A A A A A
×

Alkitab Suci

Matius 25

1
”Dina mangsa pisumpingeunana Putra Manusa, Karajaan Sawarga teh kawas ieu misil. Aya sapuluh mojang arindit marawa lampu, rek mapagkeun panganten lalaki.
2
Nu lima barodo, nu lima deui caringcing.
3
Anu barodo ngan marawa lampu bae wungkul, henteu marawa minyak keur nambahanana.
4
Sabalikna anu caricing mah minyak keur nambahanana oge marawa.
5
Panganten datangna elat, nepi ka mojang-mojang teh tarunduheun tuluy kasarean.
6
Sanggeus tengah peuting aya anu ceceluk, ʼPanganten datang! Papagkeun!ʼ
7
Mojang-mojang tingkorejat tuluy pakepuk maruru lampuna.
8
Ceuk nu barodo ka nu caringcing, ʼBagi minyakna saeutik, lampu kuring rek pareum.ʼ
9
Ceuk nu caringcing, ʼTeu bisa! Moal mahi dipake ku duaan mah. Meuli we ka warung!ʼ
10
Nu barodo arindit mareuli heula minyak. Sabot kitu panganten datang manten, tuluy diiring ku mojang-mojang anu caringcing ka tempat pesta, panto tempat pesta tuluy dikonci.
11
Sanggeus rada lila mojang-mojang barodo teh daratang ka dinya gegeroan, ʼJuragan! Ieu abdi widian lebet!ʼ
12
Ku panganten lalaki dijawab, ʼTeu, kami teu wawuh ka maraneh!ʼ ”
13
Saur Yesus deui, ”Ku sabab kitu sing taki-taki, sabab maraneh teu nyaho iraha piwaktueunana.”
14
”Dina mangsa pisumpingeunana Putra Manusa, Karajaan Sawarga teh kawas ieu misil. Aya hiji jelema rek indit nyaba, nyalukan bujang-bujangna rek nitipkeun duitna.
15
Ari nitipkeunana kumaha kasanggupan bujang-bujangna bae. Ka nu saurang nitipkeunana lima rebu uang emas, ka nu saurang deui dua rebu, jeung ka nu saurang deui sarebu. Geus kitu indit nyaba.
16
Bujang anu dititipan lima rebu buru-buru ngagolangkeun duitna, meunang untung lima rebu deui.
17
Anu dititipan dua rebu oge duitna digolangkeun, meunang untung dua rebu deui.
18
Ari anu dititipan sarebu anggur ngali lombang, duit dununganana teh dipendem.
19
Lila ti lila dununganana balik, tuluy balitungan.
20
Bujang anu dititipan lima rebu datang mawa duit titipan jeung batina lima rebu. ʼAbdi ku Juragan dititipan artos lima rebu,ʼ nyaritana ka dununganana. ʼSareng ieu anu lima rebu deui batina.ʼ
21
Ceuk dununganana, ʼAlus, maneh jalma hade, gumati. Maneh geus bisa dipercaya nyekel anu leuleutikan, ku kami rek dipercaya nyekel leuwih gede. Ayeuna urang suka-suka jeung kami!ʼ
22
Bujang anu dititipan dua rebu datang. ʼAbdi ku Juragan dititipan artos dua rebu,ʼ nyaritana ka dununganana. ʼSareng ieu anu dua rebu deui batina.ʼ
23
Ceuk dununganana, ʼAlus, maneh jalma hade, gumati. Maneh geus bisa dipercaya nyekel anu leuleutikan, ku kami rek dipercaya nyekel leuwih gede. Ayeuna urang suka-suka jeung kami!ʼ
24
Bujang anu dititipan sarebu datang. ʼJuragan,ʼ carekna, ʼabdi terang Juragan teh jalmi keras. Juragan ngala buah sanes di tempat pelak ku anjeun, ngala panen sanes di tempat kenging tebar ku anjeun.
25
Ku margi sieun, artos Juragan teh ku abdi diruang dina taneuh. Ieu artosna.ʼ
26
ʼJalma goreng hate, jeung pangedulan!ʼ ceuk dununganana. ʼJadi nyaho maneh yen kami ngala buah lain di tempat pelak kami, ngala panen lain di tempat beunang kami tebar?
27
Benerna ari nyaho kitu, duit kami teh pelak di bang, sangkan ari kami datang eta duit geus anakan.
28
Cokot duit kami ti ieu jelema, bikeun ka nu duitna geus jadi sapuluh rebu.
29
Sabab anu geus beubeunangan ku kami rek ditambahan sina leuwih loba, leuwih ti cukup. Sabalikna anu henteu beubeunangan, dalah nu aya di manehna kajeun kacida saeutikna ku kami rek dicokot.
30
Ieu bujang tanpa guna teh jongklokkeun ka ditu ka tempat nu poek, sina gegerungan tibeberegeg!ʼ ”
31
”Dina waktu sumping-Na engke, Putra Manusa teh geus jadi Raja, diiring ku sakabeh malaikat-Na, seug nyalikan tahta-Na anu mulya.
32
Jelema-jelema saalam dunya bakal dijagragkeun ka payuneuna-Na. Anjeunna bakal misah-misahkeun maranehna jadi dua bagian, saperti pangangon misah-misahkeun domba ti embe.
33
Nu balener sina kumpul di tengeneuna-Na, sesana di kiwaeuna-Na.
34
Raja bakal ngalahir kieu ka nu di tengeneuna-Na, ʼKa darieu aranjeun, anu diberkahan ku Rama Kami. Geura arasup ka Karajaan anu geus disadiakeun pikeun aranjeun, ti barang dunya gumelar.
35
Bareto waktu Kami lapar ku aranjeun dibere dahar, waktu halabhab dibere nginum, waktu keur jadi semah asing diaku dianjrekkeun,
36
waktu keur sataranjang dibere pakean, waktu keur gering dipulasara, waktu keur dipanjara dilongokan.ʼ
37
Jawab nu balener, ʼGusti, waktos Gusti lapar teh iraha abdi-abdi ngahaturanan tuang, atanapi waktos Gusti hanaang iraha abdi-abdi ngahaturanan ngaleueut?
38
Waktos Gusti jadi semah asing, iraha abdi-abdi nganjrekkeun?
39
Waktos Gusti teu diraksukan iraha abdi-abdi ngahaturanan raksukan? Waktos Gusti teu damang, waktos Gusti dipanjara, iraha abdi-abdi mulasara, iraha abdi-abdi ngalayad?ʼ
40
Waler-Na, ʼKieu saenyana ku Kami diterangkeun: Waktu aranjeun ngalampahkeun kitu ka salah sahiji dulur Kami anu panglaipna, eta sarua jeung ngalampahkeun kitu ka Kami!ʼ
41
Ari ka nu di beulah kenca kieu lahir-Na, ʼGeura nyaringkah ti Kami, eh maraneh anu disapa ku Allah! Geura les arasup ka jero seuneu langgeng anu geus disadiakeun pikeun Iblis jeung para malaikatna!
42
Keur Kami lapar maraneh teu mere dahar, keur Kami halabhab maraneh teu mere nginum,
43
keur Kami jadi semah asing maraneh teu nganjrekkeun, keur Kami teu boga baju-baju acan maraneh teu mere, keur Kami gering maraneh teu ngurusanan, keur Kami dipanjara maraneh teu mirosea!ʼ
44
Maranehna bakal ngajarawab kieu, ʼGusti! Iraha abdi-abdi ningal Gusti lapar, hanaang, jadi semah asing, teu kagungan raksukan, teu damang, dipanjara, lajeng abdi-abdi teu nulungan?ʼ
45
Waler Raja, ʼKieu mun harayang nyaho: Samangsa-mangsa maraneh embung nulung ka salah sahiji dulur Kami anu panglaipna, sarua jeung embung nulung ka Kami.ʼ ”
46
”Eta jelema-jelema anu karitu bakal dijongklokkeun ka tempat siksaan langgeng,” saur Yesus. ”Ari anu balener, anu ngalakonan pangersa Allah, bakal hirup bagja tur langgeng.”
Matius 25:1
Matius 25:2
Matius 25:3
Matius 25:4
Matius 25:5
Matius 25:6
Matius 25:7
Matius 25:8
Matius 25:9
Matius 25:10
Matius 25:11
Matius 25:12
Matius 25:13
Matius 25:14
Matius 25:15
Matius 25:16
Matius 25:17
Matius 25:18
Matius 25:19
Matius 25:20
Matius 25:21
Matius 25:22
Matius 25:23
Matius 25:24
Matius 25:25
Matius 25:26
Matius 25:27
Matius 25:28
Matius 25:29
Matius 25:30
Matius 25:31
Matius 25:32
Matius 25:33
Matius 25:34
Matius 25:35
Matius 25:36
Matius 25:37
Matius 25:38
Matius 25:39
Matius 25:40
Matius 25:41
Matius 25:42
Matius 25:43
Matius 25:44
Matius 25:45
Matius 25:46
Matius 1 / Mat 1
Matius 2 / Mat 2
Matius 3 / Mat 3
Matius 4 / Mat 4
Matius 5 / Mat 5
Matius 6 / Mat 6
Matius 7 / Mat 7
Matius 8 / Mat 8
Matius 9 / Mat 9
Matius 10 / Mat 10
Matius 11 / Mat 11
Matius 12 / Mat 12
Matius 13 / Mat 13
Matius 14 / Mat 14
Matius 15 / Mat 15
Matius 16 / Mat 16
Matius 17 / Mat 17
Matius 18 / Mat 18
Matius 19 / Mat 19
Matius 20 / Mat 20
Matius 21 / Mat 21
Matius 22 / Mat 22
Matius 23 / Mat 23
Matius 24 / Mat 24
Matius 25 / Mat 25
Matius 26 / Mat 26
Matius 27 / Mat 27
Matius 28 / Mat 28