bagja, sing bungah, sabab geus aya piganjaraneunana anu gede di sawarga. Nabi-nabi anu hirup beh ditueun maraneh oge dikaniaya teh kitu.”
13
”Maraneh di dunya teh minangka uyah. Tapi lamun uyah leungit asinna, pamohalan bisa diasinkeun deui, geus taya gunana, iwal ti dipiceun, katincakan ku jelema.
14
Maraneh di dunya teh minangka caang. Kota anu ngadeg di luhur pasir moal bisa dibunian.
15
Moal aya anu nyeungeut lampu tuluy dituruban ku gentong, tangtu diteundeun dina parantina, sangkan nyaangan ka sakur nu di imah.
16
Caang maraneh ge kudu mencar ka sarerea, sangkan dipiconto kalakuan maraneh nu hade, supaya batur teh ngamulyakeun ka Rama maraneh nu jumeneng di sawarga.”
17
”Ulah nyangka yen Kami datang teh rek ngeuweuhkeun Hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi. Pang Kami datang teh malah rek ngalaksanakeun eta, jeung rek nuduhkeun hartina nu saenyana.
18
Inget, sapanjang aya keneh langit jeung bumi, moal aya babagian tina eta Hukum anu dieuweuhkeun, najan anu pangleutikna atawa ngan satitik, nepi ka sakabeh tujuanana laksana.
19
Ku hal eta, anu ngarempak salah sahiji parentahna najan anu teu pira, sarta ngajar kitu ka nu sejen, di Karajaan Sawarga bakal jadi anu panglaipna. Sabalikna, anu ngalaksanakeun parentahna tur ngajar kitu ka nu sejen, di Karajaan Sawarga bakal jadi warga penting.
20
Anu matak Kami ngabejaan, lamun hayang jadi warga Karajaan Sawarga kudu satia kana pangersa Allah leuwih ti batan guru-guru agama atawa urang Parisi.”
21
”Maraneh geus ngadenge yen jalma-jalma baheula meunang timbalan kieu: ʼUlah maehan. Anu maehan kudu dihukum.ʼ
22
Ayeuna ceuk Kami, anu ngambek ka batur kudu dihukum. Nyarekan nyebut ʼSi Belegugʼ kudu dibawa ka Majelis Agama. Nyarekan nyebut ʼSi Burungʼ manjing siksa seuneu naraka.
23
Ku sabab kitu, lamun maraneh rek nyanggakeun kurban ka Allah dina altar, tuluy inget yen aya anu nyerieun hate ka maraneh,
24
tunda heula pikurbaneun teh hareupeun altar, buru-buru indit menta hampura heula, geus kitu kakara balik deui neruskeun ngurban.
25
Lamun maraneh aya anu merkarakeun ka pangadilan, satungtung bisa keneh mah menta dibeberes di luar pangadilan bae. Sabab ari geus ka pangadilan mah diputusna ku hakim, dikapulisikeun, dipanjara.
26
Jeung pasti moal kaluar-luar satungtung can lunas hutang salahna.”
27
”Maraneh geus ngadenge yen aya timbalan kieu: ʼUlah ngaranyed.ʼ
28
Ayeuna ceuk Kami, lalaki anu melong ka awewe bawaning ku bogoh, hatena geus ngaranyed.
29
Nu matak lamun panon katuhu pidosaeun, cokel, piceun! Mending lapur panon hiji tinimbang sakujur awak dipiceun ka naraka.
30
Lamun leungeun katuhu pidosaeun, teukteuk, piceun! Mending lapur leungeun hiji tinimbang awak sakujur nyemplung ka naraka.”
31
”Aya deui kieu: ʼAnu nyerahkeun pamajikan kudu mere surat talak.ʼ
32
Ayeuna ceuk Kami, lalaki anu nyerahkeun pamajikan lain ku sabab pamajikanana nyelewer, sarua jeung ngalantarankeun awewena ngaranyed. Lamun awewena kawin deui ka nu sejen, lalaki anu ngawinna oge kaasup ngaranyed.”
33
”Maraneh geus ngadenge oge yen jalma-jalma baheula ditimbalan kieu: ʼUlah mungkir jangji. Jangji anu make sumpah ka Pangeran kudu ditedunan.ʼ
34
Ayeuna ceuk Kami, ari jangji ulah make sumpah. Ulah sumpah nyebut demi langit, sabab langit teh tahta Allah.
35
Ulah sumpah nyebut demi bumi, sabab bumi teh jojodog sampeana-Na. Ulah sumpah demi Yerusalem sabab eta teh hiji kota Raja Agung.
36
Jeung ulah sumpah demi sirah maneh, sabab maraneh teu bisa ngabodaskeun atawa ngahideungkeun buukna salambar-lambar acan.
37
Sebutkeun bae ʼEnyaʼ atawa ʼHenteuʼ. Leuwih ti kitu mah asalna ti Iblis.”
38
”Aya deui timbalan: ʼMata bayar mata, huntu bayar huntu.ʼ
39
Ayeuna ceuk Kami, ulah ngabales ka nu jahat ka maraneh. Lamun aya jalma nampiling pipi maneh nu katuhu, keun bae najan rek nampiling deui ka nu beulah kenca oge.
40
Lamun aya jalma ngadukeun maraneh ka hakim sarta menta ganti rugi ku baju maraneh, bikeun bae jeung jubahna.
41
Lamun aya jalma ti hiji pasukan tentara maksa ka maraneh nitah mangmawakeun barangna sakilometer, turutkeun dua kilometer.
42
Nu barangpenta kudu dibere, nu hayangeun nginjeum kudu dibere nginjeum.”
43
”Maraneh geus ngadenge yen aya timbalan kieu: ʼKudu nyaah ka pada batur. Musuh kudu dipikageuleuh.ʼ
44
Ayeuna ceuk Kami, ka musuh ge kudu nyaah, ka nu neungteuinganan kudu ngadoakeun,
45
supaya maraneh diangken putra ku Rama nu di sawarga. Mantenna mah ka nu jahat, ka nu bageur, ka nu bener, ka nu teu bener, sarua bae maparin hujan maparin panas.
46
Ari nyaah ngan ka nu mikanyaah bae mah atuh lampah maraneh teh naon anu pantes dibales ku Pangeran? Nyaah ka nu nyaaheun mah tukang mulung pajeg oge osok.
47
Daek someah ka babaturan wungkul mah naon luar biasana? Nu teu nyarahoeun ka Allah ge semet kitu mah geus biasa.
48
Maraneh mah kudu sing sampurna, sakumaha Rama maraneh nu di sawarga sampurna.”
Matius 5:1
Matius 5:2
Matius 5:3
Matius 5:4
Matius 5:5
Matius 5:6
Matius 5:7
Matius 5:8
Matius 5:9
Matius 5:10
Matius 5:11
Matius 5:12
Matius 5:13
Matius 5:14
Matius 5:15
Matius 5:16
Matius 5:17
Matius 5:18
Matius 5:19
Matius 5:20
Matius 5:21
Matius 5:22
Matius 5:23
Matius 5:24
Matius 5:25
Matius 5:26
Matius 5:27
Matius 5:28
Matius 5:29
Matius 5:30
Matius 5:31
Matius 5:32
Matius 5:33
Matius 5:34
Matius 5:35
Matius 5:36
Matius 5:37
Matius 5:38
Matius 5:39
Matius 5:40
Matius 5:41
Matius 5:42
Matius 5:43
Matius 5:44
Matius 5:45
Matius 5:46
Matius 5:47
Matius 5:48
Matius 1 / Mat 1
Matius 2 / Mat 2
Matius 3 / Mat 3
Matius 4 / Mat 4
Matius 5 / Mat 5
Matius 6 / Mat 6
Matius 7 / Mat 7
Matius 8 / Mat 8
Matius 9 / Mat 9
Matius 10 / Mat 10
Matius 11 / Mat 11
Matius 12 / Mat 12
Matius 13 / Mat 13
Matius 14 / Mat 14
Matius 15 / Mat 15
Matius 16 / Mat 16
Matius 17 / Mat 17
Matius 18 / Mat 18
Matius 19 / Mat 19
Matius 20 / Mat 20
Matius 21 / Mat 21
Matius 22 / Mat 22
Matius 23 / Mat 23
Matius 24 / Mat 24
Matius 25 / Mat 25
Matius 26 / Mat 26
Matius 27 / Mat 27
Matius 28 / Mat 28