A A A A A
×

Alkitab Suci

Yesaya 29

1
Cilaka Yerusalem, kota nu disebutna Altar Allah! Cilaka eta kota pakemahan Daud teh! Ingkeun heula katut sagala pesta jeung perayaanana sataun dua taun deui.
2
Eta kota nu disebut ”Altar Allah” teh bakal katarajang bahla ti Allah. Sakuliahna pijadieun lir altar anu lamokot ku getih, pinuh ku nu tingkoceak tingharegung.
3
Ku Allah bakal dikepung, ditarajang.
4
Yerusalem pijadieun lir jurig anu keur ah-eh ti jero taneuh hayangeun nyoara, sorana lapat-lapat kaluar ti jero taneuh ngebul.
5
Tapi eh Yerusalem, musuh-musuh nu narajang teh bakal beresih kawas kekebul dikebut ku angin. Musuh anu pikagimireun teh bakal tingkoleang kawas kalakay. Sabab kalawan teu kasangka-sangka
6
PANGERAN Nu Maha Kawasa bakal ngadadak ngaluputkeun maneh ku guludug tingbeledag jeung ku lini. Mantenna bakal ngebut angin ribut jeung nurunkeun seuneu anu ngalebur.
7
Pasukan-pasukan musuh anu keur nempuh kota Altar Allah teh bakal sirna katut pakarang-pakarang jeung sagala kaperluanana, lir hiji impian, lir tetenjoan goreng ti peuting.
8
Bangsa-bangsa anu arek ngagempur Yerusalem pijadieun ibarat anu keur lapar ngimpi dahar, ari lilir angger lapar, ibarat nu keur halabhab ngimpi nginum, ari lilir tikorona angger garing.
9
Pek terus kitu, sing jadi bodo! Pek terus kitu, sing lolong! Sing dalugdag-daligdeug najan teu nginum anggur sakeclak.
10
Maneh ku Allah diragragan tunduh, hees ngaguher. Nabi-nabi maneh nu minangka panon maneh ku Allah geus dipeungpeunan.
11
Jadi mun aya tetenjoan teh moal aya nu muka maksudna, ibarat surat nu disegel. Sanajan lamun dibawa ka nu bisa maca ge bakal dijawab teu bisa, sabab disegel.
12
Menta dipangmacakeun ka nu teu bisa komo, jawabna teu ngarti.
13
Dawuhan Pangeran, ”Ieu bangsa majar ngaku ka Kami teh ngan semet biwir, teu terus jeung hatena. Agamana taya lian ti aturan- aturan jeung tali paranti beunang nyieun jalma. Eta bae anu diarapalkeunana teh.
14
Ku sabab kitu ku Kami rek disina kalabur pangacianana, moal eureun-eureun dibere pikareuwaseun. Ahli-ahlina anu palinter bakal leungit pangartina, kapinteranana moal aya gawena.”
15
Cilaka sakur anu nyumputkeun pakarepan ti PANGERAN! Ceuk pamikir maranehna sagala niat jeung sagala kalakuanana teh moal aya nu nenjoeun, moal aya nu nyahoeun, rikip.
16
Sagala perkara ku maranehna diputer balik. Ari pariuk naha leuwih ti batan anu nyieunna? Bisaeun hiji barang ngomong ka anu nyieunna, ”Kuring lain beunang nyieun anjeun”? Atawa, ”Anjeun euweuh kabisa”?
17
Aya basa, ”Sakeudeung deui ge leuweung rembet bakal jadi kebon, kebon jadi leuweung deui.”
18
Lamun waktuna geus cunduk, nu torek bakal bisa ngadengekeun kalimah-kalimah kitab anu dibaca tarik. Nu lalolong, anu panonna poek bae, bakal bareunta barisa nenjo.
19
Anu mariskin jeung nu salangsara bakal ngarasa deui bagja ti PANGERAN, Allah Israil nu suci.
20
Tukang-tukang nganiaya sasama hirup sarta ngahina ka Allah bakal dieureunkeun. Anu jarahat kabeh bakal dibasmi.
21
Tukang-tukang mitenah, tukang-tukang nyegah ragragna hukum ka nu jarahat, tukang-tukang ekol sangkan anu jujur eleh perkara, tangtu ditumpes ku Allah.
22
Ku sabab kitu, kieu timbalan PANGERAN Allah Israil anu ngajait Ibrahim tina kasusahanana, ”Eh umat, ayeuna maraneh teh moal nandangan deui kahinaan, moal parias ku kaera.
23
Ana maraneh nenjo ka anak paparin ti Kami, bakal ngaraku yen Kami teh Allah panutan Israil. Maraneh bakal ngamulyakeun ka Kami, bakal alajrih.
24
Nu barodo bakal dialajar pangarti, tukang-tukang gegelendeng bakal mareunang pangajaran, bakal aratoheun.”
Yesaya 29:1
Yesaya 29:2
Yesaya 29:3
Yesaya 29:4
Yesaya 29:5
Yesaya 29:6
Yesaya 29:7
Yesaya 29:8
Yesaya 29:9
Yesaya 29:10
Yesaya 29:11
Yesaya 29:12
Yesaya 29:13
Yesaya 29:14
Yesaya 29:15
Yesaya 29:16
Yesaya 29:17
Yesaya 29:18
Yesaya 29:19
Yesaya 29:20
Yesaya 29:21
Yesaya 29:22
Yesaya 29:23
Yesaya 29:24
Yesaya 1 / Yes 1
Yesaya 2 / Yes 2
Yesaya 3 / Yes 3
Yesaya 4 / Yes 4
Yesaya 5 / Yes 5
Yesaya 6 / Yes 6
Yesaya 7 / Yes 7
Yesaya 8 / Yes 8
Yesaya 9 / Yes 9
Yesaya 10 / Yes 10
Yesaya 11 / Yes 11
Yesaya 12 / Yes 12
Yesaya 13 / Yes 13
Yesaya 14 / Yes 14
Yesaya 15 / Yes 15
Yesaya 16 / Yes 16
Yesaya 17 / Yes 17
Yesaya 18 / Yes 18
Yesaya 19 / Yes 19
Yesaya 20 / Yes 20
Yesaya 21 / Yes 21
Yesaya 22 / Yes 22
Yesaya 23 / Yes 23
Yesaya 24 / Yes 24
Yesaya 25 / Yes 25
Yesaya 26 / Yes 26
Yesaya 27 / Yes 27
Yesaya 28 / Yes 28
Yesaya 29 / Yes 29
Yesaya 30 / Yes 30
Yesaya 31 / Yes 31
Yesaya 32 / Yes 32
Yesaya 33 / Yes 33
Yesaya 34 / Yes 34
Yesaya 35 / Yes 35
Yesaya 36 / Yes 36
Yesaya 37 / Yes 37
Yesaya 38 / Yes 38
Yesaya 39 / Yes 39
Yesaya 40 / Yes 40
Yesaya 41 / Yes 41
Yesaya 42 / Yes 42
Yesaya 43 / Yes 43
Yesaya 44 / Yes 44
Yesaya 45 / Yes 45
Yesaya 46 / Yes 46
Yesaya 47 / Yes 47
Yesaya 48 / Yes 48
Yesaya 49 / Yes 49
Yesaya 50 / Yes 50
Yesaya 51 / Yes 51
Yesaya 52 / Yes 52
Yesaya 53 / Yes 53
Yesaya 54 / Yes 54
Yesaya 55 / Yes 55
Yesaya 56 / Yes 56
Yesaya 57 / Yes 57
Yesaya 58 / Yes 58
Yesaya 59 / Yes 59
Yesaya 60 / Yes 60
Yesaya 61 / Yes 61
Yesaya 62 / Yes 62
Yesaya 63 / Yes 63
Yesaya 64 / Yes 64
Yesaya 65 / Yes 65
Yesaya 66 / Yes 66