A A A A A
×

Alkitab Suci

Amsal 7

1
Anaking, ingetkeun papatah Bapa. Piwuruk nu enggeus-enggeus ulah poho.
2
Jalankeun sangkan jamuga. Lampahkeun sakumaha ceuk Bapa. Jaga eta teh sing ati-ati sakumaha kana siki panon.
3
Mumule sapapanjangna, tulis dina ati.
4
Anggap hikmah teh dulur awewe, pangarti jieun sobat dalit,
5
anu baris ngajaring hidep sangkan teu kagoda ku pamajikan batur, ku awewe pangoloan.
6
Hiji mangsa Bapa di imah ngalong tina jandela.
7
Katenjo aya barudak ngora, can baroga luang. Aya saurang anu sologoto pisan,
8
leumpang ngaliwat pengkolan palebah imah hiji awewe. Ari ka dinyana
9
wanci sareupna.
10
Awewe teh nyampeurkeun, meunang dangdan kumaha biasa awewe bangor, arek ngeret.
11
Nyampeurkeunana teu asa-asa, euweuh kaera, kawantu kembang jalan,
12
geus tuman megat di pengkolan-pengkolan, di sisi jalan, di pasar.
13
Budak ngora tea jol-jol ditangkeup jeung digalemoh, bari diteuteup beungeutna. Pok diolo, pokna,
14
”Euceu teh wajib mere kurban kasalametan, ari poe ieu eta nadar teh geus kabayar.
15
Sukur encep aya di dieu, memang keur diteangan.
16
Ranjang geus beunang euceu ngamparan ku sepre kembang-kembang ti Mesir,
17
malah meunang nyeungitan ku emur, candana jeung kayu manis.
18
Yap geura urang ka rorompok, urang sosonoan masing wareg sawewengi, urang silih keukeupan.
19
Keun bae akangna mah da keur teu aya, keur nyaba jauh.
20
Saurna mah bade dua minggu, da nyandak artos seueur pisan.”
21
Kitu ngolona ka budak ngora teh, paromanna marahmay, atuh budak ngora teh teu bisa nampik.
22
Ngiclik budak ngora teh nuturkeun, lir sapi nu ditungtun rek dipeuncit, lir uncal nyampeurkeun burang.
23
Henteu engeuh yen awakna baris kapanggang ruruhit. Teu beda ti manuk anu sologoto asup kana jaring, henteu engeuh yen rek manggih bahya pati.
24
Ku sabab eta, barudak, darengekeun, perhatikeun ieu papatah Bapa.
25
Kade ulah nepi ka ngiclik eleh ku awewe kitu.
26
Geus loba lalaki anu ancur ku nu kitu nepi ka naremahan pati. Geus meh teu kaitung.
27
Datang ka imah awewe kitu teh sarua jeung asup ka tempat nu maraot, ibarat jalan torobosan nu brasna kana paeh.
Amsal 7:1
Amsal 7:2
Amsal 7:3
Amsal 7:4
Amsal 7:5
Amsal 7:6
Amsal 7:7
Amsal 7:8
Amsal 7:9
Amsal 7:10
Amsal 7:11
Amsal 7:12
Amsal 7:13
Amsal 7:14
Amsal 7:15
Amsal 7:16
Amsal 7:17
Amsal 7:18
Amsal 7:19
Amsal 7:20
Amsal 7:21
Amsal 7:22
Amsal 7:23
Amsal 7:24
Amsal 7:25
Amsal 7:26
Amsal 7:27
Amsal 1 / Ams 1
Amsal 2 / Ams 2
Amsal 3 / Ams 3
Amsal 4 / Ams 4
Amsal 5 / Ams 5
Amsal 6 / Ams 6
Amsal 7 / Ams 7
Amsal 8 / Ams 8
Amsal 9 / Ams 9
Amsal 10 / Ams 10
Amsal 11 / Ams 11
Amsal 12 / Ams 12
Amsal 13 / Ams 13
Amsal 14 / Ams 14
Amsal 15 / Ams 15
Amsal 16 / Ams 16
Amsal 17 / Ams 17
Amsal 18 / Ams 18
Amsal 19 / Ams 19
Amsal 20 / Ams 20
Amsal 21 / Ams 21
Amsal 22 / Ams 22
Amsal 23 / Ams 23
Amsal 24 / Ams 24
Amsal 25 / Ams 25
Amsal 26 / Ams 26
Amsal 27 / Ams 27
Amsal 28 / Ams 28
Amsal 29 / Ams 29
Amsal 30 / Ams 30
Amsal 31 / Ams 31