A A A A A
×

Alkitab Suci

Amsal 9

1
Hikmah geus ngadegkeun imahna, tihangna tujuh.
2
Keur kaperluan pesta, sasatoan geus dipangmeuncitkeun, kitu deui anggurna geus dicampur sarta idangan geus sayagi.
3
Seug miwarang lanjang-lanjang, sina cumeluk kieu ti tempat nu pangluhurna di kota,
4
”Nu barodo ka darieu!” Ari ka nu gejul, saurna teh,
5
”Hiap dahar di imah kami. Inum anggurna beunang kami nyampuran.
6
Lamun hayang jamuga, geura tinggalkeun lingkungan jalma-jalma barodo teh, taluturkeun jalan pangarti.”
7
Jelema sombong dielingan teh kalah ka ngajebian, jelema jahat diingetan teh kalah ka ngambek.
8
Nu sombong mah teu kudu dipepelingan, kalah ka matak dipikangewa. Teu cara ngageuing ka nu bijaksana, tangtu ditarimakeun.
9
Keur nu bijaksana mah nasehat urang teh matak nambahan kabijaksanaanana. Naon bae anu diomongkeun ka jelema bener, tangtu matak nambahan kanyahona.
10
Pikeun jadi bijaksana, kudu boga rasa hormat jeung sieun ku PANGERAN. Nyaho ka Nu Maha Suci, baris meunang ngarti.
11
Hikmah teh bakal mere umur panjang ka maneh.
12
Mun maneh boga hikmah, nu untung nya maneh keneh. Sabalikna lamun maneh nolak hikmah, maneh keneh anu rugi.
13
Kabodoan teh ibarat awewe anu cerewed, teu boga pikiran, teu boga kaera,
14
ngalong di lawang, atawa diuk anjeucleu dina korsi, di tempat anu pangluhurna di kota,
15
ngadon gera-gero, ka nu laliwat, anu keur malikiran urusanana sorangan.
16
Ari pokna, ”Heuy nu teu boga pikiran, ka dieu!” Ari ka nu gejul pokna teh,
17
”Cai beunang maling karasana leuwih amis. Kadaharan beunang maling karasana leuwih ngeunah.”
18
Korban-korbanna teu nyarahoeun, yen anu nyimpang ka manehna tinemu jeung ajalna di dinya, anu geus arasup ka jero imahna ayeuna geus araya di dunyana nu paraeh.
Amsal 9:1
Amsal 9:2
Amsal 9:3
Amsal 9:4
Amsal 9:5
Amsal 9:6
Amsal 9:7
Amsal 9:8
Amsal 9:9
Amsal 9:10
Amsal 9:11
Amsal 9:12
Amsal 9:13
Amsal 9:14
Amsal 9:15
Amsal 9:16
Amsal 9:17
Amsal 9:18
Amsal 1 / Ams 1
Amsal 2 / Ams 2
Amsal 3 / Ams 3
Amsal 4 / Ams 4
Amsal 5 / Ams 5
Amsal 6 / Ams 6
Amsal 7 / Ams 7
Amsal 8 / Ams 8
Amsal 9 / Ams 9
Amsal 10 / Ams 10
Amsal 11 / Ams 11
Amsal 12 / Ams 12
Amsal 13 / Ams 13
Amsal 14 / Ams 14
Amsal 15 / Ams 15
Amsal 16 / Ams 16
Amsal 17 / Ams 17
Amsal 18 / Ams 18
Amsal 19 / Ams 19
Amsal 20 / Ams 20
Amsal 21 / Ams 21
Amsal 22 / Ams 22
Amsal 23 / Ams 23
Amsal 24 / Ams 24
Amsal 25 / Ams 25
Amsal 26 / Ams 26
Amsal 27 / Ams 27
Amsal 28 / Ams 28
Amsal 29 / Ams 29
Amsal 30 / Ams 30
Amsal 31 / Ams 31