Instagram
English
A A A A A
Alkitab Suci
Yesaya 13
1
Ieu pangandika Allah ka Yesaya putra Amos perkara nagara Babul.
2
Kelebetkeun bandera perang di pasir bulistir. Haokan para prajurit, acungkeun leungeun, tangara maju tarung ngadobrak lawang-lawang eta nagri nu kamagungan.
3
PANGERAN geus ngumpulkeun sakumna prajurit Mantenna nu warani jeung satia, seja ngadegkeun perang suci, ngahukum bangsa anu ngentabkeun manah-Na.
4
Dengekeun, gunung-gunung tinggulugur, nya seahna jalma loba, sora bangsa-bangsa jeung karajaan-karajaan anu geus sabilulungan. PANGERAN pupucuk perang geus tarapti nginditkeun pasukana-Na.
5
Eta bangsa-bangsa daratang ti nagri-nagri anu jarauh, ti unggal tungtung jagat. PANGERAN anu keur ngentab manah geus saged ngalebur eta nagri sakuliahna.
6
Geura tinggarerung nahan kanyeri! Wancining GUSTI geus nepi, Nu Maha Kawasa bakal gancang ngaragragkeun karuksakan.
7
Jalma-jalma bakal laleungit kawani, leungeunna ngaraplek.
8
Kabeh bakal gimir jeung diraksuk ku kanyeri, kawas kanyeri awewe anu rek ngajuru. Hatena pinuh ku kasieun, semet bisa silih pelong pada batur, ulatna karerab ku rasa wirang.
9
Wancining GUSTI meh nepi, hiji wanci anu bengis, wanci Mantenna ngencarkeun kasewot jeung bebendu nu ngentab-ngentab. Bumi ku Mantenna bakal disuwungkeun, sakur nu doraka bakal dibasmi.
10
Bentang-bentang jeung sakur nu caang-caang di langit cahayana bakal lus-les, panonpoe bakal poek wanci meletek, bulan moal cahayaan.
11
PANGERAN ngadawuh, ”Bumi ku Kami rek diruksak ku bahla, jalma-jalma nu migawe dosa bakal dihukum. Sakur anu kamagungan sina nandang kahinaan, sakur anu gumede jeung taya rasrasan bakal disiksa.
12
Bakal langka jelema nu nyesa, leuwih langka ti batan emas.
13
Upama Kami, PANGERAN Nu Maha Kawasa enggeus nembongkeun amarah, langit bakal ngagibrig, bumi bakal gunjang-ganjing.
14
Anu keur ngaradon numpang di Babul bakal kalabur, baralik ka nagrina masing-masing, pasalebrungan kawas uncal keur dibeberik, kawas domba euweuh nu ngangonna.
15
Nu kasusul tangtu pegat nyawana ku pedang.
16
Jaba ti geus teu walakaya teh kudu nenjo barudakna dicacag, imahna dirayah, awewe-awewena digadabah.”
17
PANGERAN ngadawuh, ”Kami rek nginditkeun urang Media sina ngarurug ka Babul. Maranehna moal kabita ku perak, moal kagoda ku emas.
18
Jamparing jeung gondewana nyabutan nyawa jalma-jalma anu ngarora. Moal karunya ka orok, moal karunya ka budak.
19
Babul karajaan pangendahna. Tapi ku Kami, PANGERAN, rek diancurkeun cara Sadumu jeung Gomora!
20
Hamo dicicingan deui. Urang Arab moal aya deui anu masang kemahna di dinya. Tukang ngangon moal aya anu ngaradon ka dinya.
21
Rek dijieun enggon sato gurun, enggon bueuk nyararayang. Ruruntukna sina dipake enggon ajret-ajretan embe leuweung jeung manuk onta.
22
Urut munara-munarana jeung puri-purina, bakal dipake enggon babaung ku ajag jeung anjing leuweung. Babul tereh euweuh! Umurna moal lila deui!”
Yesaya 13:1
Yesaya 13:2
Yesaya 13:3
Yesaya 13:4
Yesaya 13:5
Yesaya 13:6
Yesaya 13:7
Yesaya 13:8
Yesaya 13:9
Yesaya 13:10
Yesaya 13:11
Yesaya 13:12
Yesaya 13:13
Yesaya 13:14
Yesaya 13:15
Yesaya 13:16
Yesaya 13:17
Yesaya 13:18
Yesaya 13:19
Yesaya 13:20
Yesaya 13:21
Yesaya 13:22
Yesaya 1 / Yes 1
Yesaya 2 / Yes 2
Yesaya 3 / Yes 3
Yesaya 4 / Yes 4
Yesaya 5 / Yes 5
Yesaya 6 / Yes 6
Yesaya 7 / Yes 7
Yesaya 8 / Yes 8
Yesaya 9 / Yes 9
Yesaya 10 / Yes 10
Yesaya 11 / Yes 11
Yesaya 12 / Yes 12
Yesaya 13 / Yes 13
Yesaya 14 / Yes 14
Yesaya 15 / Yes 15
Yesaya 16 / Yes 16
Yesaya 17 / Yes 17
Yesaya 18 / Yes 18
Yesaya 19 / Yes 19
Yesaya 20 / Yes 20
Yesaya 21 / Yes 21
Yesaya 22 / Yes 22
Yesaya 23 / Yes 23
Yesaya 24 / Yes 24
Yesaya 25 / Yes 25
Yesaya 26 / Yes 26
Yesaya 27 / Yes 27
Yesaya 28 / Yes 28
Yesaya 29 / Yes 29
Yesaya 30 / Yes 30
Yesaya 31 / Yes 31
Yesaya 32 / Yes 32
Yesaya 33 / Yes 33
Yesaya 34 / Yes 34
Yesaya 35 / Yes 35
Yesaya 36 / Yes 36
Yesaya 37 / Yes 37
Yesaya 38 / Yes 38
Yesaya 39 / Yes 39
Yesaya 40 / Yes 40
Yesaya 41 / Yes 41
Yesaya 42 / Yes 42
Yesaya 43 / Yes 43
Yesaya 44 / Yes 44
Yesaya 45 / Yes 45
Yesaya 46 / Yes 46
Yesaya 47 / Yes 47
Yesaya 48 / Yes 48
Yesaya 49 / Yes 49
Yesaya 50 / Yes 50
Yesaya 51 / Yes 51
Yesaya 52 / Yes 52
Yesaya 53 / Yes 53
Yesaya 54 / Yes 54
Yesaya 55 / Yes 55
Yesaya 56 / Yes 56
Yesaya 57 / Yes 57
Yesaya 58 / Yes 58
Yesaya 59 / Yes 59
Yesaya 60 / Yes 60
Yesaya 61 / Yes 61
Yesaya 62 / Yes 62
Yesaya 63 / Yes 63
Yesaya 64 / Yes 64
Yesaya 65 / Yes 65
Yesaya 66 / Yes 66