A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

Imamat 221
PANGERAN ngandika deui ka Musa,
2
sangkan anjeunna nyaurkeun ka Harun sapala putra kieu, ”Maraneh sing ati-ati ngajaga kasucian jenengan Kami. Jadi lamun keur ngahaturkeun kurban-kurban pangbakti ti urang Israil kudu nurutkeun anggah-ungguh anu baku. Kami teh PANGERAN.
3
Lamun maraneh keur dina kaayaan najis heug deukeut-deukeut kana kurban suci pangbakti ti urang Israil, saumur-umur teu meunang deui ngalalayanan altar. Pikukuh ieu pikeun sapapanjangna. Kami teh PANGERAN.
4
Turunan Harun anu boga kasakit lepra atawa bengang, teu meunang aya anu milu ngadahar kurban-kurban suci sapanjang kaayaanana tacan pulih beresih deui. Unggal imam bakal najis kaayaanana lamun tas antel kana bangke, atawa tas kaluar cikama,
5
atawa tas antel kana sato anu najis, atawa ka jelema anu keur najis.
6
Imam anu kanajisan, sanajan meunang ngadahar kurban suci oge lamun can tepi ka burit jeung can mandi beberesih mah kaayaanana tetep najis.
7
Bisana beresih deui sanggeus surup panonpoe. Geus kitu kakara meunang ngadahar kurban-kurban suci anu memang dahareunana.
8
Imam teu meunang ngadahar daging sato anu paeh bangkar atawa paeh ku sato galak, matak najis kana dirina. Kami teh PANGERAN.
9
Kabeh imam kudu gumati kana pikukuh-pikukuh ti Kami. Salah lamun teu kitu, sarta tangtu bakal tiwas lantaran henteu iman kana pikukuh-pikukuh suci. Kami teh PANGERAN, anu geus nyucikeun maranehna.
10
Anu wenang milu ngadahar kurban-kurban suci ngan anak jeung pamajikanana bae. Nu lian mah kajeun saimah atawa jelema upahanana, teu diidinan.
11
Tapi gandek-gandek beulianana atawa anu dijurukeunana di imahna, meunang ngadahar sesa urut imam.
12
Anak imam nu awewe, anu salakina lain imam, teu meunang ngadahar kurban-kurban suci.
13
Tapi upama geus jadi randa atawa geus ditalak tur saimah deui sarta jadi tanggunganana, meunang ngadahar tina alas imam, ti bapana. Jadi anu meunang milu ngadahar teh ngan saanak pamajikanana bae.
14
Jelema anu lain kulawarga imam, lamun teu kahaja ngadahar kurban suci, ka imam kudu ngaganti saharga anu didahar ditambah saperlimana tina pihargaeunana.
15
Imam kudu ngajaga kasucianana kurban pikeun Kami,
16
teu meunang ngajeunkeun eta didahar ku nu lain hakna. Jelema kitu teh salah jeung kudu dihukum. Kami teh PANGERAN, anu nyucikeun sagala kurban.”
17
PANGERAN ngandika deui ka Musa,
18
supaya anjeunna nyaurkeun ka Harun sapala putra jeung ka bangsa Israil, pikukuh ieu: Lamun urang Israil atawa nu sejen rek ngabaktikeun kurban beuleuman, boh keur mayar kaul boh ku karana suka rela, satona teu meunang cacad naon-naon,
19
sarta kudu anu jalu jeung mulus supaya ditampi.
20
Nu cacad mah ku PANGERAN moal ditampi.
21
Lamun rek ngabaktikeun kurban panarima ka PANGERAN, boh keur mayar kaul boh ku karana suka sorangan, anu bakal ditampi teh anu teu aya cacadna.
22
Ka PANGERAN teu meunang ngabaktikeun sato pecak, pengkor, buntung, gering, kurap atawa budug. Sato kitu mah ulah dikana altarkeun, ulah dijieun kurban kadaharan.
23
Lamun ngurban ku karana suka sorangan, sato kore atawa anggahotana kurang sampurna oge meunang. Tapi keur mayar kaul mah sato kitu teh moal ditampi.
24
Sato anu kanjutna pejet atawa kakeureut atawa eumeur atawa rangsak, ulah dibaktikeun ka PANGERAN. Hal sarupa kitu ulah dijalankeun di sakuliah tanah maraneh.
25
Ulah mere sato anu asal ti urang asing pikeun jadi kurban kadaharan. Nu kitu mah dianggap cacad bae, moal ditampi.
26
Anak sapi atawa anak domba atawa anak embe anu anyar dijurukeun, samemeh umurna tujuh poe mah acan meunang dicokot ti indungna. Lamun geus umur sakitu meunang dijieun kurban kadaharan sarta bakal ditampi.
27
***
28
Indung sapi atawa indung domba atawa indung embe lamun rek dikurbankeun jeung anakna, dikurbankeunana ulah dibarengkeun sapoe reujeung.
29
Nyanggakeun kurban panarima ka PANGERAN kudu nurutkeun pikukuhna, sangkan panarima maraneh katampi.
30
Dagingna kudu beak didahar sapoe eta teu meunang nyesa nepi ka poe isukna.
31
PANGERAN ngandika, ”Turutkeun timbalan-timbalan Kami; Kami teh PANGERAN.
32
Ulah ngotoran jenengan Kami nu suci. Sakumna urang Israil kudu ngaku yen Kami teh Maha Suci. Kami teh PANGERAN, sarta maraneh ku Kami geus dijadikeun suci.
33
Kami geus ngaluarkeun maraneh ti Mesir sangkan Kami jadi Allah maraneh. Kami teh PANGERAN.”Imamat 22:1

Imamat 22:2

Imamat 22:3

Imamat 22:4

Imamat 22:5

Imamat 22:6

Imamat 22:7

Imamat 22:8

Imamat 22:9

Imamat 22:10

Imamat 22:11

Imamat 22:12

Imamat 22:13

Imamat 22:14

Imamat 22:15

Imamat 22:16

Imamat 22:17

Imamat 22:18

Imamat 22:19

Imamat 22:20

Imamat 22:21

Imamat 22:22

Imamat 22:23

Imamat 22:24

Imamat 22:25

Imamat 22:26

Imamat 22:27

Imamat 22:28

Imamat 22:29

Imamat 22:30

Imamat 22:31

Imamat 22:32

Imamat 22:33Imamat 1 / Ima 1

Imamat 2 / Ima 2

Imamat 3 / Ima 3

Imamat 4 / Ima 4

Imamat 5 / Ima 5

Imamat 6 / Ima 6

Imamat 7 / Ima 7

Imamat 8 / Ima 8

Imamat 9 / Ima 9

Imamat 10 / Ima 10

Imamat 11 / Ima 11

Imamat 12 / Ima 12

Imamat 13 / Ima 13

Imamat 14 / Ima 14

Imamat 15 / Ima 15

Imamat 16 / Ima 16

Imamat 17 / Ima 17

Imamat 18 / Ima 18

Imamat 19 / Ima 19

Imamat 20 / Ima 20

Imamat 21 / Ima 21

Imamat 22 / Ima 22

Imamat 23 / Ima 23

Imamat 24 / Ima 24

Imamat 25 / Ima 25

Imamat 26 / Ima 26

Imamat 27 / Ima 27