A A A A A
×

Alkitab Suci

Imamat 19

1
PANGERAN ngandika deui ka Musa,
2
pikeun sakumna urang Israil, ”Kudu beresih lampah. Sabab Kami PANGERAN Allah maraneh, suci.
3
Masing hormat ka indung bapa. Masing satia kana Sabat Kami. Ieu Kami PANGERAN Allah maraneh.
4
Ulah ngalieus ti Kami tuluy muja ka brahala-brahala. Ulah nyieun arca-arca aallahan tuluy disembah. Ieu Kami PANGERAN Allah maraneh.
5
Lamun meuncit sato keur kurban panarima kudu nurutkeun pikukuh ti Kami, supaya ku Kami ditarima.
6
Dagingna kudu didahar dina poe dipeuncitna, meunang nyesa nepi ka poe isukna. Lamun pagetona nyesa keneh kudu diduruk sabab geus henteu beresih, geus najis.
7
Upama didahar bae, kurbanna ku Kami moal ditarima.
8
Sing saha anu ngadaharna kudu nanggung kasalahanana sabab geus nganistakeun barang suci kagungan Kami. Balukarna moal diaku deui umat Kami.
9
Lamun dibuat, gandum anu di sisi-sisi kotakan ulah diala, jeung ulah ngimeutan anu geus kaliwat.
10
Kitu deui ari mupu anggur, anu can kaala lantaran kaliwat mah ulah diimeutan, nu murag ulah dipulung, keun bae antepkeun pikeun anu mariskin jeung nu lain pribumi. Kami teh PANGERAN Allah maraneh.
11
Ulah maling, ulah nipu, ulah cidra.
12
Ulah jangji nyebut jenengan Kami ari baris jalir mah, sabab nganistakeun jenengan Kami. Kami teh PANGERAN Allah maraneh.
13
Ulah miboga atawa ngarampas barang batur. Ulah nunda kulian jelema anu buburuh, ulah dipeutingkeun nepi ka isukna.
14
Ulah nyumpahan ka jelema torek, ulah ngajailan anu lolong neundeun tatajongeun dina jajalaneunana. Sing sieun ku Kami, PANGERAN Allah maraneh.
15
Mun mutus perkara sah kudu jujur, kudu nurutkeun kumaha perkara nu sabenerna, ulah dumeh watir ka nu miskin atawa serab ku nu beunghar,
16
ulah bari ngagogoreng ngupat batur. Jeung lamun aya jelema kaancam hirupna teh belaan, terangkeun halna nu saenyana kumaha, malak mandar panyaksi maneh jadi pitulung. Kami teh PANGERAN.
17
Lamun keur pasalingsingan jeung batur ulah panas, mending ngelehan, ulah nepi ka matak jadi dosa ku hal manehna.
18
Ulah hayang ngabales atawa ngunek-ngunek, malah kudu nyaah ka batur saperti ka diri sorangan. Kami teh PANGERAN.
19
Sing narurut ka timbalan-timbalan Kami. Ulah ngabasterkeun sato ingu. Ulah melak dua rupa binih disakebonkeun. Ulah make papakean tina dua rupa lawon.
20
Lamun aya lalaki ngalanggar kahormatan jariahna anu geus pait rek dijual ka lalaki sejen keur piselireunana ngan can dibayar, lalaki dununganana jeung jariahna henteu manjing hukum paeh, hukum rangket bae, sabab awewena jadi jariahna keneh.
21
Dununganana kudu mawa hiji domba jalu ka lawang Kemah Tepangan Kami pikeun kurban kasalahan.
22
Dombana ku imam kudu dijieun sarat pikeun ngaberesihkeun dirina, nyirnakeun dosana, tangtu ku Allah dihampura.
23
Di mana maraneh geus arasup ka tanah Kanaan, lamun melak bubuahan naon bae, di jero tilu taun mimiti mah buahna kudu diharamkeun, pacuan didahar sapanjang eta mah.
24
Dina taun kaopatna bubuahanana kudu disanggakeun kabeh ka Kami, kurbankeun, tanda panarima maraneh ka Kami, PANGERAN.
25
Bubuahan taun kalimana kop jang maraneh. Saupama hal ieu ditekanan, tatangkalan maraneh bakal leuwih laleubeut baruahanana. Kami teh PANGERAN Allah maraneh.
26
Pacuan ngadahar daging anu aya keneh getihna. Pacuan nyieun sihir.
27
Buuk teu meunang dipolka, sisi janggot teu meunang dikerik.
28
Teu meunang ngukir awak, dicocogan. Ari keur kapapatenan teu meunang nurihan maneh. Kami teh PANGERAN.
29
Ulah nganistakeun anak awewe sina jaradi dayang imah pamujaan. Upama maraneh kitu maraneh teh malik nyembah ka allah-allah sejen, sarta tanah teh tangtu pinuh ku nu raruksak ahlak.
30
Sing gumati kana Sabat Kami, sing ngajenan tempat paranti ngabakti ka Kami. Kami teh PANGERAN.
31
Ulah marenta nasehat ka tukang tatanya ka arwah-arwah jelema nu geus paraeh. Upama maraneh kitu maraneh teh najis. Kami teh PANGERAN Allah maraneh.
32
Masing hormat, ngajenan ka jelema-jelema anu geus karolot. Masing sarieun ku Kami. Kami teh PANGERAN.
33
Ulah sok sakama-kama ka batur teu sabangsa anu ngumbara di maraneh.
34
Aku maranehna kawas ka sasama urang Israil, pikanyaah cara ka awak sorangan. Sing aringet maraneh ge kungsi narumpang hirup di tanah batur di Mesir. Kami teh PANGERAN Allah maraneh.
35
Ulah malsu eloan, timbangan, takeran, dipake ngalicikan batur.
36
Taraju kudu bener, timbangan kudu bener, eloan kudu bener. Kami teh PANGERAN Allah maraneh, anu ngaluarkeun maraneh ti Mesir.
37
Sing narurut kana sagala pikukuh jeung timbalan Kami. Kami teh PANGERAN.”
Imamat 19:1
Imamat 19:2
Imamat 19:3
Imamat 19:4
Imamat 19:5
Imamat 19:6
Imamat 19:7
Imamat 19:8
Imamat 19:9
Imamat 19:10
Imamat 19:11
Imamat 19:12
Imamat 19:13
Imamat 19:14
Imamat 19:15
Imamat 19:16
Imamat 19:17
Imamat 19:18
Imamat 19:19
Imamat 19:20
Imamat 19:21
Imamat 19:22
Imamat 19:23
Imamat 19:24
Imamat 19:25
Imamat 19:26
Imamat 19:27
Imamat 19:28
Imamat 19:29
Imamat 19:30
Imamat 19:31
Imamat 19:32
Imamat 19:33
Imamat 19:34
Imamat 19:35
Imamat 19:36
Imamat 19:37
Imamat 1 / Ima 1
Imamat 2 / Ima 2
Imamat 3 / Ima 3
Imamat 4 / Ima 4
Imamat 5 / Ima 5
Imamat 6 / Ima 6
Imamat 7 / Ima 7
Imamat 8 / Ima 8
Imamat 9 / Ima 9
Imamat 10 / Ima 10
Imamat 11 / Ima 11
Imamat 12 / Ima 12
Imamat 13 / Ima 13
Imamat 14 / Ima 14
Imamat 15 / Ima 15
Imamat 16 / Ima 16
Imamat 17 / Ima 17
Imamat 18 / Ima 18
Imamat 19 / Ima 19
Imamat 20 / Ima 20
Imamat 21 / Ima 21
Imamat 22 / Ima 22
Imamat 23 / Ima 23
Imamat 24 / Ima 24
Imamat 25 / Ima 25
Imamat 26 / Ima 26
Imamat 27 / Ima 27