A A A A A
×

Alkitab Suci

Pengkhotbah 11

1
Pilukeun duit maneh kana usaha batur sina golang, tan wande mere untung.
2
Pelak modal di sababaraha tempat, malah mun bisa mah melak modal teh sing loba, geusan ngajaga dina bancang pakewuh, anu datangna moal kanyahoan.
3
Tangkal rubuhna teh nurutkeun ka mana condongna. Mega mendung ari geus ngagarayot mah cur bae jadi hujan.
4
Lamun arek pepelakan ngadadago heula angin jeung musim bae mah atuh rek iraha bisa cebna, panen-panen pimanaeun.
5
Allah ngadamel sagala rupa, ku urang moal kaharti maksad-Na, cara urang hamo ngarti kumaha jabang bayi di jero kandungan bisa ngamimitian hirup.
6
Arek pepelakan mah ceb, ceb bae rek isuk rek sore oge, da moal ngarti ieuh urang mah kumaha pijadieunana, naha baris alus kabeh, atawa nu mana nu bakal leuwih montok.
7
Mutuh ku alus bisa ngararasakeun genahna beurang nu caang teh.
8
Tarimakeun hirup urang teh sataun-sataunna. Tapi sing inget, najan sakumaha lilana waktu hirup di alam dunya, waktu di alam maot mah leuwih lila deui. Jadi taya gunana hayang nyaho ka mangsa engke.
9
Barudak! Umur ngora teh rarasakeun niʼmatna. Sing galumbira meungpeung keur ngora. Tedunan sagala kahayang, ayunkeun kabeh karesep. Ngan kudu aringet, sagala kalakuan maraneh teh engke baris dipariksa ku Allah.
10
Ulah ngukut kabingung, ulah miara kasusah, da moal ngora saumur-umur.
Pengkhotbah 11:1
Pengkhotbah 11:2
Pengkhotbah 11:3
Pengkhotbah 11:4
Pengkhotbah 11:5
Pengkhotbah 11:6
Pengkhotbah 11:7
Pengkhotbah 11:8
Pengkhotbah 11:9
Pengkhotbah 11:10
Pengkhotbah 1 / Pen 1
Pengkhotbah 2 / Pen 2
Pengkhotbah 3 / Pen 3
Pengkhotbah 4 / Pen 4
Pengkhotbah 5 / Pen 5
Pengkhotbah 6 / Pen 6
Pengkhotbah 7 / Pen 7
Pengkhotbah 8 / Pen 8
Pengkhotbah 9 / Pen 9
Pengkhotbah 10 / Pen 10
Pengkhotbah 11 / Pen 11
Pengkhotbah 12 / Pen 12