A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

Matius 11
Ieu daptar karuhun-karuhun Yesus Kristus turunan Daud, ari Daud turunan Ibrahim.
2
Ti Ibrahim turun-tumurun nepi ka Raja Daud kieu pareleanana: Ibrahim, Ishak, Yakub, Yuda jeung saderek-saderekna, Peres, Serah (ti ibu Tamar), Hesron, Ram, Aminadab, Nahson, Salmon, Boas (ibuna Boas nya eta Rahab), Obed, Isai, Raja Daud.
3
***
4
***
5
***
6
Ti Daud turun-tumurun nepi ka jaman urang Israil diboyong ka Babul kieu pareleanana: Daud ti geureuhana anu asalna garwa Uria, puputra Suleman, ti Suleman turun-tumurun: Rehabam, Abia, Asa, Yosapat, Yehoram, Usia, Yotam, Ahas, Hiskia, Menase, Amon, Yosia, Yoyakin jeung saderek-saderekna.
7
***
8
***
9
***
10
***
11
***
12
Ti sanggeus diboyong ka Babul nepi ka medalna Yesus, turun-tumurun ti semet Yoyakin: Sealtiel, Serubabel, Abiud, Elyakim, Asor, Sadok, Ahim, Eliud, Elasar, Matan, Yakub, Yusup. Yusup nikah ka Mariam, Mariam ngababarkeun Yesus anu disarebut Kristus.
13
***
14
***
15
***
16
***
17
Ti Ibrahim nepi ka Daud opat welas turunan, ti Daud nepi ka jaman dibuang ka Babul opat welas turunan, ti jaman eta nepi ka Kristus medal opat welas turunan.
18
Ieu wincikan hal medalna Yesus Kristus. Ibu-Na, nya eta Mariam, tunangan sareng Yusup. Tapi memeh ditikah parantos ngandung, ari ngandungna ti Roh Suci.
19
Yusup teh jelema anu salawasna taʼat kana hukum agama, tapi teu kersaeun ngageruhkeun kaayaan Mariam kitu, rek pegat tunangan bae rerencepan.
20
Sabot ngamanah-manah kitu, dina impenanana anjeunna disumpingan ku malaikat anu sasauran kieu, ”Yusup, turunan Daud, ulah sieun nyokot Mariam keur pibojoeun maneh, sabab ngandungna teh ku kersana Roh Suci.
21
Mariam bakal ngalahirkeun anak lalaki, ku maneh kudu dijenenganan Yesus — sabab bakal ngabebaskeun umat-Na tina dosa-dosana.”
22
Pang kajadian kitu teh supaya laksana sabda Allah anu diandikakeun ka nabi baheula, ungelna,
23
”Hiji parawan bakal ngandung, ngowokeun putra pameget anu pijenenganeunana Immanuel” (hartina ”Allah nyarengan ka urang”).
24
Sanggeus gugah, Yusup tuluy tumut kana amanat malaikat, anjeunna nikah ka Mariam.
25
Tapi henteu waka sapatemon nepi ka Mariam babar, murangkalihna pameget, ku Yusup dijenenganan Yesus.Matius 1:1

Matius 1:2

Matius 1:3

Matius 1:4

Matius 1:5

Matius 1:6

Matius 1:7

Matius 1:8

Matius 1:9

Matius 1:10

Matius 1:11

Matius 1:12

Matius 1:13

Matius 1:14

Matius 1:15

Matius 1:16

Matius 1:17

Matius 1:18

Matius 1:19

Matius 1:20

Matius 1:21

Matius 1:22

Matius 1:23

Matius 1:24

Matius 1:25Matius 1 / Mat 1

Matius 2 / Mat 2

Matius 3 / Mat 3

Matius 4 / Mat 4

Matius 5 / Mat 5

Matius 6 / Mat 6

Matius 7 / Mat 7

Matius 8 / Mat 8

Matius 9 / Mat 9

Matius 10 / Mat 10

Matius 11 / Mat 11

Matius 12 / Mat 12

Matius 13 / Mat 13

Matius 14 / Mat 14

Matius 15 / Mat 15

Matius 16 / Mat 16

Matius 17 / Mat 17

Matius 18 / Mat 18

Matius 19 / Mat 19

Matius 20 / Mat 20

Matius 21 / Mat 21

Matius 22 / Mat 22

Matius 23 / Mat 23

Matius 24 / Mat 24

Matius 25 / Mat 25

Matius 26 / Mat 26

Matius 27 / Mat 27

Matius 28 / Mat 28