A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

Yesaya 61
Dina taun pupusna Raja Usia kaula ningal PANGERAN, keur linggih dina tahta-Na anu luhur, jubah-Na minuhan Bait Allah.
2
Sakuriling Mantenna aya mahluk-mahluk keur narangtung, ngagalebur hurung, jarangjangan genep-genep, dua nutupan beungeutna, dua nutupan awakna, dua deui pikeun hiber.
3
Eta mahluk-mahluk paceluk-celuk pada batur, pokna, ”Suci, suci, suci! Suci PANGERAN Nu Maha Kawasa! Kamulyaan Mantenna minuhan jagat!”
4
Sorana ngeundeurkeun dasar Bait Allah, jeung Bait Allah teh jadi pinuh ku haseup.
5
Ceuk kaula, ”Tiwas aing! Sabab tiap ucap biwir aing teh doraka, jeung hirup teh campur jeung jalma-jalma anu saucap-ucapna jahat. Heug ayeuna nenjo Raja, PANGERAN Nu Maha Kawasa. Ku aing katenjo bungkeuleukan!”
6
Mahluk anu saurang turun hiber nyampeurkeun ka kaula mawa ruhak ruhay dina cacapit.
7
Tel ruhakna ku eta diantelkeun kana biwir kaula, sarta ceuk eta mahluk, ”Biwir maneh geus diantelan ku ieu. Kadorakaan maneh geus nyingkir, dosa maneh geus dihampura.”
8
Kaula ngadenge Pangeran ngandika, ”Saha nu ku Kami kudu diutus? Saha nu kudu jadi utusan Urang?” Kaula miunjuk, ”Sumuhun abdi! Mangga abdi utus!”
9
Seug kaula ku Mantenna dijurung, ngemban ieu timbalan pikeun jalma-jalma: ”Sakumaha seringna ge maraneh ngadenge, moal ngarti-ngarti. Sakumaha seringna narenjo ge tetep moal bisa awas ka nu keur kajadian.”
10
Dawuhan Mantenna deui ka kaula, ”Eta jalma-jalma uteukna sina marintul, ceulina sina tarorek, panonna sina lalolong. Ulah sina ngalarti, ulah sina ngadarenge, ulah sina narenjo. Bisi tarobat tuluy ngadareuheus ka Kami, heug bae ku Kami disina calageur.”
11
Kaula tumaros, ”Dugi ka iraha kituna teh, nun Pangeran?” Waler-Na, ”Nepi ka kota-kota galempur, karosong, imah-imah euweuh anu ngareusian, tanahna ruksak jeung sepi.
12
Eta jalma-jalma ku Kami rek disingkirkeun ka nu jauh, sakuliah tanahna sina jempling.
13
Upama aya keneh anu ngari, najan ngan saurang tina sapuluh, eta nu saurang ge bakal ditumpes lir kiara nu geus dituar kari tunggulna.” (Eta tunggul ngibaratkeun bibit anyar umat Allah.)Yesaya 6:1
Yesaya 6:2
Yesaya 6:3
Yesaya 6:4
Yesaya 6:5
Yesaya 6:6
Yesaya 6:7
Yesaya 6:8
Yesaya 6:9
Yesaya 6:10
Yesaya 6:11
Yesaya 6:12
Yesaya 6:13


Yesaya 1 / Yes 1
Yesaya 2 / Yes 2
Yesaya 3 / Yes 3
Yesaya 4 / Yes 4
Yesaya 5 / Yes 5
Yesaya 6 / Yes 6
Yesaya 7 / Yes 7
Yesaya 8 / Yes 8
Yesaya 9 / Yes 9
Yesaya 10 / Yes 10
Yesaya 11 / Yes 11
Yesaya 12 / Yes 12
Yesaya 13 / Yes 13
Yesaya 14 / Yes 14
Yesaya 15 / Yes 15
Yesaya 16 / Yes 16
Yesaya 17 / Yes 17
Yesaya 18 / Yes 18
Yesaya 19 / Yes 19
Yesaya 20 / Yes 20
Yesaya 21 / Yes 21
Yesaya 22 / Yes 22
Yesaya 23 / Yes 23
Yesaya 24 / Yes 24
Yesaya 25 / Yes 25
Yesaya 26 / Yes 26
Yesaya 27 / Yes 27
Yesaya 28 / Yes 28
Yesaya 29 / Yes 29
Yesaya 30 / Yes 30
Yesaya 31 / Yes 31
Yesaya 32 / Yes 32
Yesaya 33 / Yes 33
Yesaya 34 / Yes 34
Yesaya 35 / Yes 35
Yesaya 36 / Yes 36
Yesaya 37 / Yes 37
Yesaya 38 / Yes 38
Yesaya 39 / Yes 39
Yesaya 40 / Yes 40
Yesaya 41 / Yes 41
Yesaya 42 / Yes 42
Yesaya 43 / Yes 43
Yesaya 44 / Yes 44
Yesaya 45 / Yes 45
Yesaya 46 / Yes 46
Yesaya 47 / Yes 47
Yesaya 48 / Yes 48
Yesaya 49 / Yes 49
Yesaya 50 / Yes 50
Yesaya 51 / Yes 51
Yesaya 52 / Yes 52
Yesaya 53 / Yes 53
Yesaya 54 / Yes 54
Yesaya 55 / Yes 55
Yesaya 56 / Yes 56
Yesaya 57 / Yes 57
Yesaya 58 / Yes 58
Yesaya 59 / Yes 59
Yesaya 60 / Yes 60
Yesaya 61 / Yes 61
Yesaya 62 / Yes 62
Yesaya 63 / Yes 63
Yesaya 64 / Yes 64
Yesaya 65 / Yes 65
Yesaya 66 / Yes 66