A A A A A
×

Alkitab Suci

Pengkhotbah 6

1
Kami nyaho di dunya teh aya kajadian anu kacida teu adilna.
2
Aya jelema anu ku Allah dibeungharkeun, luhur harkatna loba bandana, sakur anu dipikahayang kabogaan. Ari heug bet henteu diparengkeun ngarasa niʼmatna, kalah ka anu sejen anu metik niʼmatna teh. Atuh beunghar ge cumah, tur henteu adil eta teh!
3
Teu mustahil aya anu boga anak nepi ka saratus sarta umurna panjang. Tapi keur naon ari teu karasa genahna mah. Heug teh deui ana paeh dikuburna henteu sapantesna. Ceuk kami mah mending keneh orok udul.
4
Sabab ari orok udul mah datangna mubadir, iangna teu kanyahoan, nya tuluyna mah dipopohokeun.
5
Orok anu kitu memang teu kungsi-kungsi acan nenjo caangna beurang, teu kungsi nyaho hirup teh kumaha, tapi sahenteuna geus pinanggih jeung kareureuhan.
6
Nya mending eta ti batan jelema nu tadi mah, anu hirupna teu kungsi meunang kaniʼmatan, najan umurna upamana nepi ka dua rebu taun oge. Da tungtungna mah duanana oge sarua datangna teh ka tempat nu eta.
7
Jelema digawe teh keur ngaulaan beuteung, kitu ge weleh teu ngarasa cukup.
8
Naon atuh leuwihna nu binangkit ti anu gejul? Naon deui paedahna jelema miskin anu hade lampahna?
9
Cumah bae, ibarat ngudag angin. Mana sing tarima ku nu geus aya, ulah hayang leuwih loba.
10
Sagala rupa enggeus lila ditangtukeun diatur yen kudu kitu, sarta urang nyaho yen moal aya jalma anu bisa ngalawan ka nu leuwih kuat.
11
Beuki ngalawan beuki mubadir, moal matak leuwih genah.
12
Na saha atuh anu nyaho kumaha kuduna nu panghadena ari jelema, enggoning hirupna anu nya ngan sakeudeung nya mubadir teh, anu ukur ngolebat kawas kalangkang? Na saha anu nyaho ti ayeuna baris kumaha engke ari geus paeh?
Pengkhotbah 6:1
Pengkhotbah 6:2
Pengkhotbah 6:3
Pengkhotbah 6:4
Pengkhotbah 6:5
Pengkhotbah 6:6
Pengkhotbah 6:7
Pengkhotbah 6:8
Pengkhotbah 6:9
Pengkhotbah 6:10
Pengkhotbah 6:11
Pengkhotbah 6:12
Pengkhotbah 1 / Pen 1
Pengkhotbah 2 / Pen 2
Pengkhotbah 3 / Pen 3
Pengkhotbah 4 / Pen 4
Pengkhotbah 5 / Pen 5
Pengkhotbah 6 / Pen 6
Pengkhotbah 7 / Pen 7
Pengkhotbah 8 / Pen 8
Pengkhotbah 9 / Pen 9
Pengkhotbah 10 / Pen 10
Pengkhotbah 11 / Pen 11
Pengkhotbah 12 / Pen 12