A A A A A
Alkitab Suci

Yesaya 141
PANGERAN bakal hawatoseun deui ka Israil umat-Na. Israil bakal diangken deui jadi kagungana-Na. Bakal diwidian nyaricingan deui tanahna, bareng jeung bangsa asing anu marilu hirup di dinya.
2
Loba bangsa anu bakal ngabantu urang Israil mulang ka tanahna, tanah paparin PANGERAN. Di nagrina sorangan urang Israil bakal dikaulaan ku bangsa-bangsa sejen. Anu bareto nangkep Israil bakal ditangkep ku Israil, anu bareto ka Israil nyangsara bakal diparentah ku Israil.
3
Kasangsaraan urang Israil ku PANGERAN bakal dienggeuskeun, kanyerina bakal dileungitkeun, dijait tina kerja paksana.
4
Sanggeus kitu maranehna bakal nyieun popoyokan pikeun Babul, kieu: ”Kutan raja lalim teh geus tiguling! Atuh moal bisaeun nyiksa deui!
5
Eta pangawasa-pangawasa nu jarahat, anu marentahna bari amarah, anu tara eureun-eureun nyiksa bangsa-bangsa patalukanana, kakawasaanana geus ditilas ku PANGERAN.
6
***
7
Ayeuna jagat geus tengtrem, geus aman, jalma-jalma saruka bungah.
8
Kayu kijamuju jeung kiputri di Libanon jaligrah da eta raja geus tiguling, maranehna moal aya nu nuaran deui, da tukang nuaranana geus euweuh!
9
Dunya anu maraot geus gugupay, ngagupayan raja Babul. Arwah jalma-jalma anu keur hirupna karawasa teh bakal digiring ka dinya. Arwah raja-raja tingjuringkang tina tahta-tahtana,
10
nyaralukan ka raja Babul, ʼNah, maneh ge geus apes, teu beda ti kami, bakal ngabaturan kami.
11
Bareto geus biasa dikawihan, dipangnabeuhkeun kacapi, biasa ngamulyakeun maneh, ayeuna kudu ngagoler di dunya anu maraot, disimbut ku cacing-cacing, dikasur bilatung-bilatung.ʼ ”
12
Eh raja Babul, bentang pajar nu moncorong! Maneh enggeus ngagebut ragrag ti langit! Bareto sok nalukkeun bangsa-bangsa, ayeuna geus digejretkeun kana taneuh.
13
Bareto maneh geus ujub arek mancal langit, rek nagenkeun tahta saluhureun bentang anu pangluhurna. Geus boga pikir rek anegleng jadi raja di puncak gunung di kaler, tempat kumpul dewa- dewa.
14
Majar teh rek naek ka puncak mega, rek nyaruaan ka Nu Maha Kawasa.
15
Tapi geuning bet digebruskeun ka handap nu pangjerona, ka dunyana nu maraot!
16
Nu geus maraot ka maneh malencrong jeung nareuteup semu heran. Tuluy ngaromong, ”Kutan eta jelema anu ngoyagkeun jagat ngendagkeun karajaan-karajaan teh?
17
Baruk eta anu ngaburak-barik nagri-nagri jeung malikkeun jagat jadi gurun keusik teh? Kutan eta jelemana anu tara ngaleupaskeun sakitanana sangkan mulang teh?”
18
Urut raja-raja sejen kabeh baroga kuburan jeung aralus,
19
ari maneh mah teu boga. Bangke maneh bakal dialungkeun tuluy buruk, kaurugan ku bangke-bangke serdadu anu tariwas di pangperangan, tuluy bareng digurubagkeun kana liang cadas, kaleyek-leyek kawas bangke.
20
Mayit maneh moal aya nu nguburkeun cara raja-raja sejen, da nagri maneh geus ruksak ku maneh sorangan, rahayat maneh paraeh ku maneh keneh. Kulawarga maneh anu jarahat tea saurang ge moal aya anu salamet.
21
Geura prak peuncitan! Anak ieu raja bakal maraot nanggung dosa karuhunna, saurang ge moal aya anu kawasa di ieu jagat, moal aya anu minuhan jagat ku nyieunan kota-kota.
22
PANGERAN Nu Maha Kawasa ngadawuh, ”Babul ku Kami rek ditarajang diburak-barik. Moal disesakeun, saurang ge moal aya anu dihirupan, kaasup barudakna. Kami, PANGERAN, anu nimbalan kitu.
23
Babul rek dijieun ranca, jadi enggon bueuk. Babul ku Kami rek disapu, sagala rupana tangtu beak disapukeun. Kami, PANGERAN Nu Maha Kawasa anu nimbalan.”
24
PANGERAN Nu Maha Kawasa geus ikrar, ”Naon bae sakersa Kami bakal ngajadi. Putusan Kami kabeh tangtu bukti.
25
Kami rek ngabasmi urang Asur di tanah Israil kagungan Kami, sarta ngaleyek maranehna di gunung-gunung Kami. Kami rek mecat pasangan ti umat Kami anu diterapkeun ku maranehna, jeung nurunkeun momotanana.
26
Kitu pangersa Kami anu bakal tumiba ka alam dunya. Leungeun Kami geus ngangkang rek ngahukum bangsa-bangsa.”
27
PANGERAN Nu Maha Kawasa geus mastikeun kitu. Panangana-Na geus sadia baris ngahukum, moal aya nu bisa ngahalang-halang.
28
Ieu pangandika anu diembarkeunana dina taun pupusna Raja Ahas.
29
Eh urang Pelisti, panggitik anu dipake ngagitik ka maneh geus bubuk. Tapi maneh taya alesan pikeun bungah. Oray nu hiji geus paeh, tapi aya gantina nu leuwih bahaya. Aya hiji endog oray, ana megar jadi naga hiber.
30
PANGERAN bakal ngarawat umat-Na anu sangsara, ngaraksa sangkan maranehna salamet. Sabalikna maraneh, eh urang Pelisti, bakal ditarajang ku bahaya kalaparan! Maraneh saurang ge moal aya nu hirup.
31
Eh kota-kota nagri Pelisti, geura sasambat tulung-tulungan! Kabeh geura tingdaregdeg kasieunan! Aya nu ngebul meledug ti beulah kaler: Hiji balad bakal narajang ka maneh, jalma-jalmana saurang ge taya nu kecing.
32
Kudu kumaha jawaban urang ka utusan-utusan nu daratang ka urang ti Pelisti? Rek ditembal, yen PANGERAN geus nguatkeun Sion, sarta umat Mantenna anu sangsara bakal aman di dinya.Yesaya 14:1

Yesaya 14:2

Yesaya 14:3

Yesaya 14:4

Yesaya 14:5

Yesaya 14:6

Yesaya 14:7

Yesaya 14:8

Yesaya 14:9

Yesaya 14:10

Yesaya 14:11

Yesaya 14:12

Yesaya 14:13

Yesaya 14:14

Yesaya 14:15

Yesaya 14:16

Yesaya 14:17

Yesaya 14:18

Yesaya 14:19

Yesaya 14:20

Yesaya 14:21

Yesaya 14:22

Yesaya 14:23

Yesaya 14:24

Yesaya 14:25

Yesaya 14:26

Yesaya 14:27

Yesaya 14:28

Yesaya 14:29

Yesaya 14:30

Yesaya 14:31

Yesaya 14:32Yesaya 1 / Yes 1

Yesaya 2 / Yes 2

Yesaya 3 / Yes 3

Yesaya 4 / Yes 4

Yesaya 5 / Yes 5

Yesaya 6 / Yes 6

Yesaya 7 / Yes 7

Yesaya 8 / Yes 8

Yesaya 9 / Yes 9

Yesaya 10 / Yes 10

Yesaya 11 / Yes 11

Yesaya 12 / Yes 12

Yesaya 13 / Yes 13

Yesaya 14 / Yes 14

Yesaya 15 / Yes 15

Yesaya 16 / Yes 16

Yesaya 17 / Yes 17

Yesaya 18 / Yes 18

Yesaya 19 / Yes 19

Yesaya 20 / Yes 20

Yesaya 21 / Yes 21

Yesaya 22 / Yes 22

Yesaya 23 / Yes 23

Yesaya 24 / Yes 24

Yesaya 25 / Yes 25

Yesaya 26 / Yes 26

Yesaya 27 / Yes 27

Yesaya 28 / Yes 28

Yesaya 29 / Yes 29

Yesaya 30 / Yes 30

Yesaya 31 / Yes 31

Yesaya 32 / Yes 32

Yesaya 33 / Yes 33

Yesaya 34 / Yes 34

Yesaya 35 / Yes 35

Yesaya 36 / Yes 36

Yesaya 37 / Yes 37

Yesaya 38 / Yes 38

Yesaya 39 / Yes 39

Yesaya 40 / Yes 40

Yesaya 41 / Yes 41

Yesaya 42 / Yes 42

Yesaya 43 / Yes 43

Yesaya 44 / Yes 44

Yesaya 45 / Yes 45

Yesaya 46 / Yes 46

Yesaya 47 / Yes 47

Yesaya 48 / Yes 48

Yesaya 49 / Yes 49

Yesaya 50 / Yes 50

Yesaya 51 / Yes 51

Yesaya 52 / Yes 52

Yesaya 53 / Yes 53

Yesaya 54 / Yes 54

Yesaya 55 / Yes 55

Yesaya 56 / Yes 56

Yesaya 57 / Yes 57

Yesaya 58 / Yes 58

Yesaya 59 / Yes 59

Yesaya 60 / Yes 60

Yesaya 61 / Yes 61

Yesaya 62 / Yes 62

Yesaya 63 / Yes 63

Yesaya 64 / Yes 64

Yesaya 65 / Yes 65

Yesaya 66 / Yes 66