A A A A A
×

Alkitab Suci

Matius 24

1
Waktu Yesus angkat ngantunkeun Bait Allah, murid-murid-Na nyalampeurkeun, terus nunjuk ka eta Bait supaya Anjeunna ningali adegan-adeganana.
2
”Enya, eta kabeh ayeuna ku maraneh katenjo,” saur Yesus. ”Kami ngabejaan, engke mah sahiji ge batuna moal aya anu tetep nyusun dina tempatna ayeuna, bakal dirugrugkeun.”
3
Yesus ngareureuh di Gunung Jetun. Murid-murid nyalampeurkeun teu jeung sasaha deui. Tuluy miunjuk, ”Mugi diwartoskeun, anu tadi disaurkeun teh iraha pijadieunana? Kitu deui perkawis pisumpingeun Bapa engke sareng ahir jaman, kumaha galagatna?”
4
Waler Yesus, ”Maraneh sing iyatna ulah beunang kaperdaya.
5
Sabab engke bakal loba anu ngaku-ngaku, ʼKami Kristus, Jurusalamet!ʼ Loba nu bakal katipu.
6
Maraneh bakal ngadenge dur-derna perang di nu deukeut, ngadenge beja-beja perang di nu jarauh, tapi ulah sarieun. Pasti eta teh baris kajadian, tapi lain hartina geus kiamat.
7
Bangsa-bangsa silih perangan, nagara-nagara silih tarajang. Bala kalaparan jeung lini di mana-mana.
8
Eta kabeh kajadian kakarek ngamimitianana ibarat mimiti nyalingitna kanyeri anu rek ngajuru.
9
Geus kitu maraneh bakal ditangkep, diserenkeun sangkan disiksa, dipaehan. Bakal dipikageuleuh ku unggal jelema dumeh anut ka Kami.
10
Jaman eta bakal loba anu murtad, silih hianat, silih pikageuleuh.
11
Nabi-nabi palsu barijil, loba anu bakal kasasarkeun.
12
Ku nerekab-nerekabna kajahatan, jelema-jelema teh nepi ka leungit kanyaahna.
13
Tapi sing saha anu tabah nepi ka panungtungan bakal dirahayukeun.
14
Geus kitu ieu Injil Kasalametan anu mertelakeun hal Karajaan Sawarga bakal diuarkeun ka sakuliah dunya, kadenge ku unggal jelema, geus kitu kakara datang poe kiamat.”
15
”Maraneh bakal nenjo ʼSi Pikasieuneunʼ anu baheula diucapkeun ku Nabi Daniel tea ngajega di tempat suci.” (Para maos! Mangga manahan naon eta teh pihartoseunana!)
16
”Lamun eta mangsa enggeus datang, nu araya di Yudea kudu lalumpat ka pagunungan.
17
Nu keur aya di suhunan imah ulah nyokot nanaon heula ti jero imah.
18
Nu keur aya di tegal ulah balik heula nyokot jubah.
19
Pikeun awewe-awewe anu harita keur kakandungan jeung anu keur nyarusuan orok, poe-poe eta teh kacida matak paurna!
20
Kudu neneda ka Allah, muga-muga waktu maraneh kabur teh ulah ninggang dina usum hujan atawa keur poe Sabat!
21
Sabab eta mangsa cilaka teh ngabalangsakkeunana leuwih-leuwih ti jaman nu enggeus-enggeus ti barang dunya gumelar nepi ka ayeuna, tur moal aya deui anu saperti kitu.
22
Tapi eta mangsa teh ku Allah disinggetkeun waktuna. Sabab lamun henteu, saurang ge moal aya nu salamet. Allah nyinggetkeun eta mangsa teh lantaran ngaraskeun ka umat pilihana-Na.
23
Lamun harita aya anu nyebut, ʼTah ieu Kristus!ʼ atawa, ʼTuh itu Kristus!ʼ ulah percaya.
24
Sabab bakal loba Kristus palsu jeung nabi-nabi palsu; maranehna bakal nyarieun kaahengan jeung kaajaiban pikeun nipu, lamun bisa mah ka umat pilihan Allah oge.
25
Maraneh ku Kami geus dibejaan ti ayeuna, supaya iyatna.
26
Atawa lamun aya nu ngomong, ʼTuh! Di ditu Kristus teh di gurun keusik!ʼ — maraneh ulah ka ditu. Atawa lamun ceuk maranehna, ʼTah, ieu di dieu Kristus teh keur nyumput!ʼ — ulah percaya.
27
Putra Manusa mah pisumpingeuna-Na lir kilat meuntasan langit ngabaranyay ti wetan ka kulon.
28
Di mana aya bangke, manuk bangke ngarubung di dinya.”
29
”Moal lila ti sabada kabalangsakan mangsa eta, panonpoe bakal poek, bulan henteu cahayaan, bentang-bentang ragragan ti langit, kakuatan-kakuatan langit malengpar tina jalanna.
30
Geus kitu tembong di langit tanda Putra Manusa. Barang narenjo Putra Manusa sumping nitih mega di langit tur kawasa jeung kacida agungna, jelema-jelema bakal ear sasambat.
31
Tarompet gede bakal disadakeun, sarta Putra Manusa bakal ngutus para malaikat-Na ka opat madhab bumi, ngumpulkeun umat pilihan Anjeunna ti sakuliah jagat, ti tungtung nepi ka tungtung.”
32
”Tenjo tangkal kondang, aya papatahna. Lamun regang-regangna geus ngahejoan, ngaleuleusan jeung sarirungan, eta tandana geus tereh usum panas.
33
Nya kitu, lamun hal-hal anu bieu disebut geus kajadian, eta tandana yen geus tereh panungtungan, geus mimiti ahir jaman.
34
Inget, eta sakabeh perkara bakal kajadian samemeh jelema-jelema anu harirup ayeuna paraeh kabeh.
35
Langit jeung bumi bakal musna, tapi pangandika Kami mah moal musna.”
36
”Tapi iraha poena, iraha jamna, jelema taya nu nyaho, para malaikat henteu, Putra Manusa ge henteu. Ngan Rama anu uninga.
37
Pisumpingeunana Putra Manusa teh bakal cara keur jaman Enoh.
38
Memeh aya caah gede, jelema-jelema gawena nyatu, nginum, kawin, kitu bae nepi ka waktuna Enoh lebet kana kapal.
39
Tapi jelema-jelema teh teu arengeuheun aya kajadian naon, nyaho-nyaho geus ger caah. Kaayaan dina waktu pisumpingeunana Putra Manusa oge bakal kitu.
40
Dina mangsa eta, dua jelema anu keur digarawe di kebon, nu saurang bakal dibawa, nu saurang deui ditinggalkeun.
41
Dua awewe anu keur ngagiling gandum, nu saurang bakal dibawa, nu saurang deui ditinggalkeun.
42
Ku sabab eta sing iyatna, sabab maraneh teu nyaho iraha pisumpingeunana Gusti maraneh.
43
Coba lamun nu boga imah nyahoeun iraha pidatangeunana bangsat, tangtu bakal taki-taki supaya ulah nepi ka kabongkaran.
44
Jadi maraneh kudu caringcing salalawasna, sabab pisumpingeunana Putra Manusa teh ku maraneh moal kasangka-sangka.”
45
Saur Yesus deui, ”Cik nu disebut gandek satia jeung bijaksana teh nu kumaha? Tangtu ku dununganana baris dipercaya ngurus dahar gandek-gandek lianna saban-saban geus waktuna.
46
Untung eta gandek, lamun dununganana datang kasampak keur ngalakonan kawajibanana.
47
Ku dununganana tangtu bakal dipercaya nguruskeun sagala harta bandana.
48
Tapi lamun eta gandek teu satia, hatena bakal ngomong yen dununganana moal balik tereh-tereh,
49
tuluy mimiti tanggal-teunggeul ka sasama gandek, sarta dahar nginum jeung tukang-tukang mabok.
50
Geus kitu dununganana datang dina poe anu ku manehna teu kasangka-sangka, jeung teu diarep-arep.
51
Geus tangtu ku dununganana disiksa bebeakan, terus dipiceun ka tempat paragi ngabuang jelema-jelema munapek, bati bisa ceurik nepi ka huntuna tingkereket.”
Matius 24:1
Matius 24:2
Matius 24:3
Matius 24:4
Matius 24:5
Matius 24:6
Matius 24:7
Matius 24:8
Matius 24:9
Matius 24:10
Matius 24:11
Matius 24:12
Matius 24:13
Matius 24:14
Matius 24:15
Matius 24:16
Matius 24:17
Matius 24:18
Matius 24:19
Matius 24:20
Matius 24:21
Matius 24:22
Matius 24:23
Matius 24:24
Matius 24:25
Matius 24:26
Matius 24:27
Matius 24:28
Matius 24:29
Matius 24:30
Matius 24:31
Matius 24:32
Matius 24:33
Matius 24:34
Matius 24:35
Matius 24:36
Matius 24:37
Matius 24:38
Matius 24:39
Matius 24:40
Matius 24:41
Matius 24:42
Matius 24:43
Matius 24:44
Matius 24:45
Matius 24:46
Matius 24:47
Matius 24:48
Matius 24:49
Matius 24:50
Matius 24:51
Matius 1 / Mat 1
Matius 2 / Mat 2
Matius 3 / Mat 3
Matius 4 / Mat 4
Matius 5 / Mat 5
Matius 6 / Mat 6
Matius 7 / Mat 7
Matius 8 / Mat 8
Matius 9 / Mat 9
Matius 10 / Mat 10
Matius 11 / Mat 11
Matius 12 / Mat 12
Matius 13 / Mat 13
Matius 14 / Mat 14
Matius 15 / Mat 15
Matius 16 / Mat 16
Matius 17 / Mat 17
Matius 18 / Mat 18
Matius 19 / Mat 19
Matius 20 / Mat 20
Matius 21 / Mat 21
Matius 22 / Mat 22
Matius 23 / Mat 23
Matius 24 / Mat 24
Matius 25 / Mat 25
Matius 26 / Mat 26
Matius 27 / Mat 27
Matius 28 / Mat 28